Tii­na Judén

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen en­sim­mäi­nen päi­vä al­koi vilk­kaa­na pak­ka­sis­ta huo­li­mat­ta. Kai­paa­las­ta saak­ka 22 ki­lo­met­riä omal­la au­tol­laan 24 as­teen pak­ka­ses­sa aja­nut rou­va Mee­ri Laa­ma­nen ky­syi heti kun­nan­ta­lon oves­ta si­sään as­tu­es­saan, et­tä on­ko tääl­lä pat­te­ria, mis­sä voi­si läm­mi­tel­lä kä­siä? Muu­ta­mas­sa se­kun­nis­sa Puu­ma­lan kun­nan­joh­ta­ja Nii­na Kuu­va ja Pie­ni ele -ke­räyk­sen val­vo­ja Mai­ja Re­po­nen tar­jo­si­vat omia läm­pi­miä kä­si­ään pat­te­rik­si. Kol­mik­koa nau­rat­ti spon­taa­ni ele, mut­ta kä­det läm­pe­ni­vät ja Laa­ma­sen kynä piir­si oman pre­si­dent­tieh­dok­kaan nu­me­ron en­nak­ko­ää­nes­tys­lap­puun.

Mut­ta muis­ti­vat­ko ää­nes­tä­jät yh­tään vaa­li­kam­pan­joi­den slo­ga­nia?

– En muis­ta slo­ga­nia, mut­ta olen seu­ran­nut vä­hän haas­tat­te­lu­ja ja va­lit­sin eh­dok­kaa­ni jär­jel­lä. Siel­lä oli kyl­lä mon­ta hy­vää eh­do­kas­ta, sa­noo Mee­ri Laa­ma­nen.

Kun­nan­joh­ta­jan mie­les­tä pi­tää ar­vos­taa oi­keut­ta ää­nes­tää.

– Pre­si­den­tin vaa­lit ovat kan­san­val­lan juh­laa ja de­mok­ra­ti­an rie­mu­päi­vät. Kan­nus­tan kaik­kia läh­te­mään uur­nil­le käyt­tä­mään ää­ni­oi­keu­tet­taan!

Kuu­van mie­les­tä eh­dok­kai­ta on tar­jol­la laa­ja­poh­jai­ses­ti ja me­dia on uu­ti­soi­nut eh­dok­kais­ta hei­dän asi­oi­hin sy­väl­li­sem­min pe­reh­ty­nees­ti.

– Eri­tyi­ses­ti Ylen ten­tit ovat ol­leet hy­viä. Ne ovat men­neet vä­hän pin­taa sy­vem­mäl­le, Kuu­va ke­huu.

Slo­ga­nei­ta Kuu­va­kaan ei muis­ta kuin pari, jois­ta toi­nen on hä­nen oman eh­dok­kaan­sa slo­gan.

– En sen enem­pää ajat­te­le slo­ga­nei­ta. Yri­tän ha­kea si­säl­töä ja ar­vo­ja, jot­ka vas­taa­vat omi­a­ni, hän sa­noo.

Täs­sä vie­lä muis­tin­vir­kis­tyk­sek­si ja ää­nes­tä­mään in­nos­ta­en kaik­kien eh­dok­kai­den slo­ga­nit:

Mika Aal­to­la, va­lit­si­ja­yh­dis­tys: ”Vii­saut­ta näh­dä – Roh­keut­ta toi­mia”

Li An­ders­son, va­sem­mis­to­liit­to: ”Seu­raa­va koko kan­san pre­si­dent­ti”

Sari Es­sa­yah, kris­til­lis­de­mok­raa­tit: ”Pa­ras­ta Suo­mel­le”

Pek­ka Haa­vis­to (vihr), va­lit­si­ja­yh­dis­tys: ”Yh­tei­nen Suo­mi”

Jus­si Hal­la-aho, pe­rus­suo­ma­lai­set: ”Suo­men pi­tää ol­la tur­val­li­nen tila”

Har­ry Har­ki­mo, Lii­ke Nyt: ”Joh­dan. En se­li­tä.”

Ol­li Rehn, kes­kus­ta ja va­lit­si­ja­yh­dis­tys: ”Va­kaa kuin kal­lio”

Ale­xan­der Stubb, ko­koo­mus: ”Yh­dis­tä­vä te­ki­jä”

Jut­ta Ur­pi­lai­nen, SDP: ”Jot­ta ke­tään ei jä­te­tä”