Tämä si­vus­to voi aset­taa käyt­tä­jän ko­neel­le eväs­tei­tä. Eväs­teet ovat pie­niä teks­ti­tie­dos­to­ja, jot­ka hel­pot­ta­vat käy­tet­tä­vyyt­tä ja joi­den avul­la avul­la esi­mer­kik­si ana­ly­tiik­ka­pal­ve­lut voi­vat ke­rä­tä tie­toa si­vus­ton käy­tös­tä. Puu­ma­la-leh­ti käyt­tää si­vus­tol­laan Goog­le Ana­ly­tics -pal­ve­lua. Sen avul­la saam­me tie­toa mm. si­vus­tol­la vie­rai­li­joi­den mää­ris­tä ja ar­tik­ke­li­koh­tai­sis­ta lu­ku­ker­rois­ta. Käyt­tä­jä voi ha­lu­tes­saan es­tää eväs­tei­den käy­tön se­lai­mes­ta ase­tuk­sis­ta, mut­ta sil­loin si­vus­ton toi­mi­vuus voi joil­ta­kin osin hei­ken­tyä.