Tii­na Judén

Met­sä­hal­li­tuk­sen joh­ta­mat apu­ki­nos­ko­lauk­set sai­maan­nor­pan pe­sin­nän tur­vaa­mi­sek­si on saa­tu val­miik­si Sai­maal­la, ja ura­kan päät­teek­si WWF ju­lis­ti tä­nään tiis­tai­na pe­si­mä­rau­han. 30 vuo­den jäl­keen ju­lis­tus sai uu­den muo­don, kun pal­kit­tu kir­jai­li­ja Hen­riik­ka Tavi uu­dis­ti teks­tin.

Erit­täin uha­na­lai­sen sai­maan­nor­pan pe­si­mä­ai­ka koit­taa hel­mi-maa­lis­kuus­sa, jol­loin kuut­ti syn­tyy emon lu­mi­ki­nok­seen kai­va­maan pe­sään. Ih­mi­sen ai­heut­ta­ma häi­riö voi kui­ten­kin uha­ta kuu­tin sel­viy­ty­mis­tä. Jot­ta Sai­maan ran­ta­ki­nok­set muis­tet­tai­siin jät­tää rau­haan, WWF ju­lis­ti tä­nään tiis­tai­na pe­si­mä­rau­han sai­maan­nor­pil­le.

Kat­so vi­deo pe­si­mä­rau­has­ta!

Pe­si­mä­rau­han ju­lis­tus­vi­de­on on edi­toi­nut luon­to­ku­vaa­ja Os­si Saa­ri­nen (tun­ne­taan so­mes­sa ni­mel­lä Soos­se­li). Saa­ri­nen myös ku­va­si vi­de­ol­la nä­ky­vät apu­ki­nos­ma­te­ri­aa­lit. Norp­pa­vi­de­ot on ku­van­nut Juha Tas­ki­nen ja Hen­riik­ka Ta­vin kävi ku­vaa­mas­sa Kai­sa Ma­lin.

Tavi on tar­kas­tel­lut sai­maan­norp­paa te­ok­sis­saan ai­em­min, ja teks­ti poh­jau­tuu­kin osit­tain lib­ret­toon, jon­ka Tavi kir­joit­ti Tii­na Myl­lä­ri­sen sä­vel­lyk­seen "Pin­nan al­la” (2023).

– Pe­si­mä­rau­han ju­lis­tus­teks­tin asu on nyt mo­der­ni­soi­tu, mut­ta ydin­sa­no­ma on yhä sama: norp­paa ei saa häi­ri­tä pe­si­mä­ai­ka­na, Tavi sa­noo WWF:n tie­dot­tees­sa.

Teks­tis­sä on läs­nä myös nor­pan elä­män syn­kem­pi puo­li: nor­pan eli­no­lot ovat huo­non­tu­neet, ja il­mas­ton­muu­tos te­kee tal­ven ja lu­men tu­los­ta epä­var­maa.

– Ru­nos­sa on pie­niä vih­jei­tä sii­tä, et­tä rau­ha ju­lis­te­taan maa­il­mas­sa, jos­sa luon­to on sär­ky­neem­pi, Tavi ker­too.

Tänä tal­ve­na pe­si­mä­o­lot Sai­maal­la vaih­te­le­vat alu­eit­tain. WWF:n alu­e­vas­taa­van Is­mo Mart­ti­sen mu­kaan ete­läi­sel­lä Sai­maal­la on lun­ta, mut­ta luon­non omat ran­ta­ki­nok­set ovat mel­ko pie­net. Poh­joi­sem­mas­sa lu­mi­ti­lan­ne on puo­les­taan pa­rem­pi, jol­loin myös pe­si­mä­e­del­ly­tyk­set ovat pa­rem­mat.

– Täl­lä het­kel­lä ti­lan­ne näyt­tää nor­pan kan­nal­ta hy­väl­tä, mut­ta ti­lan­ne voi myös muut­tua, Mart­ti­nen sa­noo.

Sai­maan­norp­pien pe­sin­tää on tä­nä­kin vuon­na tur­vat­tu Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lu­jen koor­di­noi­mil­la apu­ki­nos­ko­lauk­sil­la, jois­sa rei­lut 300 va­paa­eh­tois­ta ko­la­si nor­pil­le yli 250 apu­ki­nos­ta ym­pä­ri Sai­maa­ta. Mer­kit­tä­vän osan apu­ki­nok­sis­ta te­ke­vät pai­kal­li­sis­ta ih­mi­sis­tä koos­tu­vat ryh­mät, jot­ka toi­mi­vat koko sai­maan­nor­pan li­sään­ty­mi­sa­lu­eel­la Py­hä­se­läl­tä Suur-Sai­maal­le. WWF:n va­paa­eh­toi­set ko­la­si­vat apu­ki­nok­sia vas­tuu­a­lu­eil­laan ete­läi­sel­lä Sai­maal­la.