Nyt on muu­ta­ma viik­ko ja ju­han­nus elet­ty uu­den K-mar­ke­tin ja Al­kon ai­kaa. Au­ti­oi­tu­nut Kes­kus­tie tuo mie­leen aa­ve­kau­pun­gin eli ai­ka synk­kä il­me ke­sän mat­kai­lu­se­son­gis­sa.

On mah­ta­vaa, et­tä saa­tiin uu­si kaup­pa ja asun­to­ja. Mut­ta mik­si pää­si­sään­käyn­nit Sa­ta­ma­tien kaut­ta! Se oli­si pi­tä­nyt ol­la Kes­kus­tien puo­lel­la park­ki­paik­koi­neen. Sa­mal­la Kes­kus­tien var­res­sa ole­viin pal­ve­lui­hin voi­si asi­ak­kaat poi­ke­ta hel­pom­min kuin ny­kyi­sel­lä jär­jes­te­lyl­lä.

Kau­pan va­lin­nan tär­kein kri­tee­ri sjain­ti, saa­vu­tet­ta­vuus ja py­sä­köin­ti. Mi­kään ei täs­sä koh­taa on­nis­tu­nut. Han­ka­la lii­ken­nöin­ti ja py­sä­köin­nin vai­keus torp­paa sa­tun­nai­sen asi­ak­kaan ha­lun käy­dä uu­des­taan pal­ve­lu­pis­tees­sä. Te­ko­ä­ly­kin ker­too, et­tä huo­no inf­rast­ruk­tuu­ri on syy mik­si ei ha­lu­ta pa­la­ta jo­hon­kin paik­kaan (läh­de ChatGPT).

Ylä­mä­en yrit­tä­jiä haas­ta­tel­les­sa on tul­lut il­mi huo­li sel­vi­ä­mi­ses­tä, kun kä­sil­lä on kai­kil­le tär­keä ke­sä­se­son­ki ja mat­kai­li­jat ei heil­le as­ti tu­le­kaan. Ve­to­voi­ma­te­ki­jät, ruo­ka­kaup­pa ja Al­ko on pa­en­nut sa­ta­maan.

Van­huk­set ja kä­vel­len liik­ku­vil­ta asi­ak­kaat ovat huo­lis­saan, kun kau­pat mäen ta­ka­na. Ketä tämä jär­jes­te­ly pal­ve­lee? Juu­ri ke­sä­se­son­gin eli 3 kk:n ai­ka­na asi­oi­via, ve­nei­li­jöi­tä, mut­ta ei pai­kal­li­sia, ei au­tol­la tu­le­via ei­kä eten­kään van­huk­sia.

Kun kun­ta kaa­toi mai­dot maa­han ole­mat­to­mal­la ra­ken­ta­mi­sen oh­jauk­sel­la, tu­lee sen rat­kais­ta Sa­ta­ma­tien on­gel­mat niin lii­ken­teen kuin py­sä­köin­nin osal­ta. Mut­ta mi­tään ei tun­nu ta­pah­tu­van

Isom­pi jut­tu on­kin mi­ten Kes­kus­tien var­si saa­daan näi­den vir­hei­den ta­kia py­sy­mään elä­vä­nä. Kun­nan pi­tää koo­ta Kes­kus­tien yrit­tä­jät yh­tei­seen pa­la­ve­riin kuu­le­maan hei­dän aja­tuk­sia ja ide­oi­ta. Esim. pe­rä­kont­ti­kirp­pis lin­ja-au­to­a­se­mal­la ja ta­pah­tu­mat ylä­to­ril­la vir­kis­ti ylä­mä­en me­noa. Voi­si­ko ta­pah­tu­mat ol­la­kin ylä­mä­es­sä ei­kä sa­ta­mas­sa?

Sa­ta­ma­tien suu­rin on­gel­ma edel­leen li­sään­ty­neen lii­ken­teen vuok­si on PY­SÄ­KÖIN­TI! Ke­hit­tä­mis­työ­ryh­mis­sä on is­tu­nut ih­mi­siä, joi­ta vain har­voin olen sa­ta­mas­sa edes näh­nyt. Ei siis yh­tään kaup­pi­as­ta tai yrit­tä­jää, joka päi­vit­täin siel­lä on ja ha­vain­noi ja saa pa­lau­tet­ta ihan siel­tä ken­täl­tä. Sa­ta­man ja Sa­ta­ma­tien suun­nit­te­lus­sa on teh­ty lu­ke­mat­to­mia ky­se­lyi­tä vuo­sien ai­ka­na jul­ki­ses­ti sekä kaup­pi­ail­ta suo­raan, mut­ta ke­hi­tyk­set tä­hän men­nes­sä on met­rin le­ve­äm­pi as­falt­ti vi­no­par­kil­le ja muu­ta­ma penk­ki ja kuk­kais­tu­tuk­set.

https://puu­ma­la.fi/wp-con­tent/up­lo­ads/Puu­ma­la_suun­ni­tel­ma­se­los­tus.pdf

Omat eh­do­tuk­se­ni park­ki­paik­ko­jen li­sää­mi­sek­si:

Kau­pan vas­ta­puo­lel­la ole­va ”jou­to­maa” huol­to­ra­ken­nuk­sen vie­res­sä on täy­tet­tä­vis­sä ja sii­hen saa jo va­jaa 10 vi­no­park­ki­paik­kaa kaa­ta­mat­ta edes puus­toa. Täs­sä pai­kal­la toi­mii ny­kyi­sin vain ke­sä­se­son­gin pai­kal­la ole­va Kip­pis, jon­ka toi­mi­lu­pa tai­taa ol­la enään tä­män ke­sän.

Toi­nen paik­ka on si­ni­sen kuu­rin edes­sä. Sii­hen saa hie­nos­ti py­sä­köin­tiä li­sää kun aje­taan täyt­tö­maa­ta riit­tä­väs­ti. Ei­kä sii­nä tar­vit­se edes kuu­ria pur­kaa.

Pu­nai­sen kuu­rin eteen ol­laan ra­ken­ta­mas­sa n.100.000 €:lla 30 met­rin pi­tuis­ta kä­ve­ly­sil­taa. Mut­ta edel­leen lii­ken­teel­li­set ja py­sä­köin­nin on­gel­mat jää. Pu­nai­nen kuu­ri, bud­d­ha­pat­sas, on mo­nen on­gel­man syy ja pi­täi­si ym­mär­tää, et­tä sii­tä ai­heu­tuu Sa­ta­ma­tien lii­ken­teel­li­set ja py­sä­köin­nin on­gel­mat. Ter­vey­den­hoi­dos­sa­kin pois­te­taan sai­rau­den syy, sil­loin pois­tuu oi­reet­kin.

Kun­nan sil­mis­sä tä­män ke­sän ”suu­rin” on­gel­ma on ol­lut Ka­la­kon­tin huol­to­au­to ja Wen­no; en­sim­mäi­nen ”tuk­kii” ja­lan­kul­ki­joi­den rei­tin sii­moi­te­tul­le rei­til­le. Wen­no tuo­tu kes­kel­le sa­ta­maa nä­ky­miä peit­tä­mään, kun lai­tu­ri jos­sa vii­me ke­sä­nä oli ei ole kor­jat­tu. Var­maan on­gel­ma oli tie­dos­sa, vaan mi­tään ei ta­pah­tu­nut syk­syn tai ke­vään ai­ka­na.

Tan­ja Rai­vio

Ka­la­kon­tin yrit­tä­jä

Puu­ma­lan sa­ta­mas­sa

ent. K-mar­ket Apa­jan kaup­pi­as