JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tiina
Judén

Ajotapa periytyy isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle

Maa­il­man­po­liit­ti­sen ti­lan­teen vai­ku­tuk­set lii­ken­ne­vir­toi­hin on Tra­fi­co­min mu­kaan kos­ket­ta­nut eri­tyi­ses­ti Kaak­kois-Suo­men alu­et­ta ja ra­ja­lii­ken­net­tä. Ra­jan ylit­tä­vän ras­kaan lo­gis­tii­kan mää­rät ovat pu­don­neet so­dan vai­ku­tuk­ses­ta noin vii­de­so­saan edel­li­sis­tä vuo­sis­ta ja lii­ken­ne­mää­rät ovat sen osal­ta edel­leen las­kus­sa. Sai­maan ka­na­van lai­va­lii­ken­ne on py­säh­ty­nyt.

Tiina
Judén

Turvallisuus on tärkein ihmisoikeus

Ra­ja­tur­val­li­suus on tuo­nut eteem­me pää­tök­siä, jois­sa pun­ni­taan ih­mi­soi­keuk­sia ja kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­ta. Mo­lem­mat ovat yh­tä tär­kei­tä asi­oi­ta, mut­ta il­man tur­val­li­suut­ta ei vält­tä­mät­tä ole ih­mi­soi­keuk­si­a­kaan. Sik­si ti­lan­tees­sa, jos­sa vie­raan val­ti­on vi­ra­no­mai­set tai muut toi­mi­jat ovat sel­ke­äs­ti ja to­dis­tet­ta­vas­ti ede­saut­ta­neet ra­jan lait­to­mas­ti ylit­tä­nei­den hen­ki­löi­den saa­pu­mis­ta Suo­meen, on toi­mit­ta­va. Imat­ran, Vai­nik­ka­lan, Nui­ja­maan ja Vaa­li­maan raja-ase­mat ovat nyt sul­jet­tu.

Tiina
Judén

Menevätkö verorahat siihen, mihin toivomme?

Jo­ka­vuo­ti­set ve­ro­tie­to­jen pal­jas­tus­päi­vät ovat osal­le ih­mi­siä vuo­den ko­ho­koh­ta. Osa meis­tä ko­kee kiu­sal­li­se­na ja tur­ha­na syy­nä­tä sil­mä ko­va­na, mitä naa­pu­ri tai työ­ka­ve­ri tie­naa. Toi­saal­ta ih­mis­miel­tä oh­jaa luon­tai­nen ute­li­ai­suus ja se suo­ta­koon. Usein asi­al­la on kui­ten­kin ta­pa­na kään­tyä it­seä vas­taan, jos sel­kä­piis­sä tun­tuu ka­teu­den pis­tos, kun ka­ve­rin ra­ha­pus­si näyt­täi­si pul­lis­te­le­van enem­män kuin oma.

Tiina
Judén

Pyörät rullaamaan

Kun­nan­hal­li­tus päät­ti maa­nan­tai­na hy­väk­syä työn­te­ki­jöil­leen työ­hy­vin­voin­tiin liit­ty­viä etuuk­sia. Jy­my­jut­tu­na pää­tök­sis­sä ko­mei­li edis­tyk­sel­li­nen työ­suh­de­pyö­rä­e­tu. Sii­nä pork­ka­na­na on työ­mat­koi­hin käy­tet­tä­vä lii­kun­ta­suo­ri­tus, joka pa­ran­taa kun­toa, miel­tä ja ko­ko­nais­val­tais­ta hy­vin­voin­tia, kun lii­kun­ta tu­lee suo­ri­tet­tua jo mat­kal­la töi­hin ja siel­tä ko­tiin. Työn­te­ki­jöil­tä jää vä­liin poh­ti­mi­nen, jak­san­ko läh­teä len­kil­le vä­sy­nee­nä, teh­ty­ä­ni en­sin ruu­an ja sii­vot­tu­a­ni ko­din. Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa mie­li ja sie­lu le­pää­vät, pol­kies­sa kau­niis­sa jär­vi­mai­se­mis­sa, ai­na­kin par­haim­pi­na ai­koi­na vuo­des­ta. Lo­pul­ta sää ja olo­suh­teet­kin ovat pu­keu­tu­mi­sa­sia. Pi­sim­mät työ­mat­kat tus­kin kui­ten­kaan to­teu­tu­vat pyö­räil­len ai­na­kaan mar­ras­kuus­sa.

Tiina
Judén

Asiaa vahvoista naisista ja arvoista

Täs­sä lo­ka­kuun vii­mei­ses­sä Puu­ma­la-leh­des­sä on pal­jon asi­aa vah­vois­ta nai­sis­ta. On jut­tua yrit­tä­jä­nai­ses­ta, joka jää ko­tiin hoi­ta­maan pian syn­ty­vää esi­kois­taan. On jut­tua roh­keis­ta elä­ke­läis­nai­sis­ta, jot­ka päät­ti­vät läh­teä In­ter­rai­lil­le ja nuo­res­ta nai­ses­ta, joka ha­lu­si ta­voit­teel­li­sem­paa sa­li­ban­dyä siir­ty­mäl­lä naa­pu­ri­kun­nan jouk­ku­ee­seen pääs­täk­seen kil­pai­le­maan kak­kos­di­va­riin.

Tiina
Judén

Terveydenhoitoala ei saisi olla rahapaja

Kah­dek­san­kym­men­tä­lu­vul­la, kun olin nuo­ri, lää­kä­ris­sä käy­tiin oman ko­ti­kau­pun­gin ter­veys­kes­kuk­ses­sa. Vas­taa­no­tol­le pää­si hy­vin ja vas­tas­sa oli tut­tu oma­lää­kä­ri. Ei kaik­ki au­vois­ta ol­lut, mut­ta en muis­ta yh­tään ti­lan­net­ta, et­ten oli­si saa­nut hoi­toa vai­voi­hi­ni tai oli­si pi­tä­nyt men­nä yk­si­tyi­sel­le lää­kä­ril­le. Ny­ky­ään sitä ter­veys­kes­kus­ta ei ole, ei­kä ole Kuu­saan alu­e­sai­raa­laa­kaan eli "mä­keä". Kym­so­te kaup­paa tyh­jäk­si jää­nyt­tä Poh­jois-Ky­men sai­raa­laa, jol­le ei ole enää käyt­töä. Tun­tei­ta he­rät­tä­vä ra­ken­nus oli enem­män kuin vain sai­raa­la, sil­lä siel­lä mi­nä­kin olen kol­me las­ta­ni syn­nyt­tä­nyt ja mon­taa lä­heis­tä kat­so­mas­sa käy­nyt, jopa hy­väs­tel­lyt vii­mei­sel­le mat­kal­leen. Nyt on suu­ri Ra­ta­mo­kes­kus, jos­sa on kaik­ki ja jon­ne koko Kou­vo­lan lä­hi­a­lu­een en­tis­ten kun­tien ja kau­pun­kien väki va­el­taa hä­dän tul­les­sa.

Tiina
Judén

Onni on olla tyttö Suomessa

YK:n kan­sai­nä­lis­tä tyt­tö­jen­päi­vää vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na 11. lo­ka­kuu­ta. YK:n pää­sih­tee­ri Antó­nio Gu­ter­res sa­noo, et­tä "Nai­set ja ty­töt voi­vat joh­dat­taa mei­dät oi­keu­den­mu­kai­sem­paan maa­il­maan. Vah­vis­te­taan tyt­tö­jen ään­tä ja py­ri­tään yh­des­sä ra­ken­ta­maan maa­il­maa, jos­sa jo­kai­nen tyt­tö voi joh­taa ja me­nes­tyä". Tämä ei ole it­ses­tään sel­vyys kaik­ki­al­la, vaik­ka meil­lä Suo­mes­sa ty­töt ja nai­set saa­vat har­ras­taa jal­ka­pal­loa, joh­taa yri­tyk­siä ja teh­dä lä­hes kaik­kea, mitä ha­lu­a­vat. In­ves­toin­ti kaik­kien tyt­tö­jen oi­keuk­siin, on in­ves­toin­ti maa­il­man hy­vin­voin­tiin.

Tiina
Judén

Vapaa-ajan rakentaminen putosi puoleen

Ra­ken­nu­sa­la työl­lis­tää Suo­mes­sa noin 250 000 hen­keä ja Puu­ma­las­sa­kin ar­vi­ol­ta 100 hen­ki­löä. Suu­ria ra­ken­nu­sa­lan yri­tyk­siä tääl­lä ei enää ole, mut­ta toi­mi­a­la­y­ri­tyk­set työl­lis­tä­vät kes­ki­mää­rin 1,5 hen­ki­löä.

Tiina
Judén

Lukijat ovat lisääntyneet

Vii­me vii­kol­la saa­tu­jen uu­sien Kan­sal­li­sen Me­di­a­tut­ki­muk­sen KMT 2023 tu­los­ten mu­kaan voim­me iloi­ta yh­des­sä Tei­dän lu­ki­joi­dem­me kans­sa. Puu­ma­la-leh­den lu­ki­ja­mää­rä on kas­va­nut 13,9 pro­sent­tia vii­me vuo­des­ta. Nyt ko­ko­nais­lu­ki­ja­mää­rä on noin 5400 hen­ki­löä. Täs­tä ylei­sös­täm­me pai­net­tua leh­teä lu­kee noin 4100 hen­ki­löä, jos­ta 400 hen­ki­löä lu­kee sekä pai­net­tua, et­tä di­gi­leh­teä. Ai­no­as­taan di­gi­leh­te­nä si­säl­tö­jäm­me lu­kee jo noin 1300 hen­ki­löä ja pel­käs­tään pai­net­tu­na noin 3700 hen­ki­löä.

Tiina
Judén

Aivoterveydeksi!

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään muis­ti­viik­koa. Yh­teis­kun­tam­me hek­ti­nen tah­ti ja työ­e­lä­män kuor­mit­ta­vuus ei­vät kui­ten­kaan tue ai­vo­ter­veyt­tä. Li­säk­si so­si­aa­li­sen me­di­an jat­ku­van se­lai­lun syn­nyt­tä­mä elä­män­ta­pa, kou­lut­taa ai­vo­jam­me pomp­pi­maan asi­as­ta toi­seen. Se jät­tää jäl­ken­sä ja to­tut­taa ai­vot saa­maan no­pei­ta pal­kin­to­ja. Ne ei­vät kan­nus­ta ai­vo­ja pro­ses­soi­maan, pai­na­maan asi­oi­ta muis­tiin tai pa­laut­ta­maan nii­tä siel­tä käyt­töön. Kes­kit­ty­mi­nen kär­sii. Pu­he­lin­riip­pu­vuu­des­ta kan­nat­taa siis pyr­kiä eroon, pel­käs­tään ai­vo­ter­vey­den vuok­si.

Päivän kysymys

Luetuimmat

Näytä lisää

Päivän kysymys