Tii­na Judén

Met­sä­hal­li­tus sai ka­las­ta­jal­ta tie­don ka­la­verk­koon jää­nees­tä sai­maan­nor­pas­ta per­jan­tai­na 20.1.2023. Verk­koon huk­ku­nut norp­pa oli noin met­rin mit­tai­nen, eli ky­sees­sä on vii­me tal­ve­na syn­ty­nyt kuut­ti.

Kuol­lut norp­pa toi­mi­te­taan Ruo­ka­vi­ras­toon ruu­mii­na­vauk­seen. Met­sä­hal­li­tus kiit­tää ka­las­ta­jaa asi­an­mu­kai­sen il­moi­tuk­sen te­ke­mi­ses­tä.

Norp­pa jäi kiin­ni ank­ku­roi­mat­to­maan, kak­sois­pau­loi­tet­tuun verk­koon, jon­ka sol­mu­vä­li oli 60 mil­li­met­riä ja lan­gan pak­suus 0,20 mil­li­met­riä. Verk­ko oli noin 19 met­rin sy­vyy­des­sä ja sen kor­keus oli kol­me met­riä ja pi­tuus 30 met­riä.

Kuol­leis­ta ja va­hin­goit­tu­neis­ta sai­maan­nor­pis­ta pyy­de­tään il­moit­ta­maan vii­py­mät­tä Met­sä­hal­li­tuk­sel­le pu­he­li­mit­se nu­me­roon 020 639 5000. Mi­kä­li kuol­lut norp­pa löy­tyy ve­des­tä, on var­mis­tet­ta­va, et­tei­vät aal­lot vie sitä men­nes­sään.

Viik­ko sit­ten 9. tam­mi­kuu­ta Sa­von­lin­nan Pih­la­ja­ve­del­lä jäi myös norp­pa ka­la­verk­koon. Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­non­suo­je­lun eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Jou­ni Kos­ke­lan mu­kaan täs­sä ta­pauk­ses­sa ka­las­ta­ja oli ank­ku­roi­nut ver­kon jään al­le.

– Ank­ku­roi­mi­nen jään al­le on työ­läs­tä ja vai­ke­aa, mut­ta Pih­la­ja­ve­den ta­pauk­ses­sa ka­las­ta­ja oli ank­ku­roi­nut 60 met­rin ja 30 met­rin ver­kon ää­rim­mäi­set päät 5 ki­lon pai­noil­la. Sii­tä huo­li­mat­ta norp­pa oli jää­nyt verk­koon, Kos­ke­la sa­noo.

Hän muis­tut­taa, et­tä täs­sä on kak­si kou­lu­kun­taa, jois­ta toi­sen mu­kaan ver­kon hyvä ank­ku­roin­ti es­tää pus­sien tu­lon ver­kon päi­hin, mikä pie­nen­tää nor­pan to­den­nä­köi­syyt­tä jää­dä verk­koon.

– Ka­las­ta­jat sa­no­vat, et­tei yh­tään norp­paa jää verk­koon, jos ver­kot ank­ku­roi­daan hy­vin. Sit­ten taas te­la­ket­ju­suo­je­lu­puo­li ei luo­ta edes tä­hän op­piin. He sa­no­vat, et­tä se tuu­dit­taa ka­las­ta­jat tiet­tyyn us­koon. Maa­lais­jär­ki sa­noo, et­tä norp­pa jää pie­nem­mäl­lä to­den­nä­köi­syy­del­lä ank­ku­roi­tuun verk­koon, mut­ta lail­li­sia verk­ko­ja oli­vat kum­pi­kin, joi­hin norp­pa jäi, Kos­ke­la sa­noo.

Kos­ke­lan mu­kaan kuut­tien apu­ki­nos­ten te­ko­ai­ka on al­ka­nut ja tä­nä­kin vii­kon­lop­pu­na Sai­maal­la teh­dään va­paa­eh­tois­ten tal­koil­la apu­ki­nok­sia nor­pan pe­sin­tää var­ten. On­gel­ma­na Puu­ma­las­sa on suu­rien sel­kien huo­no jää­ti­lan­ne. Met­sä­hal­li­tuk­sel­la suo­je­lu­bi­o­lo­gi Riik­ka Ala­kos­ki vas­taa apu­ki­nos­ten te­ko­tal­kois­ta ja hä­nel­tä voi pyy­tää vink­kiä va­paa­eh­tois­ryh­mis­tä, joi­den mu­kaan voi läh­teä avus­ta­maan kuut­tien pe­sin­tää. Met­sä­hal­li­tuk­sel­ta saa tal­koi­siin lai­nak­si myös lu­mi­ko­lia.

Vuo­si 2022 oli lu­mi­nen ja suo­tui­sa nor­pan pe­sin­näl­le. Sil­ti vii­me vuon­na­kin Sai­maal­la teh­tiin Kos­ke­lan mu­kaan noin 100–200 apu­ki­nos­ta. Sai­maan­nor­pan säi­ly­mi­sen uh­ki­na ovat ka­lan­pyy­dyk­set, il­mas­ton­muu­tos, ran­ta­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja muus­ta ih­mis­toi­min­nas­ta ai­heu­tu­va pe­sin­nän häi­rin­tä sekä kan­nan pie­ni koko ja ha­ja­nai­suus.