JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tiina
Judén

Sopeuttaminen ja leikkauksetkin vaativat tunnetaitoja

Tä­män vii­kon leh­den ai­heet ris­tei­le­vät tun­ne­tai­tai­dois­ta uu­teen te­le­lii­ken­ne­mas­toon ja rak­kaus­lau­lui­hin. Ai­heet vie­vät myös ke­sä­ren­kai­den ku­lu­tus­pin­nois­ta ve­den­pin­nan nou­suun ja pe­sä­pal­lo­ken­täl­le. Kaik­ki siis ke­vään merk­ke­jä tyyn­ni. Esit­te­lem­me myös val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ran ta­va­ra­mer­kin ”Nyt on ai­ka lei­ka­ta”-leik­kuu­lau­to­jen te­ki­jän. Puu­sep­pä löy­tyy Ruo­ko­lah­den puo­lel­ta ja Puu­ma­laan­kin leik­kuu­lau­to­ja on pää­ty­nyt. Pal­jon ti­lauk­sia, jos­kin myös ar­vos­te­lua, saa­neet lau­dat ovat kui­ten­kin esi­merk­ki not­ke­as­ta in­no­va­tii­vi­suu­des­ta ja yrit­tä­jän ne­rok­kais­ta rat­kai­suis­ta. Nii­hin kul­mi­noi­tuu hy­vin myös mark­ki­noin­nin tut­ki­mat­to­mat tiet, kun joku asia läh­tee len­toon lä­hes it­ses­tään so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Lau­dat ovat ol­leet esil­lä myös te­le­vi­si­os­sa ja leh­dis­sä, ku­ten nyt täs­sä­kin pai­kal­lis­leh­des­sä.

Tiina
Judén

Puukot ja aseet eivät kuulu katukuvaan

Al­ku­vii­kos­ta Puu­ma­lan pus­ka­ra­di­os­sa ky­sel­tiin ih­mis­ten mie­li­pi­det­tä sii­hen, mitä aja­tuk­sia he­rät­tää hen­ki­lö, joka saa­puu ra­vin­to­laan puuk­ko tu­pes­sa ja tup­pi lan­teil­la. Kes­kus­te­lu oli kir­ja­vaa, mut­ta huo­mi­o­ta he­rät­ti yli­mie­li­syys la­ke­ja koh­taan. Ko­vin har­va tun­tui tie­tä­vän, et­tä puu­kon kan­ta­mi­nen ra­vin­to­laan on lain mu­kaan ran­gais­ta­va teko. It­se asi­as­sa puuk­koa ei saa kan­taa edes mök­ki­tiel­lä kul­kies­saan naa­pu­ril­le kah­vil­le. Jos mök­ki­tiel­lä on voi­mas­sa tie­lii­ken­ne­lain­sää­dän­tö, on se ylei­nen paik­ka eli alu­et­ta, jos­sa toi­sen va­hin­goit­ta­mi­seen so­vel­tu­van esi­neen hal­lus­sa­pi­to il­man hy­väk­syt­tä­vää syy­tä on kiel­let­ty.

Tiina
Judén

Roskia ei jätetä luontoon

Ke­väi­sin jär­jes­te­tään mo­nia ros­kien­ke­räys­kam­pan­joi­ta, ku­ten täs­sä­kin leh­des­sä uu­ti­soi­tu Yleis­ra­di­on val­ta­kun­nal­li­nen Mil­joo­na ros­ka­pus­sia, jos­sa Puu­ma­lan kun­ta­kin on mu­ka­na. Meil­lä on myös Siis­ti Biit­si, joka on Pidä Saa­ris­to Siis­ti­nä ry:n ve­sis­tö­jen ja ran­to­jen ros­kai­suu­teen kes­kit­ty­vä tal­koo-oh­jel­ma.

Tiina
Judén

Väestöpyramidi romahtaa

Suo­mes­sa syn­tyi vii­me vuon­na 43 000 las­ta ja eläk­keel­le jäi sa­maan ai­kaan 70 000 hen­ki­löä. Puu­ma­las­sa syn­tyi vii­me vuon­na 12 vau­vaa ja elä­ke­läis­ten osuus on ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan lä­hes puo­let asuk­kais­ta eli noin tu­hat hen­ki­löä. Työ­i­käi­siä on toi­nen puo­let ja työt­tö­miä10 pro­sent­tia. Al­le 15-vuo­ti­ai­den osuus on 6,6 pro­sent­tia.

Tiina
Judén

Kaikki ei ollut paremmin ennen

Tiis­tai­na vie­tet­tiin Min­na Cant­hin päi­vää ja sa­mal­la tasa-ar­von päi­vää. It­sel­le­ni mie­leen on jää­nyt Suo­men en­sim­mäi­sen nais­toi­mit­ta­ja­jan ja roh­ke­an, ra­jo­ja mur­ta­van kir­jai­li­jan suo­ma­lais­ta si­sua ku­vaa­va mot­to: Elä­mä on tais­te­lua, iha­naa tais­te­lua. Sitä ei sovi unoh­taa, sil­lä se on eteen­päin vie­vä voi­ma. Sitä se on ol­lut ai­na ja on täl­lä­kin het­kel­lä. Elä­mäs­sä kun pär­jää­vät par­hai­ten ne, jot­ka sie­tä­vät vas­toin­käy­mi­siä, ei­vät­kä lan­nis­tu.

Tiina
Judén

Avaimet ovat Orpolla

Maa­nan­tai­na al­ka­neet SAK:n ja osan sen jä­sen­liit­to­jen po­liit­ti­set la­kot näh­dään ylei­sö­ken­täl­lä hy­vin ris­ti­rii­tai­si­na. Ay-puo­lel­la nii­tä pi­de­tään oi­keis­to­voi­mien ha­lu­na jy­rä­tä, lei­ka­ta ja hal­li­ta. Hal­li­tuk­sen ja työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den työ­ryh­män mie­les­tä lak­ko-oi­keu­den ra­joit­ta­mi­nen ja esi­mer­kik­si pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen li­sää­mi­nen ovat vain po­liit­ti­sia nä­ke­my­se­ro­ja ja ne ovat uu­dis­tuk­sia, joi­ta elin­kei­no­e­lä­mä ja ko­koo­mus ovat aja­neet jo pit­kään.

Tiina
Judén

Ole hiljaa

Pu­heen tau­o­tes­sa mie­li täyt­tyy sa­nois­ta. Myös tiet­ty­jen avain­sa­no­jen kaut­ta voi poh­tia hil­jai­suut­ta ja roh­kais­tua kul­ke­maan sitä koh­ti. Sel­lai­sia sa­no­ja voi­vat ol­la Kai­paus, Lepo, Läs­nä­o­lo, Leik­ki, Tyy­ty­mi­nen, Anar­kia, Kom­mu­ni­kaa­tio tai Kuo­le­ma.

Tiina
Judén

Elinvoimatekijät

Kos­ka kun­nat ja nii­den toi­min­ta­ym­pä­ris­töt ovat eri­lai­sia, on myös elin­voi­maa edis­tä­vien hank­kei­den ol­ta­va eri­lai­sia. Kun li­säk­si kun­ta­sek­to­ri ko­ko­nai­suu­des­saan on suu­rien muu­tos­ten kou­ris­sa, ku­ten si­vun vii­si uu­ti­nen Kun­ta­lii­ton asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan ker­too, on in­ves­toin­te­ja ja mui­ta elin­voi­man edis­tä­mi­seen täh­tää­viä hank­kei­ta pun­nit­ta­va erit­täin tar­kas­ti. Etu­kä­teen mi­kään han­ke ei ole me­nes­tys tai epä­on­nis­tu­mi­nen, ei­kä in­tui­ti­o­ta­kaan kan­na­ta unoh­taa. Vai­kei­na ta­lou­del­li­si­na ai­koi­na kun­ta voi kui­ten­kin toi­mia mah­dol­lis­ta­ja­na ja työl­lis­tä­jä­nä. Eteen­päin kat­so­va­na voi­ma­na, joka us­koo it­seen­sä ja kun­ta­lai­siin­sa, ku­ten Puu­ma­las­sa on ol­lut ta­pa­na.

Tiina
Judén

Hiihto­lo­ma­liikenne on sähköistä

Ku­lu­van vii­kon per­jan­tai ja lau­an­tai ovat to­den­nä­köi­ses­ti vilk­kai­ta lii­ken­ne­päi­viä, kun hiih­to­lo­mil­le läh­de­tään pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta, Var­si­nais-Suo­mes­ta ja Sa­ta­kun­nas­ta.

Hanna-Mari
Tyrväinen

Ääneni annoin ja kansa päättää

Suo­ma­lai­set ovat va­lit­se­mas­sa ta­sa­val­lan kol­mat­ta­tois­ta pre­si­dent­tiä ja sun­nun­tai­na tie­de­tään, kuka on seu­raa­va val­ti­on­pää­mies.

Luetuimmat

Näytä lisää