JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tiina
Judén

Hymypatsas vai ryhmähau?

Hy­my­pat­saan koh­ta­los­ta on jo pit­kään ol­lut pu­het­ta, so­pii­ko se tä­hän päi­vään. Puu­ma­las­sa sitä ei ole ja­et­tu enää mo­neen vuo­teen, mut­ta mo­nis­sa kou­luis­sa pat­sas on edel­leen ajan­koh­tai­nen tä­hän ai­kaan ke­vääs­tä. Pie­net ala­kou­lu­lai­set ää­nes­tä­vät luok­ka­to­ve­reis­taan reh­dein­tä ja iloi­sin­ta tsemp­pa­ria. Pat­saan tar­koi­tus on an­taa tun­nus­tus­ta hy­väs­tä ka­ve­ruu­des­ta, avu­li­ai­suu­des­ta ja tois­ten huo­mi­oon ot­ta­mi­ses­ta.

Tiina
Judén

Kompassineulat rauhaan

Pie­ni Suo­mi on ai­na ol­lut suu­ri sel­viy­ty­jä. Vuo­si­sa­to­ja mei­tä on pal­lo­tel­tu isom­pien val­ti­o­val­to­jen heit­to­pus­si­na, kun­nes si­su­kas kan­sa vaa­ti it­se­näi­syyt­tä ja saa­vut­ti sen. Sen ai­ka­na on ko­et­tu kiel­to­la­kia ja poik­keus­ti­lo­ja sekä en­sim­mäi­nen ja toi­nen maa­il­man­so­ta jat­ko­so­ti­neen.

Tiina
Judén

Ohjeita uuteen digilehteen

Puu­ma­la-leh­den toi­mi­tus- ja ti­laus­jär­jes­tel­mät ja verk­ko­leh­ti uu­dis­tu­vat. Sa­mal­la myös di­gi­leh­ti ja sen tun­nuk­set muut­tu­vat. Tar­jo­am­me täl­lä vii­kol­la mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua uu­teen di­gi­taa­li­seen tuot­tee­seem­me mak­sut­ta. Sik­si di­gi­leh­ti ei vaa­di nyt kir­jau­tu­mis­ta.

Näkökulmia

Ha­lo­ja­ta, Puu­ma­la! Al­le­kir­joit­ta­nut on pää­ty­nyt on­nis­tu­nees­ti Bos­to­niin, suo­rit­ta­nut liu­dan kurs­se­ja ja aloit­ta­nut työs­ken­te­lyn tut­ki­mus­ryh­mäs­sä. Yri­tin myös ja­kaa kuu­lu­mi­sia blo­gis­sa, mut­ta tai­dan nyt siir­tyä tän­ne ker­to­maan ko­ke­muk­sis­ta­ni – joi­ta kyl­lä löy­tyy.

Uudistuva vapaa-ajanasukas

No si­nä­kös se oot se koko mu­a­li­man ai­noa muut­to­a­gent­ti, sa­noi Hu­ris­sa­lon isän­tä, kun soit­te­lin hä­nel­le hil­jat­tain. Luon­nol­li­ses­ti olin hy­vin­kin otet­tu hä­nen kes­kus­te­lu­na­vauk­ses­taan, sekä sii­tä, et­tä tie­to Puu­ma­lan kun­nan muut­to­a­gen­tin ole­mas­sa­o­los­ta oli le­vin­nyt näin­kin laa­jal­ti.

Arvo arvaamaton

Puu­ma­la on sääs­ty­nyt tois­tai­sek­si täl­tä vi­hon­vii­mei­sel­tä vi­ruk­sel­ta. Pi­tää­kö ko­put­taa pää­tä vai puu­ta? Joka ta­pauk­ses­sa ti­lan­ne on nos­ta­nut kun­tam­me osak­kei­ta taa­ja­ma­vä­es­tön uu­del­leen­si­joit­tu­mis­pörs­sis­sä, sil­lä meil­lä on tääl­lä pal­jon sel­lais­ta, jota muu­al­la ei ole ku­ten tur­val­li­suut­ta. Kaik­kien jo ai­em­min lu­e­tel­tu­jen hy­vien asi­oi­den li­säk­si olem­me vie­lä vi­rus­va­paa kun­ta. Toi­vot­ta­vas­ti ei vain pit­kään vaan maa­il­man tap­piin.

Tiina
Judén

Tiekartta näyttää elämmekö suvanto- vai kiihtymisvaihetta

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen tä­män­päi­väi­nen tie­do­tus­ti­lai­suus me­di­al­le oli kyl­mää vet­tä ky­sy­myk­sel­le, eläm­me­kö Suo­mes­sa tau­ti­ti­lan­teen osal­ta su­van­to­vai­het­ta vai kiih­ty­mis­vai­het­ta.

Saaris­to­lai­selämää III

Ko­ro­na. Mi­nul­la ei ole sii­tä mi­tään uut­ta sa­not­ta­vaa, kos­ka se on nyt. Mie­he­ni sa­noo, et­tä mi­nul­ta puut­tuu ai­ka­muo­dois­ta pree­sens. Siis se ny­kyis­tä te­ke­mis­tä tai ta­pah­tu­mis­ta ku­vaa­va ver­bin ai­ka­muo­to. Men­nei­syys on tär­keä, kos­ka sii­tä voin yrit­tää op­pia jo­tain, ai­na­kin sil­loin, kun sa­tun vie­lä muis­ta­maan jo­tain. Tämä het­ki on mi­nul­le vain siir­ty­mä men­nees­tä tu­le­vaan. Mie­lui­ten nos­tan kat­see­ni ho­ri­sont­tiin. Kaik­kein pa­ras­ta on pääs­tä mie­li­ku­vi­tuk­sen kans­sa vie­lä si­tä­kin kau­em­mas.

Tiina
Judén

Koronan kääntöpuoli

Ko­ro­na on tul­lut eteem­me voi­mal­la joka tuu­tis­ta ja moni meis­tä toi­voo, et­tä se hä­vi­äi­si yh­tä no­pe­as­ti, kuin on tul­lut­kin. Ha­lu­ai­sin nos­taa esiin myös ko­ro­nan toi­set kas­vot, mut­ta en­sin huo­le­nai­heet.

Miten olisi kulttuurilähete?

Sais­ko ol­la LAKU? En nyt puhu ka­ra­mel­lis­ta. LAKU-lä­he­te on var­kau­te­lai­sen las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Ver­son ke­hit­tä­mä, val­ta­kun­nal­li­ses­ti pal­kit­tu kult­tuu­ri­lä­he­te. Sil­lä kan­nus­te­taan lap­sia, nuo­ria ja per­hei­tä kult­tuu­rin pa­riin las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Ver­son jä­sen­kun­nis­sa Hei­nä­ve­del­lä, Hir­ven­sal­mel­la, Jo­roi­sis­sa, Ju­val­la, Lep­pä­vir­ral­la, Piek­sä­mä­el­lä, Ran­ta­sal­mel­la, Sa­von­lin­nas­sa ja Var­kau­des­sa. Lä­he­te on vel­voit­ta­ma­ton, kan­nus­ta­va vä­li­ne, joka ke­hit­tää kun­nal­lis­ta pal­ve­luoh­jaus­ta mo­ni­puo­li­sem­mak­si myös kult­tuu­rin suun­taan. Se voi oh­ja­ta osal­lis­tu­jia mak­sut­to­maan tai mak­sul­li­seen toi­min­taan. Kus­tan­nuk­set mak­saa esi­mer­kik­si kun­ta, sote-pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja tai kult­tuu­ri­toi­mi­jat. Vas­taa­vaa toi­min­taa on myös Tam­pe­reen ja Ou­lun seu­duil­la.

Luetuimmat

Näytä lisää