JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tiina
Judén

Hyödyllinen ihminen

Kuun­te­lin ei­len työ­mat­kal­la­ni ra­di­os­ta Ja­mie Ves­te­ri­sen ko­lum­nia: Elä­män tar­koi­tus ei ole val­ti­on­ta­lo­lu­den ta­sa­pai­no. Jäin poh­ti­maan sa­no­ja hyö­dyl­li­syys ja hyö­dyl­li­nen ih­mi­nen. Ar­jes­sa­han hyö­dyl­li­syys to­del­la­kin lip­sah­taa tar­koit­ta­maan usein pelk­kää ra­haa, ku­ten Ves­te­ri­nen ko­lum­nis­saan to­te­si.

Tiina
Judén

Spedeksi ja pettäjäksi haukkumisesta sakkoja

Ke­vät on avau­tu­mi­sen ai­kaa. Kie­lot avau­tu­vat ja ome­na­puut kuk­ki­vat. Kai­ken kau­neu­den kes­kel­lä myös ih­mis­mie­let avau­tu­vat. Jos­kus se on hy­vin­kin po­si­tii­vis­ta, mut­ta har­kit­se­mat­to­mat avau­tu­mi­set voi­vat kään­tyä it­se­ään vas­taan, hy­vin­kin hai­tal­li­ses­ti. Jos­kus ih­mi­set koh­te­le­vat toi­si­aan, ai­vain kuin mui­nai­set ta­ruo­len­not, maa­hi­set.

Tiina
Judén

Päästötön liikenne ei ole pöllömpi juttu

Kesä tu­lee ja toi­vot­ta­vas­ti myös uu­si hal­li­tus. Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa kyn­nys­ky­sy­myk­siä tun­tuu ole­van ta­val­lis­ta enem­män, mut­ta yk­si suu­rim­mis­ta on hii­li­neut­raa­lius­ta­voi­te. Toi­sek­si eni­ten ki­ris­tää maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka, ei­kä ke­hi­ty­sa­pu­kaan ole ai­van on­gel­ma­ton ai­he­pii­ri nyt, kun au­tet­ta­via on Eu­roo­pas­sa sekä sen ul­ko­puo­lel­la. Yl­lät­täin mo­net ar­voi­hin poh­jau­tu­vat hy­vät teot tuo­vat kui­ten­kin myös ta­lou­del­lis­ta etua. Näin maa­il­man­kaik­keus vain toi­mii.

Tiina
Judén

Totinen viikko

Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa al­koi neu­vot­te­lu­ja joh­ta­van ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pet­te­ri Or­pon mu­kaan toi­nen ja to­ti­nen viik­ko. Täl­lä Or­po ha­lu­si ken­ties heit­tää pien­tä kor­jaus­sar­jaa pe­rus­suo­ma­lais­ten so­me­kes­kus­te­lu­jen luo­mal­le jän­nit­teel­le. Pe­rus­suo­ma­lais­ten Mau­ri Pel­to­kan­kaan v-sa­nan käyt­tö ja viit­taus RKP:seen vä­hem­mis­tö­puo­lu­ee­na Fa­ce­boo­kis­sa sekä Se­bas­ti­an Tynk­ky­sen ko­vat pu­heet Ylen ra­hoi­tuk­sen leik­kauk­sis­ta, vii­ta­ten esi­me­rik­si vi­her­va­sem­mis­to­tyy­li­siin si­säl­töi­hin, sai­vat ai­kaan myrs­kyn.

Tiina
Judén

Metsän onnelli­suu­sindeksi

Käy­ty­ä­ni vii­me vii­kol­la On­nel­lis­ten ky­läs­sä Ju­val­la, jäin poh­ti­maan, mitä se on­nel­li­suus on? Mei­dät suo­ma­lai­set on nyt kuu­det­ta vuot­ta pe­räk­käin lis­tat­tu maa­il­man on­nel­li­sim­pien lis­tan kär­keen, mut­ta vaa­ti­mat­to­man kan­san­luon­teem­me tun­tien, saan­han hie­man epäil­lä? Moni meis­tä sa­noo ole­van­sa on­nel­li­nen, kun kaik­ki on ihan hy­vin. Kuin­ka pal­jon ky­se­lyyn vas­tan­neet ih­mi­set siis vas­taa­vat ky­sy­myk­siin ihan re­hel­li­ses­ti?

Tiina
Judén

Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy

Ot­si­kon lail­la voi­si­vat Mat­ti ja Tep­po tul­la Puu­ma­lan hoo­deil­le lau­la­maan omaa hit­ti­ään. Sen ver­ran pal­jon ta­pah­tuu täs­sä ko­ko­aan suu­rem­mas­sa pie­nes­sä ky­läs­sä. Luot­si­a­se­man upe­aan ran­ta­mil­jöö­seen suun­ni­tel­laan jo yrit­tä­jien avul­la ke­hit­tä­mis­toi­mia, mi­kä­li val­tuus­to an­taa tä­hän vii­kon pääs­tä lu­van. Pis­to­hie­kan lai­tu­rin ra­ken­ta­mi­nen al­kaa ja Kes­kus­tie 10 kort­te­li 3:n ra­kan­nus­lu­pa saa mitä to­den­nä­köi­sem­min vih­re­ää va­loa lä­hes tätä pää­kir­joi­tus­ta kir­joit­ta­es­sa­ni, tek­ni­sen lau­ta­kun­nan il­lal­la pi­det­tä­väs­sä ko­kouk­ses­sa. Kes­kon kaup­pap­ro­jek­ti ja Puu­ma­lan Hel­mi Oy:n asuin- ja lii­ke­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen al­kaa.

Tiina
Judén

Anna aikaa ja läsnäoloa

Täs­sä leh­des­sä pu­hu­taan au­rin­ko­säh­kös­tä, ADHD:sta, opet­ta­jan työs­tä ja las­ten­hoi­to­a­vun puut­tees­ta. Kai­kil­le yh­teis­tä on ai­na­kin se, et­tä ne li­sään­ty­vät. Toi­nen asia, mikä ai­hei­ta yh­dis­tää on ai­ka. Eten­kin yh­des­sä vie­tet­ty läs­nä­o­lon ai­ka on mer­kit­tä­vät te­ki­jä suun­taan jos toi­seen­kin. Opet­ta­jat toi­vo­vat, et­tä per­heet oli­si­vat oi­ke­as­ti enem­män yh­des­sä, il­man so­si­aa­lis­ta me­di­aa ja il­man kän­ny­köi­tä. Yh­tä­lail­la ai­ka­siep­pa­rei­ta ovat te­le­vi­sio, tab­let­ti tai tie­to­ko­ne, tai mikä ta­han­sa vi­ri­ke, mikä vie huo­mi­on toi­saal­le, pois tär­keim­mis­tä, eli lä­hei­sis­täm­me.

Tiina
Judén

Historiallista viikkoa saa ja pitää juhlia

Tätä pää­kir­joi­tus­ta kir­joit­ta­es­sa­ni on his­to­ri­al­li­nen olo, mikä ei joh­du lä­hes­ty­väs­tä syn­ty­mä­päi­väs­tä­ni, vaan sii­tä, et­tä Suo­mes­ta tu­lee tä­nään noin kol­men tun­nin ku­lut­tua täs­tä het­kes­tä Na­ton 31. jä­sen­maa. Ka­ta­ja­no­kal­la mi­nis­te­ri­ön edus­tan sal­koi­hin on nos­tet­tu juh­lal­li­ses­ti sekä Suo­men et­tä Na­ton li­put lie­hu­maan.

Tiina
Judén

Vihreä siirtymä ei ole vain viherpiipertäjien juttu

Jos­kus tu­lee tun­ne, et­tä jos Puu­ma­las­sa pu­huu vih­reis­tä ar­vois­ta, saa hel­pos­ti po­liit­ti­ses­ti vih­re­än lei­man. Mie­les­tä­ni il­mas­ton­muu­tos, luon­non hy­vin­voin­ti ja fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta luo­pu­mi­nen tai nii­den käy­tön vä­hen­tä­mi­nen ei pi­täi­si ol­la mi­ten­kään si­dok­sis­sa po­li­tiik­kaan. Pait­si sil­tä osin, et­tä sii­tä pi­täi­si pal­ki­ta ih­mi­siä vä­hen­tä­mäl­lä ve­ro­tus­ta tai te­ke­mäl­lä se muu­ten vain ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vak­si ku­lut­ta­jil­le ja yri­tyk­sil­le.

Tiina
Judén

Tutustu puolueisiin ja ehdokkaisiin ja valitse

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa tä­nään kes­ki­viik­ko­na ja jat­kuu 28. maa­lis­kuu­ta saak­ka. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 2. huh­ti­kuu­ta, jol­loin ää­nes­tää voi Puu­ma­lan kun­nan­ta­lol­la. Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­koi­na ovat Puu­ma­lan kun­nan­ta­lo, Kes­kus­tie 14 ja Hu­ris­sa­lon ky­lä­ta­lo, Hu­ris­sa­lon­tie 175.

Luetuimmat

Näytä lisää