Tii­na Judén

SM-Ral­lit tu­le­vat en­si ker­taa myös Puu­ma­laan. Upea Pis­to­hie­kan reit­ti tar­jo­aa mä­kiä ja mut­kia Perä-Kai­paa­lan ym­pä­ril­lä. Puu­ma­lan eri­kois­koe on 15 ki­lo­met­rin pi­tui­nen ja alu­een sul­ku­ai­ka al­kaa lau­an­tai­na kel­lo 16:25 ja päät­tyy vii­meis­tään kel­lo 21:45.

Pai­kan pääl­le kan­nat­taa tul­la hy­vis­sä ajoin va­lit­se­maan kat­se­lu­paik­ka. Reit­ti­kart­taan ja kat­so­ja­op­paan tur­val­li­suus-si­vuun kan­nat­taa tu­tus­tua etu­kä­teen ver­kos­sa, jos­sa opas­te­taan tur­val­li­seen si­joit­tu­mi­seen eri­kois­ko­keil­la. Yh­den eri­kois­ko­keen hin­ta on 10 eu­roa ja al­le 12-vuo­ti­ail­le mak­su­ton. SM-ki­sa­pas­sil­la voi kat­soa kaik­ki seit­se­män eri­kois­ko­et­ta, mi­kä­li ha­lu­aa. Koko ki­sa­pas­sin hin­ta on 20 eu­roa.

-On kiva, et­tä on saa­tu tul­la Puu­ma­lan­kin alu­eel­le, et­tei ih­mis­ten tar­vit­se mat­kus­taa pit­kien mat­ko­jen pää­hän näh­däk­seen ral­lia. 20 eu­ron ral­li­pas­se­ja on myy­tä­vä­nä ne­tis­sä ja tie­tyil­lä huol­to­a­se­mil­la. Saa nii­tä eri­kois­ko­keil­ta­kin, ker­too SM-Ral­li Mik­ke­lin leh­dis­tö­pääl­lik­kö Tar­ja Lip­sa­nen.

SM-ki­sa­pas­sil­la eri­koi­sa­jo­ja voi kat­soa niin pal­jon kuin eh­tii ja yh­den eri­kois­ko­keen lip­pu mak­saa 10 eu­roa. Al­le 12- vuo­ti­aat pää­se­vät mak­sut­ta mu­kaan.

-Puu­ma­lan hiek­ka­tie­a­lue tar­jo­aa kiel­let­ty­jä ja sal­lit­tu­ja kat­se­lu­a­lu­ei­ta ja sik­si jär­jes­tys­mie­hiä tu­lee to­tel­la. Eri­kois­koe on en­sim­mäis­tä ker­taa Pis­to­hie­kan hie­non rei­tin var­rel­la ja tur­val­li­suus­tie­do­te löy­tyy SM Ral­li Mik­ke­li 2022 Fa­ce­book -si­vuil­ta, Lip­sa­nen sa­noo.

Vii­mei­sim­män tie­don mu­kaan puu­ma­la­lai­nen Mik­ke­lin Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­ta edus­ta­va ral­li­au­toi­li­ja Jari Lem­pi­äi­nen on pe­ru­nut osal­lis­tu­mi­sen­sa ki­saan. Hä­nen piti kil­pail­la nu­me­rol­la 84.

Kil­pai­li­joi­ta on il­moit­tau­tu­nut yh­teen­sä 106 ki­lo­met­rin pi­tui­sil­le eri­kois­ko­keil­le 85. Siir­ty­mi­neen ko­ko­nais­pi­tuut­ta lau­an­tai­päi­väl­le ker­tyy noin 375 ki­lo­met­riä. Puu­ma­las­sa en­sim­mäi­nen au­to start­taa Lip­sa­sen mu­kaan kel­lo 17.59.

-Läh­tö­jen vä­lis­sä on kak­si mi­nuut­tia ja vii­mei­nen au­to läh­tee rei­til­le kel­lo 19.04. Tu­le­va­na lau­an­tai­na siis aje­taan ja per­jan­tai­na on kil­pai­li­joi­den reit­tiin tu­tus­tu­mis­päi­vä, joka ai­heut­taa lii­ken­net­tä siel­lä eri­kois­ko­keil­la, Lip­sa­nen ker­too.

Kil­pai­li­jat aja­vat tu­tus­tu­mi­sa­jon per­jan­tai­na si­vii­li­au­toil­la ja mer­kit­se­vät nuot­tei­hin­sa, mi­hin us­kal­taa mil­lä­kin no­peu­del­la tul­la. Kil­pai­lu­päi­vä­nä nsim­mäi­nen au­to läh­tee rei­til­le Mik­ke­lin sa­ta­mas­ta kel­lo 10 lau­an­tai­aa­mu­na ja en­sim­mäis­tä odo­tel­laan maa­liin en­nen kah­dek­saa il­lal­la. Mu­ka­na ovat suo­men­mes­ta­ruus­sar­jan kuu­mat kus­kit sekä eri kan­sal­li­suuk­sia, ku­ten Viro, Ita­lia ja Ja­pa­ni.

Mu­ka­na on myös lä­hi­pi­tä­jän Ant­to­lan ral­li­au­toi­li­ja Las­se Mar­ti­kai­nen Mik­ke­lin Ur­hei­lu­au­toi­li­jois­ta. Mie­len­kiin­toi­sia seu­rat­ta­via tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na ovat ai­na­kin MM-ral­leis­sa­kin ki­sail­lut Mik­ko Heik­ki­lä sekä Jus­tus Räik­kö­nen, joka on Kimi Räik­kö­sen vel­jen­poi­ka.

26-vuo­ti­as Emil Lind­holm voit­ti äs­ket­täin aje­tun Jy­väs­ky­län MM-ral­lin 2022 ja ral­lin Tu­le­vai­suu­den täh­ti -kil­pai­lun vuo­del­ta 2017. LInd­holm on vii­me vuo­den suo­men­mes­ta­ri ja ral­lin kah­dek­san­ker­tai­sen Suo­men mes­ta­rin Se­bas­ti­an Lind­hol­min poi­ka, kak­sin­ker­tai­sen maa­il­man­mes­ta­rin Mar­cus Grön­hol­min ser­kun­poi­ka ja ral­lic­ross-kul­jet­ta­ja Nic­las Grön­hol­min pik­ku­serk­ku.

Myös Tee­mu Asun­maa läh­tee ha­ke­maan kau­den kol­mat­ta voit­to­aan Ral­li SM -kau­den vii­meis­tä edel­li­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa.