Tii­na Judén

Puu­ma­las­sa on ol­lut vii­kon­lo­pun ai­ka­na use­am­pi vir­ka-apu- tai avu­nan­to­teh­tä­vä, jois­sa pe­las­tus­lai­tos on jou­tu­nut pe­las­ta­maan ran­ta­kiin­teis­tö­jen omai­suut­ta ve­den va­ras­ta.

Pe­las­tus­lai­tos ke­hot­taa­kin ran­to­jen asuk­kai­ta ja kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia tar­kis­ta­maan ran­noil­la, lä­hel­lä ve­si­ra­jaa ole­vien, ir­tai­mis­to­jen kiin­ni­tyk­set.

Ete­lä-Sa­vos­sa ve­sis­tö­jen pin­nat ovat jo nyt var­sin kor­ke­al­la ja vii­kon­lo­pun puus­kit­tai­nen tuu­li on en­ti­ses­tään ai­heut­ta­nut pe­las­tus­lai­tok­sel­le teh­tä­viä. Ve­sis­töis­sä ir­ral­laan liik­ku­vat ve­neet, lai­tu­rit ja muu ir­tai­mis­to voi­vat ai­heut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta.

Usei­den luon­non­ti­lais­ten jär­vien ve­den­pin­nat ovat nous­seet har­vi­nai­sen kor­ke­al­le Ete­lä- ja Poh­jois-Sa­von sekä Ete­lä- ja Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eil­la. Tä­män­het­ki­sen en­nus­teen mu­kaan Pie­li­sen ja Sai­maan ve­den­pin­nat nou­se­vat tul­va­kor­keuk­siin tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa. Sai­maan ve­den­kor­keu­den en­nus­te­taan nou­se­van jo täl­lä vii­kol­la tul­va­kor­keu­teen. Ve­den­kor­keus on nyt noin 75 cm ajan­koh­dan kes­ki­ta­son ylä­puo­lel­la ja sen en­nus­te­taan nou­se­van 10–20 cm ke­sä­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä. Tul­va­ti­lan­teen en­nus­te­taan jat­ku­van ai­na­kin ke­sä­kuun lo­pul­le, mut­ta mah­dol­li­ses­ti koko ke­sän ajan.

Sai­maal­la on teh­ty elo­kuus­ta läh­tien li­sä­juok­su­tuk­sia, joi­den avul­la on las­ket­tu Sai­maan pin­taa yli 20 cm. Huh­ti­kuun poik­keuk­sel­li­sen suu­ret sa­teet ovat kui­ten­kin kään­tä­neet ve­den­pin­nan no­pe­aan nou­suun.

Oman kiin­teis­tön ti­lan­ne kan­nat­taa käy­dä tar­kis­ta­mas­sa pai­kan pääl­lä, muit­ta myös Tul­va­kes­kuk­sen tul­va­kart­ta­pal­ve­lus­ta voi tar­kis­taa, si­jait­see­ko oma kiin­teis­tö tul­va­vaa­ra-alu­eel­la: https://www.vesi.fi/ve­si­tie­to/tul­va­kart­ta­pal­ve­lu/.

Tul­va­huip­pu­jen en­na­koi­daan ai­heut­ta­van va­hin­ko­ja ma­ta­lim­mil­le alu­eil­le si­joi­te­tuil­le ran­ta­ra­ken­nuk­sil­le ja -ra­ken­nel­mil­le. Myös ma­ta­lim­pia ran­ta­tei­tä voi jää­dä tul­va­ve­den al­le.

Tul­va­herk­kien alu­ei­den asuk­kai­den on syy­tä va­rau­tua nou­se­vaan tul­vaan suo­jaa­mal­la omai­suut­taan. Vas­tuu tul­vil­ta suo­jau­tu­mi­ses­ta ja tul­va­va­hin­ko­jen eh­käi­se­mi­ses­tä on en­si­si­jai­ses­ti kiin­teis­tö­jen omis­ta­jil­la.

Kan­nat­taa siis tar­kis­taa ve­nei­den ja lai­tu­rei­den kiin­ni­tyk­set ja suo­ja­ta kas­tu­mis­vaa­ras­sa ole­vat ra­ken­nuk­set.

Oh­jei­ta oma­toi­mi­seen va­rau­tu­mi­seen löy­tyy esi­mer­kik­si vesi.fi-pal­ve­lus­ta, koh­dis­ta Tul­viin va­rau­tu­mi­nen ja Pien­ta­lon tul­va­tur­val­li­suu­so­pas. Li­sää oh­jeis­tus­ta Ete­lä-Sa­von pe­las­tus­lai­tok­sen si­vuil­la. www.pe­las­tus­toi­mi.fi/ete­la-savo

Ve­den ti­lan­net­ta voi seu­ra­ta täs­tä läh­tees­tä: https://www.vesi.fi/ve­si­ti­lan­ne/alu­eel­li­nen-ve­si­ti­lan­ne-ita-ja-kaak­kois-suo­mi/