Tämä on Puu­ma­la-leh­den EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) mu­kai­nen re­kis­te­ri- ja

tie­to­suo­ja­se­los­te. Laa­dit­tu 23.4.2021.

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Puu­ma­la-leh­ti, Här­kö­sen­tie 7, 50220 Puu­ma­la.

2. Re­kis­te­ris­tä vas­taa­va yh­teys­hen­ki­lö

Seri Vir­ta­nen, seri.vir­ta­nen(at)puu­ma­la­leh­ti.fi, p. 040 1386 331

3. Yri­tyk­sen asi­a­kas­re­kis­te­ri

4. Oi­keus­pe­rus­te ja hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus

Ke­rääm­me re­kis­te­röi­dyn an­ta­mia tie­to­ja ti­lauk­sen tai pal­ve­lun toi­mit­ta­mi­sek­si ja las­kut­ta­mi­sek­si,

asi­a­kas­suh­teen hoi­ta­mi­sek­si ja ke­hit­tä­mi­sek­si, si­säl­tö­jen ja mark­ki­noin­nin koh­den­ta­mi­sek­si sekä

mark­ki­noin­tiin ja mie­li­pi­de­tut­ki­muk­siin.

Po­ten­ti­aa­li­sis­ta asi­ak­kais­ta, ku­ten pal­ve­luis­tam­me mah­dol­li­ses­ti kiin­nos­tu­neis­ta hen­ki­löis­tä tai en­ti­sis­tä

asi­ak­kais­tam­me, voim­me kä­si­tel­lä tie­to­ja ni­mes­tä, yh­teys­tie­dois­ta, iäs­tä ja su­ku­puo­les­ta.

Saa­tam­me käyt­tää tie­to­jen päi­vit­tä­mi­ses­sä ja ri­kas­ta­mi­ses­sa ul­ko­puo­li­sia tie­to­läh­tei­tä,

VRK/Vä­es­tö­tie­to­jär­jes­tel­mää, Pos­tin osoi­te­tie­to­jär­jes­tel­mää, pu­he­li­nyh­ti­öi­den yh­teys­tie­to­re­kis­te­rei­tä ja

mui­ta vas­taa­via yk­si­tyi­siä ja jul­ki­sia re­kis­te­rei­tä. Tie­to­jen avul­la voim­me var­mis­taa, et­tä re­kis­te­röi­tyä

koh­del­laan vir­heet­tö­mien ja ajan­ta­sais­ten tie­to­jen pe­rus­teel­la sekä rää­tä­löi­dä tar­jo­a­maam­me yhä

pa­rem­min re­kis­te­röi­dyn en­na­koi­tu­ja mie­len­kiin­non koh­tei­ta vas­taa­vak­si. Jour­na­lis­ti­sia tar­koi­tuk­sia var­ten

saa­tam­me hank­kia hen­ki­lö­tie­to­ja useis­ta eri läh­teis­tä.

5. Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Re­kis­te­riin tal­len­net­ta­via tie­to­ja ovat: hen­ki­lön nimi, ase­ma, yri­tys tai or­ga­ni­saa­tio, yh­teys­tie­dot, ku­ten

pu­he­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­ti­o­soi­te, osoi­te, www-si­vus­to­jen osoit­teet, verk­ko­yh­tey­den IP-osoi­te,

tun­nuk­set/pro­fii­lit so­si­aa­li­sen me­di­an pal­ve­luis­sa, tie­dot ti­la­tuis­ta pal­ve­luis­ta ja nii­den muu­tok­sis­ta,

las­ku­tus­tie­dot ja muut asi­a­kas­suh­tee­seen sekä ti­lat­tui­hin pal­ve­lui­hin liit­ty­vät tie­dot.

Verk­ko­si­vus­ton vie­rai­li­joi­den IP-osoit­tei­ta ja pal­ve­lun toi­min­noil­le vält­tä­mät­tö­miä eväs­tei­tä kä­si­tel­lään

oi­keu­te­tun edun pe­rus­teel­la mm. tie­to­tur­vas­ta huo­leh­ti­mi­sek­si ja si­vus­ton vie­rai­li­joi­den ti­las­to­tie­to­jen

ke­ruu­ta var­ten niis­sä ta­pauk­sis­sa, kun nii­den voi­daan kat­soa ole­van hen­ki­lö­tie­to­ja. Kol­man­sien osa­puol­ten

eväs­teil­le pyy­de­tään tar­vit­ta­es­sa suos­tu­mus erik­seen.

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Re­kis­te­riin tal­len­net­ta­vat tie­dot saa­daan asi­ak­kaal­ta mm. www-lo­mak­keil­la lä­he­te­tyis­tä vies­teis­tä,

säh­kö­pos­tit­se, pu­he­li­mit­se, so­si­aa­li­sen me­di­an pal­ve­lu­jen kaut­ta, so­pi­muk­sis­ta, asi­a­kas­ta­paa­mi­sis­ta ja

muis­ta ti­lan­teis­ta, jois­sa asi­a­kas luo­vut­taa tie­to­jaan.

Yri­tys­ten ja mui­den or­ga­ni­saa­ti­oi­den yh­teys­hen­ki­löi­den tie­to­ja voi­daan ke­rä­tä myös jul­ki­sis­ta läh­teis­tä

ku­ten verk­ko­si­vuil­ta, ha­ke­mis­to­pal­ve­luis­ta ja muil­ta yri­tyk­sil­tä.

7. Re­kis­te­rin suo­jauk­sen pe­ri­aat­teet

Re­kis­te­rin kä­sit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja tie­to­jär­jes­tel­mien avul­la kä­si­tel­tä­vät tie­dot suo­ja­taan

asi­an­mu­kai­ses­ti. Kun re­kis­te­ri­tie­to­ja säi­ly­te­tään In­ter­net-pal­ve­li­mil­la, nii­den lait­teis­ton fyy­si­ses­tä ja

di­gi­taa­li­ses­ta tie­to­tur­vas­ta huo­leh­di­taan asi­aan­kuu­lu­vas­ti. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä huo­leh­tii sii­tä, et­tä tal­len­net­tu­ja

tie­to­ja sekä pal­ve­li­mien käyt­tö­oi­keuk­sia ja mui­ta hen­ki­lö­tie­to­jen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta kriit­ti­siä tie­to­ja

kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti.

8. Tar­kas­tu­soi­keus ja oi­keus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta

Jo­kai­sel­la re­kis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oi­keus tar­kis­taa re­kis­te­riin tal­len­ne­tut tie­ton­sa ja vaa­tia

mah­dol­li­sen vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta tai puut­teel­li­sen tie­don täy­den­tä­mis­tä. Mi­kä­li hen­ki­lö ha­lu­aa

tar­kis­taa hä­nes­tä tal­len­ne­tut tie­dot tai vaa­tia nii­hin oi­kai­sua, pyyn­tö tu­lee lä­het­tää

kir­jal­li­ses­ti re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­ta­es­sa pyyn­nön esit­tä­jää to­dis­ta­maan

hen­ki­löl­li­syy­ten­sä.

9. Muut hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn liit­ty­vät oi­keu­det

Re­kis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oi­keus pyy­tää hän­tä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen pois­ta­mi­seen re­kis­te­ris­tä

("oi­keus tul­la unoh­de­tuk­si"). Niin ikään re­kis­te­röi­dyil­lä on muut EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­set

oi­keu­det ku­ten hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn ra­joit­ta­mi­nen tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa. Pyyn­nöt tu­lee lä­het­tää

kir­jal­li­ses­ti re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä voi pyy­tää tar­vit­ta­es­sa pyyn­nön esit­tä­jää to­dis­ta­maan

hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä vas­taa asi­ak­kaal­le EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­sa sää­de­tys­sä ajas­sa

(pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den ku­lu­es­sa).