JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tiina
Judén

Pieniä eleitä ja rukoilu-emojeita

Jou­lu­na ja ju­han­nuk­se­na ih­mi­sil­lä on ta­pa­na teh­dä hen­ki­lö­koh­tai­sia ti­lin­pää­tök­siä. Tu­lee poh­dit­tua mis­sä on on­nis­tu­nut ja mis­sä voi­si ke­hit­tää it­se­ään. Va­lon juh­lan ai­kaan meil­le on an­net­tu niin iha­nia ke­sä­öi­tä, et­tä voim­me val­voa aa­muun saak­ka, ei­kä oi­ke­as­taan edes vä­sy­tä. Mo­net ko­koon­tu­vat yh­teen mö­keil­le ja jär­vien ran­noil­le. Nyt on ai­kaa lä­hei­sil­le. Iso osa suo­ma­lai­sia aloit­taa ke­sä­lo­man juu­ri ju­han­nuk­sel­ta. Pe­rin­tee­nä voi ol­la pes­tä sau­na tai ke­rä­tä yrt­te­jä ja ju­han­nus­koi­vu­ja, eten­kiin sau­noa ja ui­da.

Tiina
Judén

Kesä tuo kulttuuria ja tapahtumia

Puu­ma­las­sa elä­mä vil­kas­tuu ju­han­nus­ta koh­ti men­tä­es­sä. Sen nä­kee au­to­jen, moot­to­ri­pyö­rien ja pol­ku­pyö­rien li­sään­ty­mi­ses­tä ka­tu­ku­vas­sa. Myös mo­ni­puo­li­nen kult­tuu­ri­toi­min­ta mo­ni­ne ke­sä­te­at­te­rei­neen ja tai­de­näyt­te­lyi­neen tuo­vat eloa kun­taan, kun­ta­lai­siin ja ke­sä­a­suk­kai­siin. Ta­pah­tu­mia on tänä ke­sä­nä­kin niin run­saas­ti, et­tä ah­ke­rim­mil­la kult­tuu­rin har­ras­ta­jil­la al­kaa ol­la ka­len­te­rit täyn­nä mer­kin­tö­jä.

Tiina
Judén

Löpöti vai löpöti?

Lö­pö­ti lö­pö­ti, vai il­man lö­pöä? Ben­san hin­ta ei ole enää pit­kään ai­kaan ol­lut jär­jel­lä se­li­tet­tä­vis­sä. Ki­pu­kyn­nys on yli­tet­ty. Pit­kän­mat­kan työ­läi­nen kär­vis­te­lee. Vaan ki­ro­a­mi­nen ei au­ta, ei­kä ben­sa-ase­man hen­ki­lö­kun­nan sät­ti­mi­nen. Hal­li­tuk­sen puo­leen sen si­jaan oli­si nyt syy­tä kään­tyä ja ko­va­ää­ni­ses­ti. Sil­lä jos hin­taa ei saa­da alas, ei käy hy­vin ko­ti­maan­mat­kai­lul­le. Myös ylei­nen ku­lu­tus vä­he­nee, kun hin­nat jat­ka­vat muu­ten­kin nou­su­aan. Tämä taas nä­kyy yrit­tä­jien kas­sas­sa.

Tiina
Judén

Onni on pieninä palasina

Neon 2 on löy­tä­nyt lau­lun sa­nois­saan sen olen­nai­sen: On on­ni tääl­lä pie­ni­nä pa­la­si­na, lau­ta­sel­le jää­nei­nä mu­ru­si­na. Se vii­pyy tääl­lä het­ken ja hä­vi­ää, ei sitä pul­lo­tet­tua saa mi­hin­kään.

Tiina
Judén

Hymypatsas vai ryhmähau?

Hy­my­pat­saan koh­ta­los­ta on jo pit­kään ol­lut pu­het­ta, so­pii­ko se tä­hän päi­vään. Puu­ma­las­sa sitä ei ole ja­et­tu enää mo­neen vuo­teen, mut­ta mo­nis­sa kou­luis­sa pat­sas on edel­leen ajan­koh­tai­nen tä­hän ai­kaan ke­vääs­tä. Pie­net ala­kou­lu­lai­set ää­nes­tä­vät luok­ka­to­ve­reis­taan reh­dein­tä ja iloi­sin­ta tsemp­pa­ria. Pat­saan tar­koi­tus on an­taa tun­nus­tus­ta hy­väs­tä ka­ve­ruu­des­ta, avu­li­ai­suu­des­ta ja tois­ten huo­mi­oon ot­ta­mi­ses­ta.

Tiina
Judén

Kompassineulat rauhaan

Pie­ni Suo­mi on ai­na ol­lut suu­ri sel­viy­ty­jä. Vuo­si­sa­to­ja mei­tä on pal­lo­tel­tu isom­pien val­ti­o­val­to­jen heit­to­pus­si­na, kun­nes si­su­kas kan­sa vaa­ti it­se­näi­syyt­tä ja saa­vut­ti sen. Sen ai­ka­na on ko­et­tu kiel­to­la­kia ja poik­keus­ti­lo­ja sekä en­sim­mäi­nen ja toi­nen maa­il­man­so­ta jat­ko­so­ti­neen.

Tiina
Judén

Ohjeita uuteen digilehteen

Puu­ma­la-leh­den toi­mi­tus- ja ti­laus­jär­jes­tel­mät ja verk­ko­leh­ti uu­dis­tu­vat. Sa­mal­la myös di­gi­leh­ti ja sen tun­nuk­set muut­tu­vat. Tar­jo­am­me täl­lä vii­kol­la mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua uu­teen di­gi­taa­li­seen tuot­tee­seem­me mak­sut­ta. Sik­si di­gi­leh­ti ei vaa­di nyt kir­jau­tu­mis­ta.

Näkökulmia

Ha­lo­ja­ta, Puu­ma­la! Al­le­kir­joit­ta­nut on pää­ty­nyt on­nis­tu­nees­ti Bos­to­niin, suo­rit­ta­nut liu­dan kurs­se­ja ja aloit­ta­nut työs­ken­te­lyn tut­ki­mus­ryh­mäs­sä. Yri­tin myös ja­kaa kuu­lu­mi­sia blo­gis­sa, mut­ta tai­dan nyt siir­tyä tän­ne ker­to­maan ko­ke­muk­sis­ta­ni – joi­ta kyl­lä löy­tyy.

Uudistuva vapaa-ajanasukas

No si­nä­kös se oot se koko mu­a­li­man ai­noa muut­to­a­gent­ti, sa­noi Hu­ris­sa­lon isän­tä, kun soit­te­lin hä­nel­le hil­jat­tain. Luon­nol­li­ses­ti olin hy­vin­kin otet­tu hä­nen kes­kus­te­lu­na­vauk­ses­taan, sekä sii­tä, et­tä tie­to Puu­ma­lan kun­nan muut­to­a­gen­tin ole­mas­sa­o­los­ta oli le­vin­nyt näin­kin laa­jal­ti.

Arvo arvaamaton

Puu­ma­la on sääs­ty­nyt tois­tai­sek­si täl­tä vi­hon­vii­mei­sel­tä vi­ruk­sel­ta. Pi­tää­kö ko­put­taa pää­tä vai puu­ta? Joka ta­pauk­ses­sa ti­lan­ne on nos­ta­nut kun­tam­me osak­kei­ta taa­ja­ma­vä­es­tön uu­del­leen­si­joit­tu­mis­pörs­sis­sä, sil­lä meil­lä on tääl­lä pal­jon sel­lais­ta, jota muu­al­la ei ole ku­ten tur­val­li­suut­ta. Kaik­kien jo ai­em­min lu­e­tel­tu­jen hy­vien asi­oi­den li­säk­si olem­me vie­lä vi­rus­va­paa kun­ta. Toi­vot­ta­vas­ti ei vain pit­kään vaan maa­il­man tap­piin.

Luetuimmat

Näytä lisää