Tii­na Judén

Tä­nään, 3. maa­lis­kuu­ta vie­te­tään maa­il­man luon­to­päi­vää. Sa­mal­la Pos­ti jul­kis­taa kol­mi­vuo­ti­sen yh­teis­työn WWF Suo­men kans­sa. Kump­pa­nuu­den ta­voit­tee­na on pa­ran­taa yri­tys­päät­tä­jien tie­toi­suut­ta yri­tys­ten käy­tän­nön kei­nois­ta luon­to­ka­don tor­ju­mi­sek­si. Ta­voit­tee­na on myös tu­kea WWF:n työ­tä luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den hy­väk­si sekä vah­vis­taa Pos­tin omaa luon­to­ka­don vas­tais­ta työ­tä.

Pos­tin pää­mää­rä­nä on kas­vat­taa omaa osaa­mis­taan sekä ja­kaa tie­toa si­dos­ryh­mil­le ja toi­mi­a­lal­le.

– Tu­keu­dum­me il­mas­to­työs­säm­me il­mas­to­tie­tee­seen ja otam­me jat­ku­vas­ti käyt­töön tek­ni­siä rat­kai­su­ja pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sek­si, sa­noo Pos­tin il­mas­to- ja luon­to­joh­ta­ja An­na Hei­no.

Luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den köyh­ty­mi­nen on tie­teen to­dis­ta­ma to­si­a­sia. Käyn­nis­sä on en­nen­nä­ke­mä­tön ih­mi­sen ai­heut­ta­ma su­ku­puut­to­aal­to. Täl­lä het­kel­lä uha­na­lai­sia eläin- ja kas­vi­la­je­ja kuo­lee su­ku­puut­toon jopa noin tu­hat ker­taa no­pe­am­min ver­rat­tu­na sii­hen, mi­ten la­je­ja ka­to­ai­si su­ku­puut­toon il­man ih­mis­ten vai­ku­tus­ta.

Yri­tys­ten roo­li luon­to­ka­don rat­kai­si­joi­na on mo­nel­la ta­paa ajan­koh­tai­nen. Vii­me vuo­si­na luon­to­ka­to on tun­nis­tet­tu il­mas­ton­muu­tok­sen ohel­la glo­baa­lik­si krii­sik­si, ja sii­tä on alet­tu pu­hua myös yri­tyk­sis­sä yhä laa­jem­min yri­tys­vas­tuun yh­tey­des­sä.

– Tär­kein­tä on läh­teä rat­kai­su­kes­kei­ses­ti liik­keel­le. Yri­tys­ten kan­nat­taa en­sim­mäi­sek­si sel­vit­tää oman toi­min­nan vai­ku­tus luon­toon ja sitä kaut­ta suun­ni­tel­la, mi­ta­ta ja toi­mia luon­to­ka­don eh­käi­se­mi­sek­si. Olen­nais­ta on myös ym­mär­tää yri­tyk­sen toi­min­nan riip­pu­vuus luon­nos­ta, esi­mer­kik­si eko­sys­tee­mi­pal­ve­luis­ta. Luon­to­ka­to on kai­kil­le yh­tei­nen krii­si, jon­ka vuok­si myös yh­teis­työ eri toi­mi­joi­den vä­lil­lä on tär­ke­ää”, sa­noo Pos­tin vas­tuul­li­suus­pääl­lik­kö An­nii­na Hel­ka­la.

WWF jul­kis­ti 17. hel­mi­kuu­ta ra­por­tin Fin­nish Bu­si­nes­ses and the Bi­o­di­ver­si­ty Cri­sis, joka va­lot­taa Suo­men yri­tys­ken­tän vai­ku­tuk­sia luon­non mo­ni­muo­toi­suu­teen ja sitä, kuin­ka pit­käl­le suo­ma­lai­set yri­tyk­set ovat pääs­seet työs­sään luon­non hy­väk­si. WWF jul­kai­si myös al­ku­vuo­des­ta 2023 Bi­o­di­ver­si­ty Risk Fil­ter -työ­ka­lun, joka on yri­tyk­sil­le ja si­joit­ta­jil­le tar­koi­tet­tu glo­baa­li työ­ka­lu, jota voi­daan hyö­dyn­tää luon­to­vai­ku­tuk­siin liit­ty­vien ris­kien tun­nis­ta­mi­ses­sa.

Pos­tin ja WWF:n yh­teis­työs­sä ko­ros­tu­vat kes­ki­näi­nen asi­an­tun­ti­ja­yh­teis­työ ja ke­hi­tys- ja vies­tin­tä­hank­keet.

– Yri­tyk­set tie­dos­ta­vat luon­to­ka­don ole­van uh­ka yh­teis­kun­nal­le ja lii­ke­toi­min­nal­le, mut­ta useim­mil­ta puut­tuu ym­mär­rys omien luon­to­vai­ku­tus­ten mer­ki­tyk­ses­tä. Yh­teis­työl­lä ja stra­te­gi­sel­la si­tou­tu­mi­sel­la yri­tys­vas­tuun ke­hit­tä­mi­seen pääs­tään kui­ten­kin eteen­päin. Pos­ti on teh­nyt vai­kut­ta­vaa, tie­tee­seen poh­jau­tu­vaa il­mas­to­työ­tä jo pit­kään, ja on­kin hie­noa edis­tää yh­des­sä rat­kai­su­ja luon­to­ka­don tor­ju­mi­sek­si”, sa­noo WWF:n asi­ak­kuus­pääl­lik­kö Juu­so Lau­ti­ai­nen.

Suo­mi käyt­tää luon­to­toi­miin vuo­sit­tain 1 % BKT:sta. Luon­to on ta­lou­den pe­rus­ta. Pro­sent­ti brut­to­kan­san­tuot­tees­ta vuo­des­sa luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­seen ja kään­tä­mi­seen el­py­mi­su­ral­le ei ole pal­jon. Luon­toon in­ves­toi­mi­nen on si­joi­tus hy­vin­voin­tiin. Sil­lä luo­daan luon­to­ar­vo­jen li­säk­si muun mu­as­sa en­nal­lis­ta­mis­ta­lout­ta, il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tää ja so­peu­tu­mis­ky­kyä, hii­li­nie­lu­ja, ter­veyt­tä ja vir­kis­tys­tä.

WWF:n toi­min­taa joh­ta­vat pää­sih­tee­ri Lii­sa Roh­we­der ja suo­je­lu­joh­ta­ja Jari Luuk­ko­nen, jot­ka ovat kum­pi­kin Puu­ma­lan ke­sä­a­suk­kai­ta.