Tii­na Pu­put­ti

Green­pe­a­ce nos­ti vii­me ke­sä­kuun alus­sa kan­sal­li­ses­ti esiin UPM:n suun­nit­te­le­mat hak­kuut omis­ta­mal­laan luon­non­suo­je­lu­a­lu­eel­la Ro­kan­saa­res­sa. Jär­jes­tö ava­si verk­ko­si­vuil­leen ve­too­muk­sen, jon­ka ta­voi­te on suo­jel­la alue hak­kuil­ta. Tä­hän men­nes­sä sen on al­le­kir­joit­ta­nut lä­hes 21 000 ih­mis­tä. Vii­me kes­ki­viik­ko­na ym­pä­ris­tö­jär­jes­tön työn­te­ki­jät ja ak­ti­vis­tit ko­koon­tui­vat Hel­sin­gis­sä Kan­sa­lais­to­ril­la, ja aloi­te luo­vu­tet­tiin met­säyh­ti­ön edus­ta­jil­le UPM:n pää­kont­to­ril­la.

– On se pal­jon ni­miä. Ro­kan­saa­rel­la on yl­lät­tä­vän pal­jon tun­net­ta­vuut­ta il­man mei­tä­kin. On tun­tu­nut koko mat­kan, et­tä niin moni tun­tee sen alu­een, sa­noo Green­pe­a­cen met­sä­a­si­an­tun­ti­ja Mat­ti Lii­ma­tai­nen.

– Ylei­ses­ti jo­kin niis­sä saa­ri­hak­kuis­sa he­rät­tää ih­mi­sis­sä tun­tei­ta. Saa­ret ja ve­sis­töt ovat var­maan eri­tyi­siä meil­le suo­ma­lai­sil­le, hän jat­kaa.

Si­poo­lai­nen Tuu­la Ka­li­ma on yk­si ve­too­muk­sen al­le­kir­joit­ta­neis­ta. Hän kiin­nos­tui asi­as­ta, kos­ka vie­rai­lu Ro­kan­saa­res­sa oli yk­si hä­nen tä­män ke­sän mat­ka­koh­teis­ta. Käyn­nin jäl­keen hän pe­reh­tyi asi­aan ne­tis­sä.

– Ai­em­mat hak­kuut saa­rel­la oli to­teu­tet­tu ku­vien pe­rus­teel­la niin ran­kas­ti, et­tä en ym­mär­tä­nyt uu­sien hak­kui­den kuu­lu­van osak­si luon­non­suo­je­lu­a­lu­eek­si ni­met­tyä saar­ta. UPM ei mi­ten­kään pys­ty­nyt pe­rus­te­le­maan, mi­ten noin voi­ma­kas ih­mi­sen puut­tu­mi­nen luon­toon säi­lyt­täi­si alu­eel­la luon­non­jär­jes­tyk­sen. Oma nä­ke­myk­se­ni oli lä­him­pä­nä Green­pe­a­cen asi­aa kos­ke­via nä­ke­myk­siä ja siel­tä saa­maa­ni in­for­maa­ti­o­ta. Sik­si al­le­kir­joi­tin ve­too­muk­sen, Ka­li­ma sa­noo.

Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Ete­lä-Sa­von pii­ri va­lit­ti vii­me hei­nä­kuus­sa Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­teen ely-kes­kuk­sen pää­tök­ses­tä, joka liit­tyi UPM:n suun­nit­te­le­miin hak­kui­siin. Pii­ri vaa­tii va­li­tuk­ses­sa, et­tä hal­lin­to-oi­keus aset­taa va­li­tuk­sen koh­tee­na ole­val­le alu­eel­le toi­men­pi­de­kiel­lon oi­keus­kä­sit­te­lyn ajak­si. Tämä pe­rus­tel­tiin sil­lä, et­tä to­teu­tu­es­saan hak­kuut hä­vit­täi­si­vät pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti va­li­tuk­sen koh­tee­na ole­vat, Na­tu­ra-alu­een suo­je­lu­pe­rus­tei­siin kuu­lu­viin luon­to­tyyp­pei­hin liit­ty­vät luon­to­ar­vot, ja te­ki­si­vät si­ten muu­tok­sen­ha­kuo­i­keu­den tyh­jäk­si.

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus teki va­li­tuk­ses­ta vä­li­pää­tök­sen, et­tä hak­kuut ovat kiel­let­ty, jot­tei alu­eel­le ai­heu­du mi­tään pe­ruut­ta­ma­ton­ta oi­keus­kä­sit­te­lyn ai­ka­na.

– Op­ti­mis­ti­na ja muu­ten­kin us­kon, et­tei hak­kui­ta tule. Se on kui­ten­kin UPM:lle niin pie­ni asia ta­lou­del­li­ses­ti ja muu­ten­kin. Jos hal­lin­to-oi­keu­des­ta tu­lee kiel­tei­nen pää­tös, us­kon, et­tä Luon­non­suo­je­lu­lii­ton Ete­lä-Sa­von pii­ri va­lit­taa asi­as­ta. Näis­tä on tul­lut ai­em­min­kin myön­tei­si­tä pää­tök­siä, poh­tii Lii­ma­tai­nen.

Ou­lu­jär­ven saa­ri­met­sät oli­vat vuon­na 2017 hak­kuu-uhan al­la, ja luon­to­jär­jes­töt puut­tui­vat asi­aan. Tä­män vuo­den alus­sa hal­li­tus päät­ti met­sien li­sä­suo­je­lus­ta val­ti­on mail­la, ja Ou­lu­jär­ven saa­ret ovat nyt rau­hoi­tet­tu osa­na tätä suo­je­lu­pää­tös­tä. Lii­ma­tai­nen nä­kee Ro­kan­saa­ren ta­pauk­ses­sa sa­mat pe­rus­teet.

– Täs­sä on ihan sa­mat ele­men­tit: saa­ri, Na­tu­ra-alue ja puut­teel­li­nen luon­to­tyyp­pi-kar­toi­tus, mis­tä alun pe­rin va­li­tet­tiin. Kyl­lä muu­ta­man ai­kai­sem­man ta­pauk­sen on tämä mei­dän puo­li voit­ta­nut, sa­noo Lii­ma­tai­nen.

Hal­lin­to-oi­keu­den vä­li­pää­tök­sel­lä Ro­kan­saa­res­sa on nyt toi­men­pi­de­kiel­to. UPM:n ym­pä­ris­tö­pääl­lik­kö Tuo­mas Ka­ran mu­kaan hak­kuut ovat odot­ta­vas­sa ti­las­sa, ja oi­keu­den pää­tös oh­jaa jat­kos­sa yri­tyk­sen pää­tök­sen­te­koa. Kä­sit­te­ly­a­jat ovat pit­kiä, ja Ete­lä-Sa­von pii­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Heik­ki Här­kö­sen mu­kaan pää­tös saa­daan eh­kä en­nen en­si ke­sää tai vas­ta ke­sän jäl­keen.

–  Nyt odo­te­taan. Ei oli­si huo­no asia, jos UPM päät­täi­si oma­eh­toi­ses­ti suo­jel­la alu­een. Myös val­tio voi­si osal­lis­tua os­ta­mal­la UPM:ltä mai­ta, Här­kö­nen to­te­aa.

Ely-kes­kuk­sen luon­non­suo­je­lu­a­si­an­tun­ti­ja Pasi Ry­hä­sen mu­kaan kiin­teis­tö­kau­pas­ta kes­kus­tel­tiin, kun Ro­kan­saa­ren luon­non­suo­je­lu­a­lue pe­rus­tet­tiin vuon­na 2017. Täl­löin kui­ten­kin pää­dyt­tiin yk­si­tyi­sen luon­non­suo­je­lu­a­lu­een pe­rus­ta­mi­seen.

– Pe­rus­te­lu­na oli, et­tä sil­lä tur­vat­tiin riit­tä­väl­lä ta­val­la suo­jel­ta­vat luon­to­ar­vot, ku­ten ran­to­jen­suo­je­luoh­jel­man ja nor­pan­suo­je­lun tar­pei­siin ran­to­jen säi­ly­mi­nen ra­ken­ta­mat­to­ma­na. Tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sen met­sä­ta­lous­käy­tön jat­ku­mi­nen pe­rus­tel­tiin har­ju­luon­to­tyy­pin säi­lyt­tä­mi­sel­lä. Yk­si­tyi­nen luon­non­suo­je­lu­a­lue on val­ti­on­ta­lou­del­le mer­kit­tä­väs­ti kiin­teis­tö­kaup­paa edul­li­sem­pi vaih­to­eh­to, Ry­hä­nen ker­too.

– UPM on it­se­kin hok­san­nut, et­tä suo­je­lu oli­si pa­rem­pi kuin hak­kuut. Tie­ten­kin mei­dän ky­sy­mys on, et­tä ei­kö heil­lä ole it­se va­raa, ja mik­si ve­ron­mak­sa­jien pi­täi­si mak­saa, sa­noo Lii­ma­tai­nen.

– Suo­jel­tai­siin vaan ja sil­lä siis­ti. Sit­ten ely-kes­kus voi­si teh­dä sin­ne har­ju­a­lu­eil­le ai­dos­ti luon­toa pa­ran­ta­van hoi­to­hak­kuun il­man met­sä­ta­lou­del­lis­ta tar­koi­tus­ta ja il­man met­sä­ko­nei­ta, hän jat­kaa.

Puu­ma­la-leh­den ar­tik­ke­li 26.6.2023, jos­sa käy­dään läpi UPM:n omis­ta­man luon­non­suo­je­lu­a­lu­een pe­rus­ta­mi­nen 2017, suun­ni­tel­lut hak­kuut ja nii­den py­säyt­tä­mis­ta­voit­teet pe­rus­te­lui­neen (kai­kil­le avoin ar­tik­ke­li): https://www.puu­ma­la­leh­ti.fi/uu­ti­set/upmn-hak­kuut-ro­kan­saa­res­sa-ovat-py­sah­dyk­sis­sa-6.3.3394.4d98ea3ddb