Tii­na Judén

Vert­ti Kyl­lö­nen oli lait­ta­nut oman he­rä­tys­kel­lon­sa soi­maan omas­ta mat­ka­pu­he­li­mes­taan. Ro­bot­ti­mai­seen he­rä­ty­sää­neen­kin on hyvä op­pia, vaik­ka äi­ti Pip­sa Val­to­nen en­sim­mäi­si­nä kou­lu­päi­vi­nä saat­te­lee­kin po­jan tur­val­li­ses­ti kou­luun.

-He­rä­tys­kel­lo oli tosi te­ho­kas, ei­kä mi­nua jän­ni­tä kou­lus­sa oi­kein mi­kään, kun lä­hes kaik­ki ka­ve­rit ovat jo es­ka­ris­ta tut­tu­ja, sa­noo Vert­ti kou­lul­le päin kä­vel­les­sään.

Hän odot­taa jo vä­li­tun­tia, sil­lä sil­loin on mah­dol­li­suus pe­la­ta eh­kä jal­ka­pal­loa, jota pe­lat­tiin ai­na­kin es­ka­ris­sa.

-Osaan heit­tää myös bäc­kin rau­ta­tan­gol­la, Vert­ti ker­too kou­lu­mat­kal­la ei­kä huo­leh­di ko­vas­ti suo­ja­tiel­le tu­le­vis­ta tai ei tu­le­vis­ta au­tois­ta.

On­nek­si lii­ken­ne on moot­to­ri­a­jo­neu­vo­lii­ken­teen osal­ta mel­ko hil­jai­nen tors­tai­aa­mu­na, kun on en­sim­mäi­nen kou­lu­päi­vä. Sen si­jaan kol­mas ja nel­jäs­luok­ka­lai­set viuh­to­vat pyö­ril­lä mel­kois­ta vauh­tia koh­ti kou­lua.

Opet­ta­ja Maa­ret Kon­ti­nen on Ver­til­le tut­tu, sil­lä hä­nen luo­kal­laan on aloit­ta­nut kou­lu­tai­pa­leen­sa myös Ver­tin sis­ko. Vert­ti ker­too näh­neen­sä opet­ta­jan myös kau­pas­sa.

Pie­nes­sä kou­lus­sa opet­ta­ja, op­pi­laat ja per­heet ovat tut­tu­ja ja tämä hel­pot­taa asi­oi­den hoi­toa. Tänä syk­sy­nä en­sim­mäi­sen ja toi­sen luo­kan op­pi­laat aloit­ta­vat yh­dys­luok­ka­na, jos­sa on Kon­ti­sen li­säk­si myös toi­nen opet­ta­ja Päi­vi Mä­ki­kok­ki­la.

En­sim­mäi­set kou­lu­päi­vät me­ne­vät eka­luok­ka­lai­sil­la sään­töi­hin, kou­lun piha-alu­ee­seen ja ti­loi­hin sekä toi­siin­sa tu­tus­tu­mi­seen. Vas­ta sit­ten kes­ki­ty­tään Aa­pi­siin, las­ke­mi­seen ja mui­hin ai­nei­siin.

Sään­nöt ja käy­tös­ta­vat ovat kui­ten­kin ää­rim­mäi­sen tär­kei­tä asi­oi­ta, jot­ta ar­ki rul­laa ja kai­kil­la on kou­lus­sa mu­ka­vaa. Sik­si au­di­to­ri­os­sa ko­e­tun reh­to­rin päi­vä­na­vauk­sen ja mui­den opet­ta­jien esit­te­lyn jäl­keen tu­tus­tu­taan sal­lit­tuun piha-alu­ee­seen ja sen sään­töi­hin. Eka­luok­ka­lai­set ei­vät saa men­nä ai­dan ul­ko­puo­lel­le ja ai­kui­sil­ta voi ai­na ky­syä apua kai­kes­sa. Päi­vi Mä­ki­kok­ki­la va­roit­taa va­lo­pyl­väis­tä, jot­ka ovat re­mon­tis­sa, ei­kä nii­hin saa kos­kea. Vä­lil­lä hän ky­syy, et­tä ”le­puu­te­taan­ko siel­lä kät­tä, vai on­ko jol­lain ky­sy­mys”.

No­pe­as­ti en­sim­mäi­nen tun­ti on­kin jo ohi ja lap­set pää­se­vät vä­li­tun­nil­le kei­nu­maan ja leik­ki­mään.

-I don´t know, kom­men­toi Vert­ti en­sim­mäis­tä tun­tia. Ei­hän täs­sä ol­lut vie­lä ol­len­kaan oi­ke­aa kou­lua ja ai­ka meni niin no­pe­as­ti.

Tois­ta luok­kaa aloit­te­le­va Mio Pirs­ka­sen mie­les­tä yh­dis­tel­mä­luok­ka tun­tuu haus­kem­mal­ta kuin se, et­tä ol­tiin yk­sin eka­luok­ka­na.

-Odo­tan jo ker­to­las­ku­ja, Mio to­te­aa.

En­sim­mäi­sel­le luo­kal­le on tul­lut myös kak­si ai­van uut­ta op­pi­las­ta Imat­ral­ta ja Aust­ra­li­as­ta. Sik­si seu­raa­val­la tun­nil­la lei­ki­tään tu­tus­tu­mis­leik­kiä lan­ka­ke­rän avul­la.

Op­pi­las heit­tää lan­ka­ke­rän toi­sel­le pi­tä­en kiin­ni lan­gan pääs­tä. Kiin­ni ot­ta­va lap­si sa­noo ni­men­sä ja heit­tää ke­rän seu­raa­val­la. Jo­kai­nen sa­noo ni­men­sä ja syn­tyy lan­gas­ta teh­ty hä­mä­hä­kin seit­ti. Teh­tä­vä vaa­tii kär­si­väl­li­syyt­tä, kes­kit­ty­mis­tä, näp­pä­ryyt­tä ja hy­vää muis­tia.

Sit­ten vaih­de­taan suun­taa ja nyt pi­täi­si­kin muis­taa jo ka­ve­rin ni­met heit­tä­es­sä ke­rää ta­kai­sin. Täl­lä tun­nil­la pu­hu­taan myös sii­tä, et­tä viit­taa­mal­la saa pu­heen­vuo­ron ja ei pu­hu­ta tois­ten kans­sa yh­tä ai­kaa.

Tun­nil­la käy­dään myös läpi kou­lus­sa tar­vit­ta­via vä­li­nei­tä ja et­si­tään jo­kai­sel­le ni­met­ty ”kou­lu­ky­nä” ja ”kou­lu­ku­mi”, joi­ta ei saa vie­dä ko­tiin.

Ruo­ka­tun­ti al­kaa kä­sien­pe­sul­la, ku­ten kaik­ki muut­kin tun­nit. Tar­jol­la on pe­ru­na­muus­sia, uu­ni­mak­ka­raa ja pork­ka­na­raas­tet­ta. Ver­tin lau­ta­sel­la on ter­veel­li­sen nä­köi­nen keko iloi­sen orans­sia raas­tet­ta.

-Ra­kas­tan lenk­ki­mak­ka­raa, hän sa­noo nouk­kies­saan lau­ta­sel­le myös mak­ka­raa.

Myös kas­vis­la­sag­ne ja li­ha­pul­lat ovat Ver­tin herk­kua, mut­ta kaik­ki­aan hän on ope­tel­lut syö­mään lä­hes kaik­kea.

En­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä lap­set sai­vat myös omat aa­pi­sen­sa ja oh­jel­mas­sa oli ke­sä­lo­ma­kuu­lu­mi­sien ker­to­mis­ta.

Eka­luok­ka­lais­ten va­paa­eh­toi­nen kou­luun siu­naa­mi­nen kier­kos­sa ta­pah­tuu seu­ra­kun­nan per­he­mes­sus­sa sun­nun­tai­na 21. elo­kuu­ta klo 10. (Kor­jat­tu 17.8. klo 9.50. Toi­mi­tus pa­hoit­te­lee pai­ne­tus­sa leh­des­sä ol­lut­ta vir­heel­lis­tä päi­vä­mää­rää.)