JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tiina
Judén

Vihreä siirtymä ei ole vain viherpiipertäjien juttu

Jos­kus tu­lee tun­ne, et­tä jos Puu­ma­las­sa pu­huu vih­reis­tä ar­vois­ta, saa hel­pos­ti po­liit­ti­ses­ti vih­re­än lei­man. Mie­les­tä­ni il­mas­ton­muu­tos, luon­non hy­vin­voin­ti ja fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta luo­pu­mi­nen tai nii­den käy­tön vä­hen­tä­mi­nen ei pi­täi­si ol­la mi­ten­kään si­dok­sis­sa po­li­tiik­kaan. Pait­si sil­tä osin, et­tä sii­tä pi­täi­si pal­ki­ta ih­mi­siä vä­hen­tä­mäl­lä ve­ro­tus­ta tai te­ke­mäl­lä se muu­ten vain ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vak­si ku­lut­ta­jil­le ja yri­tyk­sil­le.

Tiina
Judén

Tutustu puolueisiin ja ehdokkaisiin ja valitse

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa tä­nään kes­ki­viik­ko­na ja jat­kuu 28. maa­lis­kuu­ta saak­ka. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 2. huh­ti­kuu­ta, jol­loin ää­nes­tää voi Puu­ma­lan kun­nan­ta­lol­la. Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­koi­na ovat Puu­ma­lan kun­nan­ta­lo, Kes­kus­tie 14 ja Hu­ris­sa­lon ky­lä­ta­lo, Hu­ris­sa­lon­tie 175.

Tiina
Judén

Media mukaan Itä-Suomen Unionin toimintaan

Itä-Suo­mi ei ole jää­nyt tu­leen ma­kaa­maan, jos joku on näin luul­lut. Itä-Suo­mi Uni­on ry:n yh­teys­tie­dot joh­ta­vat Puu­ma­laan ja Lin­tu­sa­loon. Uni­o­nin asi­a­mie­he­nä toi­mii maa­kun­ta­neu­vos Mat­ti Vii­a­lai­nen, mut­ta kuin­ka moni tie­si koko Uni­o­nin ole­mas­sa­o­los­ta?

Tiina
Judén

Puheista tekoihin

Edus­kun­ta­vaa­lien lop­pu­ki­ri on al­ka­nut ja en­nak­koon pää­see ää­nes­tä­mään jo kah­den vii­kon pääs­tä, niin ul­ko­suo­ma­lai­set kuin kan­ta­suo­ma­lai­set­kin. Ko­ti­ää­nes­tyk­seen pi­tää il­moit­tau­tua vii­meis­tään 21. maa­lis­kuu­ta eli juu­ri en­nen en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen al­ka­mis­ta. Tämä oi­keus kos­kee hen­ki­löi­tä, joi­den kyky liik­kua ja toi­mia on sii­nä mää­rin ra­joit­tu­nut, et­tei tämä pää­se ää­nes­tys­paik­kaan il­man koh­tuut­to­mia vai­keuk­sia. Var­si­nai­nen ja juh­lal­li­nen vaa­li­päi­vä on huh­ti­kuun en­sim­mäi­nen sun­nun­tai, siis viik­koa en­nen pää­si­äis­tä. Puu­ma­las­sa­kin on ti­he­ne­vään tah­tiin eh­dok­kai­den jär­jes­tä­miä ti­lai­suuk­sia niin gril­li­mak­ka­ran kuin pa­nee­li­kes­kus­te­lu­jen muo­dos­sa, jo­ten nii­hin kan­nat­taa osal­lis­tua.

Tiina
Judén

Kotimaisen suosiminen on kestävää kehitystä

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan ruo­ka kal­lis­tui vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na 16,3 pro­sent­tia. Sen on var­mas­ti meis­tä jo­kai­nen huo­man­nut kaup­pa­kas­sin hin­nas­sa. Ko­ti­mai­set to­maa­tit saat­ta­vat jää­dä kaup­paan ja hin­to­ja pi­tää seu­ra­ta en­tis­tä tar­kem­min. Ko­koo­muk­sen kan­sa­ne­dus­ta­ja Timo Hei­no­nen jär­jes­tää jo yh­den­nen­tois­ta ker­ran ”Kak­si viik­koa vain suo­ma­lais­ta ruo­kaa” -kam­pan­jan. Hän ha­lu­aa he­rä­tel­lä suo­ma­lai­sia ko­ti­mai­sen ruu­an pa­riin. Men­nyt vuo­si on var­mas­ti nos­ta­nut jo­kai­sen mie­leen oman maa­ta­lou­den ja ruu­an­tuo­tan­non mer­ki­tyk­sen huol­to­var­muus­ky­sy­myk­se­nä. Oma­va­rai­suus ja ko­ti­mai­sen ruu­an roo­li on use­am­man­kin puo­lu­een vaa­li­kam­pan­jois­sa näin edus­kun­ta­vaa­lien kyn­nyk­sel­lä.

Tiina
Judén

Yhteisöl­li­syydessä on ydin

Vii­me kes­ki­viik­ko­na sain tu­tus­tua elä­män­kaa­ren iha­nim­piin asi­oi­hin jut­tu­keik­ko­jen mer­keis­sä. Tätä ta­pah­tuu toi­mit­ta­jan työs­sä usein­kin, mut­ta tuo­na päi­vä­nä elä­mä kos­ket­ti mi­nua jäl­leen ihan sy­dä­meen saak­ka. Aa­mu al­koi jut­tu­het­kel­lä 98-vuo­ti­aan El­sa-rou­van kans­sa Hu­ris­sa­los­sa. Sain ih­me­tel­lä ikäih­mi­sen po­si­tii­vis­ta elä­mä­na­sen­net­ta ja ker­toa sii­tä teil­le lu­ki­joil­le täs­sä leh­des­sä. Ko­to­na sel­viy­ty­mi­nen ei siis ole iäs­tä kiin­ni, vaan en­nem­min­kin yk­si­lös­tä, ku­ten niin mo­net muut­kin asi­at. Mei­tä ei voi kä­si­tel­lä könt­ti­nä ja lo­ke­roi­tu­na, vaan jo­kais­ta ai­nut­laa­tui­se­na oma­na it­se­nään.

Tiina
Judén

Vaalit lähestyvät, mielipiteet lisääntyvät

Leh­den tuot­ta­mi­ses­sa on mo­nia mie­len­kiin­toi­sia asi­oi­ta, mut­ta lu­ki­joi­den kir­joi­tuk­set ovat yk­si nii­tä par­hai­ta ylei­sö­jen koh­taa­mi­sia. Ne li­sään­ty­vät ai­na pu­hut­te­le­vien ai­hei­den ol­les­sa il­mas­sa sekä vaa­lien al­la. Niin­pä tä­män vii­kon leh­des­sä niil­le on an­net­tu ti­laa ko­ko­nai­set kak­si si­vua. Kii­tos lu­ki­jat roh­keu­des­ta ker­toa mie­li­pi­teen­ne! Ne ovat ar­vok­kai­ta sa­nan­va­pau­den hel­miä sekä lu­ki­joil­le et­tä meil­le te­ki­jöil­le. Ne ker­to­vat, et­tä leh­teä lu­e­taan, ja et­tä asi­oi­hin ha­lu­taan vai­kut­taa, ot­taa kan­taa. Ne ker­to­vat meil­le te­ki­jöil­le myös, et­tä meil­lä on hyvä ylei­sö.

Tiina
Judén

Lisää ymmärrystä ympäröivästä maailmasta

Uu­tis­ten viik­ko on val­ta­kun­nal­li­nen kou­lu­jen me­di­a­kas­va­tus­viik­ko, jon­ka tee­ma­na on tänä vuon­na "Ym­mär­rä tu­le­vai­suut­ta­si". Vii­kon aja­tus on li­sä­tä ym­mär­rys­tä ym­pä­röi­väs­tä maa­il­mas­ta luo­tet­ta­van uu­tis­me­di­an vä­li­tyk­sel­lä. Sen avul­la on luo­tet­ta­vaa ra­ken­taa omaa ajat­te­lua ja ar­vo­maa­il­maa ja luo­da yh­teis­tä tu­le­vai­suut­tam­me. Täl­lä vii­kol­la myös Puu­ma­la-leh­ti on käyt­tä­nyt tuot­ta­ji­na oman yh­te­näis­kou­lum­me op­pi­lai­ta. Kou­lu­lai­sil­la on ol­lut mah­dol­li­suus vai­kut­taa leh­den si­säl­töön ky­sy­mäl­lä asi­oi­ta, jois­ta ha­lu­ai­si­vat leh­des­sä lu­kea. Toi­mi­tuk­ses­sa vie­rai­lee täl­lä vii­kol­la myös päi­vä­ko­din lap­sia opet­ta­ji­neen. Toi­vot­ta­vas­ti Uu­tis­ten vii­kon ju­tuis­ta ja hie­man eri­lai­ses­ta si­säl­lös­tä on iloa kai­ke­ni­käi­sil­le.

Tiina
Judén

Turva ja superturva

Kun ajan au­toa pi­me­äs­sä, lu­mis­ta tie­tä pit­kin, tyk­ky­lu­mi­pui­den ke­hys­tä­mäs­sä mai­se­mas­sa, on bus­si­py­sä­keil­lä ta­sai­seen tah­tiin lap­sia odot­ta­mas­sa kou­lu­bus­sia. Hei­jas­ti­met välk­ky­vät jo kau­kaa ja joil­lain on mu­ka­naan tas­ku­lamp­pu­ja. Ne ovat lap­sen tur­va­na ohi­kii­tä­väl­tä lii­ken­teel­tä. Su­per­tur­va saa kui­ten­kin mie­le­ni her­kis­ty­mään, kun jol­lain py­sä­kil­lä sei­soo isä, äi­ti tai joku lä­hei­nen ai­kui­nen pie­nen kou­lu­lai­sen tur­va­na. Nämä vank­ku­mat­to­mat tur­va­hen­ki­löt, lei­jo­na­e­mot tai isä­kar­hut odot­ta­vat, kun­nes lap­si pää­see tur­val­li­ses­ti kou­lu­kyy­tiin.

Tiina
Judén

Liikkumattomuus ja paikallaanolo maksavat Puumalalle 1,6 miljoonaa euroa

UKK-ins­ti­tuut­ti on teh­nyt verk­ko­si­vuil­leen liik­ku­mat­to­muu­den ja pai­kal­laa­no­lon kus­tan­nus­las­ku­rin. Se to­den­taa liik­ku­mat­to­muu­den ja pai­kal­laa­no­lon ai­heut­ta­mat kan­san­sai­rauk­sien kus­tan­nuk­set koko Suo­mes­sa, hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la ja kun­nis­sa. Yh­teen­sä ne mak­sa­vat yh­teis­kun­nal­le yli 3 mil­jar­dia vuo­des­sa.

Luetuimmat

Näytä lisää