Tii­na Judén

Uu­si di­gi­leh­ti on nyt en­tis­tä mu­ka­vam­pi lu­kea, sil­lä nä­köis­leh­des­tä pää­see yh­del­lä klik­kauk­sel­la siir­ty­mään sy­väl­li­sem­pään di­gi­ar­tik­ke­liin, jon­ka lu­ke­mi­nen on hel­pom­paa kuin nä­köis­leh­den se­lai­lu. Di­gi­ver­si­os­sa voi ol­la myös use­am­pia ku­via ja si­säl­tö­jä kuin pai­ne­tun leh­den si­vuil­la, mi­kä­li toi­mit­ta­ja on nii­tä sin­ne li­sän­nyt. Ku­via voi se­lail­la ka­ru­sel­li­mai­ses­sa osi­os­sa, jos­ta kuva vaih­tuu nuol­ta klik­kai­le­mal­la.Ta­kai­sin nä­köis­leh­den si­vul­le pää­set se­lai­men taak­se­päin nuo­li­na­pis­ta.

Uu­den di­gi­leh­den omi­nai­suuk­siin kuu­luu myös leh­den kuun­te­le­mis­mah­dol­li­suus. Näin näön heik­ke­ne­mi­nen­kään ei enää ole es­te lu­ke­mi­sel­le, kun jak­saa ope­tel­la hie­man uut­ta tek­niik­kaa. Täl­lä ha­lu­am­me in­nos­taa nä­kö­vam­mai­sia, ikäih­mi­siä, lu­ku­tai­dot­to­mia, pie­niä lap­sia tai huo­nos­ti nä­ke­viä pai­kal­li­suu­tis­ten pa­riin. Klik­kaa­mal­la di­gi­leh­den ylä­o­sas­sa ole­vaa ko­va­ää­ni­sen ku­vaa ja sen jäl­keen nä­köis­leh­den ar­tik­ke­lia, voit kuun­nel­la vaik­ka koko leh­den. Nuo­li­näp­päi­mil­lä voit siir­tyä kes­ken kuun­te­le­mi­sen seu­raa­vaan jut­tuun.

Mo­bii­li­lait­teil­la pää­set jat­kos­sa käyt­tä­mään si­vus­toa ja nä­köis­leh­teä hel­poim­min li­sää­mäl­lä mo­bii­li­lait­teen aloi­tus­näyt­töön Puu­ma­la-leh­den oman so­vel­luk­sen. Ko­men­to löy­tyy esi­mer­kik­si and­roi­di­pu­he­li­men Chrome-se­lai­men va­li­kos­ta ”asen­na so­vel­lus” joka asen­taa so­vel­luk­sen pu­he­li­meen. Esi­mer­kik­si IP­ho­ne-pu­he­lin te­kee tä­män au­to­maat­ti­ses­ti, sil­lä ky­sees­sä ei ole ta­val­li­nen so­vel­lus, vaan Ne­o­Di­rect – ver­kon jul­kai­su­jär­jes­tel­mä, joka osaa it­se muo­dos­taa so­vel­luk­sen mo­bii­li­lait­tee­seen (PWA). So­vel­lus­ta ei tar­vit­se la­da­ta so­vel­lus­kau­pas­ta, vaan se teh­dään au­to­maat­ti­ses­ti pu­he­li­meen. Aloi­ta asen­ta­mi­nen me­ne­mäl­lä en­sin Puu­ma­la-leh­den verk­ko­si­vuil­le. Il­man tä­tä­kin lu­ke­mi­nen on vai­va­ton­ta, mut­ta ha­lu­tes­sa­si tämä no­peut­taa leh­den löy­ty­mis­tä pu­he­li­men näy­töl­tä.

Myös pai­kal­lis­ten yri­tys­ten tar­jouk­sia ja pal­ve­lui­ta on help­po se­lail­la kes­ki­te­tys­ti. Kun klik­kaat nä­köis­leh­des­tä mitä ta­han­sa il­moi­tus­ta, saat ky­sei­sen si­vun kaik­ki il­moi­tuk­set ase­moi­tui­na vie­ri­tet­tä­väl­le si­vul­le. Ta­kai­sin nä­köis­leh­den si­vul­le pää­set klik­kaa­mal­la si­vua, nä­köis­leh­den ylä­o­san nuo­li­na­peis­ta tai työ­a­se­man näp­päi­mis­tön nuo­li­na­peis­ta. Vink­ki! Älä pois­tu il­moi­tus­ti­las­ta (Back) -nuo­li­na­pis­ta! Tämä ai­heut­taa ulos­kir­jau­tu­mi­sen leh­des­tä.

Il­moit­ta­ja-asi­a­kas voi pyy­tää Puu­ma­la-leh­teä lait­ta­maan il­moi­tuk­seen­sa myös lin­kin, joka joh­taa yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le. Näin il­moi­tuk­sen vai­ku­tus te­hos­tuu, kun asi­a­kas pää­see ha­ke­maan li­sä­tie­toa verk­ko­si­vuil­ta.

Täl­lä vii­kol­la Puu­ma­la-leh­den uu­dis­tu­nee­seen di­gi­taa­li­seen tuot­tee­seen pää­see tu­tus­tu­maan kir­jau­tu­mat­ta ja mak­sut­ta tiis­tai­na juh­li­tun sa­nan­va­pau­den päi­vän kun­ni­ak­si. En­si vii­kol­la lu­kuo­i­keus pi­tää uu­dis­taa me­ne­mäl­lä verk­ko­si­vuil­la oi­ke­an ylä­reu­nan koh­taan Kir­jau­du si­sään. Käyt­tä­jä­tun­nuk­se­na käy­te­tään las­kus­ta löy­ty­vää asi­a­kas­nu­me­roa. Sa­la­sa­na taas muo­dos­tuu su­ku­ni­men kol­mes­ta en­sim­mäi­ses­tä isos­ta kir­jai­mes­ta, va­ki­tui­sen asun­non pos­ti­nu­me­ros­ta, sekä etu­ni­men kol­mes­ta en­sim­mäi­ses­tä isos­ta kir­jai­mes­ta. Esi­mer­kik­si Tii­na Ti­laa­jan sa­la­sa­na oli­si TIL52200TII. Mi­kä­li asi­a­kas­nu­me­roa ei löy­dy, saa sen osoit­tees­ta il­moi­tuk­set@puu­ma­la­leh­ti.fi. Huo­mi­oi­ta­vaa on se, et­tä ky­sees­sä ei ole ti­laus­nu­me­ro vaan asi­a­kas­nu­me­ro