JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tiina
Judén

Piittaamattomuus ja tarkkaamattomuus ovat lähes yhtä vaarallisia kuin päihteet liikenteessä

Päih­teet, piit­taa­mat­to­muus ja tark­kaa­mat­to­muus ovat Lii­ken­ne­tur­van teet­tä­män ky­se­lyn mu­kaan kol­me vaa­ral­li­sin­ta te­ki­jää ih­mis­ten käyt­täy­ty­mi­ses­sä lii­ken­tees­sä. Huu­mei­den ja al­ko­ho­lin käy­tön yh­dis­tä­mi­sen moot­to­ri­a­jo­neu­vol­la liik­ku­mi­seen ym­mär­tää meis­tä useim­mat jät­tää vä­liin, mut­ta jos Hel­sin­gin Sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja voi syyl­lis­tyä sii­hen, mik­sei kuka ta­han­sa ta­val­li­nen kan­sa­lai­nen voi­si ol­la yh­tä ereh­ty­väi­nen, eten­kin näin pik­ku­jou­lu­jen ai­kaan. Ti­lai­suus te­kee var­kaan. Jos mat­ka ko­tiin on ly­hyt tai pi­meä, voi poh­tia, et­tä tus­kin sil­lä mat­kal­la tu­lee po­lii­si vas­taan. Ei vält­tä­mät­tä tu­le­kaan, mut­ta joku muu voi tul­la ja seu­rauk­set voi­vat ol­la koh­ta­lok­kaat. Voi­si­ko sen vain sa­noa suo­raan: al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na älyk­kyys sekä asi­oi­den hal­lin­ta hä­vi­ää vii­saim­mal­ta­kin.

Tiina
Judén

Puu on kiistakapula, raaka-aine ja energianlähde

Mar­ras­kuu oli­si puu­dut­ta­va kuu­kau­si il­man Uk­rai­nas­sa käy­tä­vää so­taa­kin, mut­ta nyt suru ja voi­mat­to­muus Eu­roo­pas­sa käy­tä­väs­tä kan­san­mur­has­ta tah­too tul­la uniin. Mur­heis­ta ja epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­den tun­tees­ta huo­li­mat­ta ar­ki­työ jat­kuu ja Suo­mes­sa ja Puu­ma­las­sa kaa­de­taan met­sää te­ol­li­suu­den tar­pei­siin sekä ta­kan ja sau­nan läm­mik­keek­si.

Tiina
Judén

Saunaläträäjä

Sau­no­mi­nen on suo­ma­lais­ta kan­san­pe­rin­net­tä ja sik­si tämä tee­ma­leh­ti kä­sit­te­lee pal­jon sau­naan liit­ty­viä asi­oi­ta sa­vu­sau­nas­ta vas­toi­hin. Sau­na tun­net­tiin köy­hän ap­teek­ki­na ja sitä pi­det­tiin saa­ta­vil­la kai­kil­le. Nyt täs­tä pe­rin­tees­tä on tuot­teis­tet­tu eri­lai­sia sau­na­maa­il­mo­ja, jopa luk­sus­ta. Ih­mi­set ra­ken­ta­vat sau­no­jen yh­tey­teen pie­nois­kyl­py­löi­tä, joi­ta kut­su­taan spak­si. Yhä use­am­man mö­kin pi­hal­la nä­kyy sau­no­mi­sen nau­tin­non jat­kei­ta, pal­ju­ja. Ko­ti­pi­ho­jen te­ras­seil­le on il­mes­ty­nyt po­re­al­tai­ta.

Tiina
Judén

It-asiat menevät hybridipilveen

Kun maa­il­ma muut­tuu se­ka­vam­mak­si, li­sään­ty­vät myös ri­kol­lis­ten mah­dol­li­suu­det tart­tua hei­koim­piin lenk­kei­hin. Tie­to­tur­vas­ta on pi­det­tä­vä en­tis­tä pa­rem­paa huol­ta ja mi­hin­kään epä­mää­räi­siin vies­tei­hin ei kan­na­ta vas­ta­ta tai eten­kään an­taa omia hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­jaan, sil­lä am­mat­ti­ri­kol­lis­ten hel­poin toi­min­ta­ym­pä­ris­tö si­jait­see in­ter­ne­tis­sä.

Tiina
Judén

Suomi ei ole enää lintukoto

Pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen jä­se­ni­nä pää­sim­me vii­me vii­kol­la ta­paa­maan Po­lii­si­hal­lin­non ja KRP:n ylin­tä joh­toa. Po­lii­siy­li­joh­ta­ja Sep­po Ko­leh­mai­sen suu­rim­pa­na huo­le­nai­hee­na oli al­le 15-vuo­ti­ai­den vä­ki­val­lan­te­ko­jen val­ta­va li­sään­ty­mi­nen. Suo­mi ei enää ole sama Suo­mi, kuin se on ol­lut. Jär­jes­täy­ty­nyt ri­kol­li­suus on so­lut­tau­tu­nut yh­teis­kun­taam­me pyr­kien hor­jut­ta­maan de­mok­ra­ti­aa ja kan­sal­lis­ta eheyt­tä, jol­la olem­me sel­vin­neet läpi har­maan ki­ven ja so­dan. Val­ta­kun­nan ta­sol­la täs­tä pa­hin esi­merk­ki on jen­gi­ri­kol­li­suus, jota po­la­ri­saa­tio ja syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tys ruok­ki­vat.

Tiina
Judén

Maakuntajohtajat vetosivat demokratian toteuttajien puolesta

Itä-Suo­men maa­kun­tien lii­tot ja nii­den maa­kun­ta­joh­ta­jien mu­ka­na myös Ete­lä-Sa­von maa­kun­ta­lii­ton maa­kun­ta­joh­ta­ja Pent­ti Mä­ki­nen on ot­ta­nut Alek­sis Ki­ven päi­vä­nä kan­taa pai­kal­lis­leh­tien toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten puo­les­ta. Kan­na­no­ton mu­kaan pai­kal­lis­leh­det ovat ar­vok­kai­ta de­mok­ra­ti­an to­teut­ta­jia, ei­kä nii­den toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä tule hei­ken­tää enem­pää.

Tiina
Judén

Kunnanjohtajan työ on julkista 24/7

Ajat ovat muut­tu­neet niin kun­nan­joh­ta­jan työs­sä kuin muis­sa­kin työ­teh­tä­vis­sä. Ny­ky­ään vii­si­kym­men­tä tun­tia vii­kos­sa tus­kin riit­tää kun­nan­joh­ta­jan työ­teh­tä­vien hoi­toon. Sama suun­taus näyt­tää ole­van kai­kis­sa joh­to­teh­tä­vis­sä. Kun­nan­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä haas­tel­l­li­sen te­kee li­säk­si jul­ki­suus ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den suh­tau­tu­mi­nen. Si­vul­la kol­me en­ti­nen Puu­ma­lan kun­nan­joh­ta­ja Kari Ki­tu­nen ker­too omas­ta ai­ka­kau­des­taan vuo­si­na 2002-2012. Hän on kir­joit­ta­nut myös kir­jan sii­tä, mi­ten sat­tu­ma usein joh­dat­taa ih­mis­tä työ­e­lä­mäs­sä ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa elä­mäs­sä.

Tiina
Judén

Kädentaidot antavat iloa

Tä­män vii­kon leh­des­sä on asi­aa kä­den­tai­dois­ta. Olem­me ol­leet mu­ka­na Ko­pis­ton avoi­mien ovien päi­väs­sä, ylä­kou­lu­lais­ten ko­ti­ta­lou­den tun­nil­la ja to­si­tuu­naa­jan mat­kas­sa. Kä­den­tai­dot vaa­ti­vat luo­vuut­ta, mut­ta sen li­säk­si myös ah­ke­ruut­ta ja ha­lua op­pia uut­ta. Mi­nul­ta ka­to­si in­nos­tus kä­si­töi­hin en­sim­mäi­sen ker­ran ylä­kou­lus­sa. Tuo­hon ai­kaan kä­si­töi­tä opet­ti meil­le "Ti­pik­si" kut­sut­tu iä­käs sink­ku­nai­nen. Kun si­li­tin pai­taa, hän sa­noi, ei noin, pai­ta­han pa­laa. Kun rat­koin pie­leen men­nei­tä sau­mo­ja vä­hän re­te­äm­min, hän rien­si moit­ti­maan, et­tä ei noin. Sain no­pe­as­ti kä­si­tyk­sen, et­tä minä en osaa, olen huo­no ja tämä laji ei ole yh­tä mu­ka­vaa kuin ku­vaa­ma­tai­to tai lii­kun­ta. Kii­tok­sek­si täs­tä kä­si­tyk­ses­tä kas­te­lim­me "Ti­pin" ik­ku­nan­lau­dal­la kas­vat­ta­mat pap­ri­kat ko­ne­öl­jyl­lä. No, se ei ol­lut mu­ka­vas­ti teh­ty ja koin sii­tä pit­kään huo­noa omaa­tun­toa, mut­ta ku­ka­pa sitä ka­ve­rin hy­vää ide­aa torp­paa­maan.

Tiina
Judén

Monenlaisia kuntaan muuttajia

Tä­män vii­kon leh­teen on sat­tu­mien ja koh­taa­mis­ten kaut­ta ka­saan­tu­nut pal­jon ul­ko­maa­lai­sis­ta ker­to­via jut­tu­ja. Puu­ma­la on hou­ku­tel­lut va­ki­tui­sik­si asuk­kaik­si uu­sia ku­mu­ja (kun­taan muut­ta­jia), ja jot­kut heis­tä ovat sa­mal­la myös ma­mu­ja (maa­han muut­ta­jia). Oman ka­la­jut­tun­sa ker­too si­vul­la kol­me pit­kä­ai­kai­nen ke­sä­a­su­kas René Lou­is. Si­vul­ta nel­jä voi lu­kea, mikä tuo Puu­ma­laan sveit­si­läis­mie­hen ni­mel­tä Franck Lon­gin ja si­vul­ta vii­si ta­ri­nan Ari Lii­ruk­ses­ta, joka muut­ti vuo­si sit­ten uk­kin­sa ton­til­le kir­kon­ky­läl­le.

Tiina
Judén

Retki saksalaiseen alppikylään

Vie­rai­lim­me Pai­kal­lis­leh­tien Pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen kans­sa vii­me vii­kol­la Ete­lä-Sak­san pie­nes­sä alp­pi­ky­läs­sä Berch­tes­ga­de­nis­sa ja Itä­val­lan puo­lel­la Salz­bur­gis­sa. Yk­si koh­teem­me oli Salz­bur­ger Nach­rich­ten -sa­no­ma­leh­den toi­mi­tus. Toi­nen suun­ni­tel­tu koh­de taas oli Berch­tes­ga­de­nin pai­kal­lis­leh­ti, jon­ne vie­rai­lu va­li­tet­ta­vas­ti pe­ruun­tui, sil­lä ku­ten pai­kal­lis­leh­dis­sä yleen­sä, vä­keä ei tain­nut ol­la tar­peek­si ot­taak­seen vas­taan 32 suo­ma­lais­ta toi­mit­ta­jaa, jot­ka vie­lä mie­luum­min kuun­te­li­vat kuu­lu­mi­sia eng­lan­nik­si kuin sak­san kie­lel­lä. Vaik­ka har­mi­tus oli kova, riit­ti pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­jil­la hy­vin ym­mär­rys­tä kii­rei­sil­le kol­le­goil­leen. Itä­val­lan suu­rim­mas­sa leh­des­sä sen si­jaan pää­uu­ti­se­na ko­mei­li tu­tun tun­tui­set ai­heet, ku­ten van­hus­ten kal­toin koh­te­lu pai­kal­li­ses­sa van­hus­ten­hoi­to­pai­kas­sa. Val­mis­teil­la oli Eli­sa­bet toi­sen kuo­li­nuu­ti­nen. Niin raa­dol­lis­ta kuin se on­kin, toi­mi­tuk­set val­mis­te­le­vat uu­tis­ta ai­na, kun se on mah­dol­lis­ta, eten­kin 96-vuo­ti­aan hei­ken­ty­nees­tä ter­vey­den­ti­las­ta tie­tä­en.

Luetuimmat

Näytä lisää