Tii­na Judén

Mik­ke­lin Uut­ta elä­mää -toi­min­ta­kes­kuk­sel­la jär­jes­tet­tiin vii­me tors­tai­na edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den pa­nee­li­kes­kus­te­lu, jon­ka kool­le kut­su­ja­na oli vih­rei­den edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas Mii­sa Mink. Ai­hee­na oli ”Kui sitä voi oik­kei ra­kas­ta rä­tei ja lum­pui? - Pois­to­teks­tii­leis­tä pot­kua alu­e­ta­lou­teen. Muut pa­ne­lis­tit oli­vat ko­koo­muk­sen eh­do­kas ja Mik­ke­lin kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja ja työ­ter­veys­huol­lon eri­kois­lää­kä­ri Os­ka­ri Val­to­la ja kes­kus­tan eh­do­kas yh­teis­kun­ta­tie­tei­den kan­di­daat­ti sekä kan­sa­ne­dus­ta­jien Kat­ri Kul­mu­nin ja Joo­nas Kön­tän avus­ta­ja Lau­ra Hä­mä­läi­nen.

Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ja teks­tii­lien toi­sen elä­män puo­les­ta pu­hu­mas­sa oli kier­to­ta­lou­den huip­puo­saa­jia, ku­ten Suo­men Teks­tii­li ja muo­ti ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­ja-Lii­sa Nii­ni­kos­ki, joka ker­toi, et­tä tut­ki­mus­ten mu­kaan uu­dis­tu­va teks­tii­li- ja muo­ti­a­la voi luo­da yli 1,2 mil­jar­din eu­ron in­ves­toin­nit ja noin 17 000 uut­ta työ­paik­kaa sekä maa­il­man­laa­jui­ses­ti vah­vis­tu­neen mai­neen Suo­mel­le kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen joh­ta­va­na maa­na. Teks­tii­li ja muo­ti ry:llä on yh­teen­sä 241 jä­sen­tä kuu­del­ta eri toi­mi­a­lal­ta. Näi­tä ovat vaat­teet ja asus­teet, tek­ni­set ja ter­vey­den­huol­to, si­sus­tus- ja ko­din­teks­tii­lit, lan­gat, kan­kaat, vär­jäys, vii­meis­te­ly, suo­ja ja työ­vaat­teet sekä pal­ve­lut. Puu­ma­la­lai­nen Sai­mas Spin­ne­ry on yh­dis­tyk­sen uu­sin­pia jä­se­niä.

– 85 pro­sent­tia pois­to­teks­tii­leis­tä tu­lee ko­ti­ta­louk­sil­ta, jo­ten oli­si hul­lua heit­tää ne me­ne­mään. Ha­lu­an­kin esit­tää pa­ne­lis­tei­na ole­vil­le kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kail­le ky­sy­myk­sen, mi­ten Suo­mi saa­daan teks­tii­lien ar­vo­kes­kus­te­lun kes­ki­öön, niin, et­tei Suo­mi jää teks­tii­li­kui­tu­a­si­ois­sa Poh­jo­lan Viet­na­mik­si, vaan ke­hit­tää niis­tä hy­vin brän­dät­ty­jä tuot­tei­ta, Nii­ni­kos­ki ky­syi.

Sa­mal­la hän eh­dot­ti, et­tä teks­tii­li- ja muo­ti­a­lan stra­te­gi­nen kas­vuoh­jel­ma kir­ja­taan seu­raa­vaan hal­li­tu­soh­jel­maan.

– Olen ol­lut mu­ka­na pien­ten teks­tii­li­a­lan yri­tys­ten tuo­te­ke­hit­te­lys­sä ja toi­min­nan ra­hoi­tuk­ses­sa pien­si­joit­ta­ja­na, mut­ta ai­na­kaan vie­lä ne ei ole brei­kan­neet isos­ti. Eco Sai­ri­la on kui­ten­kin yk­si maa­il­man mo­der­neim­mis­ta ve­den­puh­dis­tus­lai­tok­sis­ta. Li­säk­si Mik­ke­lis­sä on dip­lo­mi-in­si­nöö­ri­kou­lu­tus­ta ja Xam­kin Meks­tii­li-han­ke, Os­ka­ri Val­to­la tii­vis­tää.

Mii­sa Mink on pe­rus­ta­nut vuon­na 2005 Suo­meen mer­kit­tä­vän De­sign-toi­mis­ton ni­mel­tä Tan­go. Kah­des­sa vuo­des­sa se kas­voi Suo­men suu­rim­mak­si de­sign-toi­mis­tok­si ja yri­tys pe­rus­ti toi­mis­tot Brys­se­liin sekä Mos­ko­vaan. Nyt Tan­goa ei enää ole, mut­ta Mink on ol­lut ra­ken­ta­mas­sa muun mu­as­sa Nes­teen ase­mien, Va­li­on ja Al­kon brän­de­jä. Min­kin su­ku­juu­ret ovat Ju­val­la, Par­ta­lan­saa­rel­la, mut­ta hän on asu­nut suu­rim­man osan elä­mäs­tään Eu­roo­pas­sa, vii­mek­si ja edel­leen osak­si Lon­toos­sa.

– Pe­rään­kuu­lu­tan kou­lu­tus­ta ja ar­vo­ja, ku­ten Sai­maa ja puh­taus, jo­hon so­pii hie­nos­ti kier­to­ta­lous. Pi­tää teh­dä va­lin­to­ja ja sii­tä ei­vät kaik­ki tyk­kää. Tar­vi­taan sys­te­maat­ti­sia toi­mia ja te­ko­ja koh­ti näi­tä ar­vo­ja. Sii­tä läh­tee po­si­tii­vi­nen kier­re liik­keel­le, sa­noo Mii­sa Mink.

Kol­man­te­na pa­ne­lis­ti­na ol­lut Lau­ra Hä­mä­läi­nen muis­tut­taa, et­tä Ete­lä-Sa­voon kuu­luu vah­vas­ti ta­ri­na ruo­ka, met­sä ja vesi.

– Sai­maa Gast­ro­no­mi­as­sa on ha­et­tu täl­lais­ta kor­ke­an ja­los­tuk­sen brän­diä ja kes­kus­te­lu teks­tii­lien osal­ta is­tuu tä­hän hy­vin. Meil­lä on glo­baa­li haas­te. Olem­me kaik­ki in­nos­tu­nei­ta asi­as­ta. Puo­lu­eil­la on yh­tei­nen par­la­men­taa­ri­nen nä­ke­mys ja sii­tä pääs­tään koh­ti rat­kai­su­ja, to­te­aa Lau­ra Hä­mä­läi­nen.

Kes­kus­te­lus­sa si­vut­tiin myös ko­ko­nais­kier­to­ta­lous­jär­jes­tel­mää. Mii­sa Mink ky­see­na­lais­ti ajat­te­lu­mal­lin, jos­sa aja­tel­laan ai­na en­sin neit­seel­lis­ten tuot­tei­den han­kin­to­ja.

– Voi­taan­sii­ko aja­tel­la, mitä saa­daan kier­to­ta­lou­den kaut­ta. Il­mas­to­a­si­ois­sa pai­nos­te­taan vih­re­ään harp­pauk­seen tyy­liin säh­kö­au­tot kai­kil­le, mut­ta jos las­ket­tai­siin ko­ko­nais­pääs­tö­jä sen si­jaan, et­tä poh­di­taan vain uu­sia här­päk­kei­tä. Tämä on iso him­me­li ja är­syt­tää, kun yk­sin­ker­tais­te­taan neit­seel­li­siä rat­kai­su­ja tä­hän il­mas­to­hom­maan, hän sa­noo.

Myös Val­to­la on sitä miel­tä, et­tä sitä saa­daan mitä mi­ta­taan.

– Kes­kus­te­lus­ta jää huo­mi­ot­ta asi­at, jot­ka oi­ke­as­ti myös vai­kut­ta­vat. Esi­mer­kik­si polt­to­moot­to­ri­a­jo­neu­vo­jen täys­kiel­to vie 0-pääs­töi­sen bi­o­kaa­su­au­ton mah­dol­li­suu­det pois, Val­to­la huo­maut­taa.

Lau­ra Hä­mä­läi­sen mie­les­tä vaa­te­huol­toon on kan­nus­tet­ta­va ja nii­den saa­vu­tet­ta­vuus­mah­dol­li­suuk­sia on li­sät­tä­vä.

– Mi­ten edul­lis­ta on käy­dä suu­ta­ril­la tai vaik­ka So­kok­sel­la kor­jaut­ta­mas­sa re­ven­nyt pu­sak­ka, muis­tut­taa Val­to­la.

Mink ker­too, et­tä Eng­lan­nis­sa vaa­te­huol­to ja sen saa­vu­tet­ta­vuus on teh­ty mah­dol­li­sim­man hel­pok­si.

– Re­ach Story ha­kee kor­jat­ta­vat vaat­teet ovel­ta ja tuo ta­kai­sin eh­ji­nä, Mink ker­too.

Mar­ja-Lii­sa Nii­ni­kos­ki ker­too, et­tä kier­to­ta­lou­den mal­le­ja on mo­nen­lai­sia ja Suo­mes­sa ku­lut­ta­jal­ta ku­lut­ta­jal­le mal­le­ja on ai­na­kin Luh­dal­la, Ma­ri­me­kol­la ja Rei­mal­la. Ku­lut­ta­jat käyt­tä­vät myös il­mai­sia kier­rä­ty­sa­lus­to­ja, ku­ten Fa­ce­book tai Tori.fi käy­tet­ty­jen ta­va­roi­den ja vaat­te­den myyn­tiin ja os­ta­mi­seen.