Tii­na Judén

"Voi­daan tans­sii sal­saa, ja eh­kä hie­man vaa­ka­mam­baa. Bai­la bai­la, oot­ko jo­tain vail­la?" näil­lä la­ti­no­ryt­meil­lä ai­na yh­tä kuu­ma Mei­ju Su­vas sai Sil­ta­kem­ma­koi­den ylei­sön tans­si­maan jo al­kuil­las­ta. Fes­ti­vaa­lien en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä gen­re oli suo­mi­pop­pia. La­ti­no­bän­ge­ri ja Pure mua oli­vat taat­tua dis­ko­hump­paa, jot­ka up­po­si­vat ai­na­kin Imat­ral­ta Sil­ta­kem­ma­koi­hin mie­hen­sä kans­sa tul­lee­seen Sir­pa Elo­mä­keen, joka ku­va­si ar­tis­tia etu­ri­vis­tä.

– Mei­ju vaan on pa­ras. Tyk­kään Pure mua -bii­sis­tä, hän to­te­si.

– Mei­jus­sa on jo­tain Kai­ja Koo­mais­ta, mut­ta Kai­ja on oma la­jin­sa, toi­nen seit­se­mät­tä ja toi­nen kol­mat­ta ker­taa Sil­ta­kem­ma­koil­la juh­li­vat nuo­ret mie­het Sami ja Tomi to­te­si­vat.

Heil­lä oli kol­men päi­vän pla­ti­na­li­put ja fes­ta­rei­den ajak­si oli löy­ty­nyt mu­ka­va vuok­ra­kämp­pä. Mo­lem­mat sa­noi­vat ole­van­sa suo­mi­rock­mie­hiä ja odot­ta­van­sa eri­tyi­ses­ti kuu­le­van­sa Art­tu Vis­ka­ria.

– Paik­ka te­kee ison osan tätä fes­ta­ria. Se on Sai­maa ja ve­nei­ly ja se, et­tä ol­laan pie­nes­tä läh­tien käy­ty Puu­ma­las­sa, Sami ja Tomi to­te­si­vat.

Lap­peen­ran­ta­lais­ty­töt ovat tul­leet fes­ta­reil­le kol­mek­si päi­väk­si sik­si, et­tä ne ovat lä­hel­lä ja ar­tis­tit ovat hy­viä. Pa­ri­kymp­pi­sen kol­mi­kon mie­les­tä fes­ta­rit ovat myös so­pi­van ko­koi­set, ei­vät lii­an isot ei­vät­kä lii­an pie­net. Roh­ke­at nai­set yö­py­vät jo tois­ta ker­taa au­tois­sa, joi­hin on täl­lä ker­taa va­rat­tu pat­jat ja muu­ta va­rus­tus­ta.

– Minä tu­lin Vik­ma­nin ja Kää­ri­jän vuok­si. Eri­kal­la on hyvä ener­gia ja hän on ke­ho­po­si­tii­vi­nen ih­mi­nen, to­te­aa An­ne-Mari Kunt­tu.

– Hän aloit­ti tan­go­ku­nin­kaal­li­se­na ja siir­tyi eri mu­sii­kin alu­eel­le. Hä­nel­lä on pok­kaa teh­dä, mitä it­se ha­lu­aa, li­sää Vil­ma Kyl­mä­lä kol­mi­kos­ta.

Myös Mil­la Mu­ho­nen ko­kee, et­tä Eri­ka Vik­ma­nin esiin­ty­mi­ses­tä tu­lee hyvä mie­li.

Puu­ma­la­lai­nen Juk­ka Suo­ma­lai­nen on Sil­ta­kem­ma­koil­la en­sim­mäis­tä ker­taa, vaik­ka asuu vain ki­lo­met­rin pääs­sä. Mut­ta ker­ta se on en­sim­mäi­nen­kin. Sen si­jaan mui­ta fes­ta­rei­ta hän on kier­tä­nyt pal­jon­kin ja Jy­väs­ky­län ajois­sa mies on käy­nyt yli 20 ker­taa. Lau­an­tai­na hän suun­taa jo kat­so­maan MM-ral­lin Väs­ti­län ja Päi­jä­län eri­kois­ko­kei­ta. Tors­tai-il­ta­na hän on tul­lut kat­so­maan Lau­ra Vou­ti­lais­ta.

– Lau­ra on lois­ta­van hyvä esiin­ty­jä ja näyt­te­li­jä. Ar­vos­tan hän­tä hen­ki­lö­nä erit­täin kor­ke­al­le, Suo­ma­lai­nen to­te­aa.

Ari Kok­ko ja Ter­hi Rau­tio käy­vät kol­men päi­vän fes­ta­reil­la joka päi­vä omal­ta mö­kil­tään Kot­kat­saa­res­ta. Tut­tu Mik­ko Val­to­sen tak­si on ti­lat­tu hy­vis­sä ajoin etu­kä­teen ko­tiin kul­je­tus­ta var­ten. Kok­ko ja Rau­tio ovat ol­leet yh­des­sä vas­ta kol­me vuot­ta, mut­ta viet­tä­neet nyt jo lä­hes koko ke­sän mö­kil­lään Puu­ma­las­sa. Va­ki­tui­nen asun­to löy­tyy Ruo­ko­lah­del­ta. Kok­ko on Sil­ta­kem­ma­koil­la jo 15. ker­taa ja yh­des­sä he ovat kol­mat­ta ker­taa. He ar­vos­ta­vat li­ve­mu­siik­kia ja hy­vää fii­lis­tä, eri­tyi­ses­ti ko­ro­na-ajan jäl­keen.

– Odo­tan to­del­la pal­jon per­jan­tain ysä­ri-il­taa, Günthe­riä ja E-Ro­ti­cia. Myös lau­an­tai­na esiin­ty­vän Ram­ses II:n Vil­lie­läi­men ha­lu­an kuul­la ja ku­ka­pa ei ha­lu­ai­si kuul­la li­ve­nä Kää­ri­jän cha cha cha:ta, Ter­hi Rau­tio to­te­aa.

Pa­ris­kun­ta is­tui ke­ve­än pa­vil­jon­gin ka­tok­sen al­la ja ke­hui Sil­ta­kem­ma­koi­den uu­den­lais­ta si­sus­tus­ta viih­tyi­säk­si. He poh­ti­vat, mi­ten pi­tää hy­vin saa­vu­tet­tu paik­ka, kun hiek­ka­kent­tä kut­suu ja tans­si­jal­ka al­kaa vi­pat­taa.