Tii­na Pu­put­ti

WWF Suo­mi ju­lis­taa tä­nään tors­tai­na 16. hel­mi­kuu­ta sai­maan­nor­pan pe­sä­rau­han al­ka­vak­si, kun apu­ki­nok­set Sai­maal­la on saa­tu ko­lat­tua ja nor­pan pe­sin­tä on al­ka­mas­sa. WWF on ju­lis­ta­nut pe­sä­rau­han vuo­des­ta 1993 läh­tien, ja tänä vuon­na sen ju­lis­taa Sa­von­lin­nas­sa kas­va­nut lu­ki­o­lai­nen Os­ka­ri Sau­nis­to. Ju­lis­tus on jär­jes­tön mu­kaan tar­peel­li­nen muis­tu­tus Sai­maan kä­vi­jöil­le sii­tä, et­tä ke­vät­tal­vel­la sai­maan­norp­pien on saa­ta­va elää ja li­sään­tyä rau­has­sa, ja tur­hia häi­ri­öi­tä pe­sien lä­hel­lä on väl­tet­tä­vä.

https://www.yo­u­tu­be.com/watch?v=Qjt6a7WXqYw

Sai­maan­norp­pa syn­nyt­tää poi­ka­sen­sa hel­mi-maa­lis­kuus­sa lu­mi­ki­nok­seen kai­va­maan­sa pe­sään, joka suo­jaa kuut­tia vii­mal­ta ja pe­doil­ta. Ih­mi­sen ai­heut­ta­ma häi­riö voi kui­ten­kin ol­la pe­sin­näl­le uh­ka. Sik­si WWF ju­lis­taa sai­maan­nor­pil­le tä­nä­kin vuon­na pe­si­mä­rau­han, joka ke­hot­taa ih­mi­siä vält­tä­mään kaik­kea liik­ku­mis­ta Sai­maal­la luo­to­jen ja saa­rien lä­hel­lä, et­tei erit­täin uha­na­lai­sen sai­maan­nor­pan pe­sin­tä häi­riin­tyi­si.

Juu­ri täl­lä het­kel­lä Sai­maan poh­joi­so­sis­sa on WWF:n alu­e­vas­taa­van Is­mo Mart­ti­sen mu­kaan kii­tet­tä­väs­ti ki­nos­ta, mut­ta ete­läm­mäk­si tul­ta­es­sa ti­lan­ne on huo­nom­pi.

– Ete­läi­sel­lä Sai­maal­la pe­sin­tä­o­lot ovat tänä vuon­na vält­tä­vät. Pe­sin­nän kan­nal­ta nyt oli­si pa­ras­ta, jos läm­pö­ti­lat py­syi­si­vät edes maa­lis­kuun lop­puun saak­ka pak­ka­sen puo­lel­la, Mart­ti­nen sa­noo.

Sa­haa­vas­ta lumi- ja jää­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta sai­maan­norp­pien pe­sin­tää on tä­nä­kin vuon­na saa­tu tur­vat­tua Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lu­jen koor­di­noi­mil­la apu­ki­nos­ko­lauk­sil­la, jois­sa pa­ri­sen­sa­taa va­paa­eh­tois­ta ko­la­si nor­pil­le yh­teen­sä jopa noin 250 apu­ki­nos­ta ym­pä­ri Sai­maa­ta.

Puu­ma­lan alu­eel­la apu­ki­nos­ten ko­lauk­sia koor­di­noi Met­sä­hal­li­tuk­sen va­paa­eh­tois­ten alu­e­vas­taa­va Ris­to Ero­nen, jol­la on Apu­ki­nos­ko­laa­jien What­sapp-ryh­mäs­sä oli nel­jän­kym­me­nen va­paa­eh­toi­sen jouk­ko.

– Tänä vuon­na ki­nok­sia ko­lat­tiin 31 kap­pa­let­ta Vil­ja­kan­saa­ren ym­pä­ril­le, yh­dek­sän Liet­ve­del­le ja kol­me Puu­ter­se­läl­le, ker­too Ero­nen.