Tii­na Judén

Puu­ma­lan seu­ra­kun­ta on lä­het­tä­nyt kaik­kien eka­luok­ka­lais­ten per­heil­le kut­sut kou­luun siu­naa­mi­seen en­si sun­nun­tai­na 21.8. klo 10 jär­jes­tet­tä­vään per­he­mes­suun. Kou­luun siu­naa­mi­nen on ol­lut pit­kään seu­ra­kun­tien pe­rin­ne, mut­ta ko­ro­nan vuok­si asi­an osal­ta on ol­lut tau­koa.

– Tämä on tär­keä virs­tan­pyl­väs per­heis­sä, kun lap­set aloit­ta­vat kou­lun ja al­kaa uu­si elä­män­vai­he. Sii­nä seu­ra­kun­ta on ol­lut pe­rin­tei­ses­ti mu­ka­na. Sun­nun­tai­na on las­ten ja per­hei­den nä­köi­nen kirk­ko. Hei­dät on huo­mi­oi­tu kai­kes­sa to­teu­tuk­ses­sa. Lap­sia on mu­ka­na mes­sus­sa ja yh­teis­työ­tä on teh­ty tie­do­tuk­sel­li­ses­ti kou­lun kans­sa, ker­too seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Han­ne Kei­jo­nen.

– Kii­tet­tä­väs­ti per­heet ovat näis­sä käy­neet, sil­lä kou­lun al­ka­es­sa lap­si on sa­maan ai­kaan pie­ni ja tar­vit­se­va, mut­ta myös iso ja jou­tuu mo­nis­sa per­heis­sä iso­jen muu­tos­ten eteen, Kei­jo­nen sa­noo.

Lap­set tu­le­vat kirk­koon si­sään hie­nos­ti ja ar­vok­kaas­ti ris­ti­kul­ku­ee­na kum­min tai oman muun ai­kui­sen kans­sa. Ai­kui­nen ja pap­pi siu­naa­vat lap­set yh­tä ai­kaa alt­ta­ril­la.

– Sii­nä on sama aja­tus, et­tä kum­mit tai van­hem­mat ovat kas­tees­sa ol­leet siu­naa­mas­sa las­ta ja tu­le­vai­suu­des­sa ken­ties kon­fir­maa­ti­os­sa rip­pi­juh­la­päi­vä­nä. Se on jat­ku­moa, jos­sa voi ko­ros­taa kum­min roo­lia kris­til­li­se­nä kas­vat­ta­ja.

Kei­jo­nen neu­voo, et­tä lap­si voi ot­taa oman re­pun mu­kaan ja mes­sus­sa poh­di­taan mil­lai­sia eväi­tä rep­puun tar­vi­taan kou­lu­tiel­le läh­det­tä­es­sä. Per­heet ote­taan eri­tyi­ses­ti huo­mi­oon sekä kes­tol­li­ses­ti, et­tä si­säl­löl­li­ses­ti per­he­mes­sus­sa. Sitä ei siis vii­vy­te­tä tar­peet­to­mas­ti, vaan men­nään pien­ten kirk­ko­vie­rai­den mu­kaan.