Tii­na Judén

Kier­rok­set ovat ko­vat, kun vaa­lei­hin on ai­kaa rei­lut kak­si viik­koa. Kah­vi­la Kuit­ti­ses­sa poh­dit­tiin vii­me tors­tai­na ylä­ta­sol­la Itä-Suo­men ja ala­ta­sol­la Puu­ma­lan asi­oi­ta. Kes­kus­tan eh­dok­kaan Ta­pio Hon­ka­maan jär­jes­tä­mäs­sä pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa poh­ti­mas­sa oli­vat sekä ny­kyi­nen et­tä en­ti­nen kun­nan­joh­ta­ja sekä kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja. Hon­ka­maa oli huo­lis­saan val­ta­vas­ta ra­ha­pu­las­ta, mut­ta myös sii­tä pää­täm­me­kö Ete­lä-Sa­von asi­ois­ta it­se, vai päät­tää­kö niis­tä joku muu.

Itä-Suo­mi Uni­o­ni ry:n asi­a­mie­he­nä­kin toi­mi­va Puu­ma­lan kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Vii­a­lai­nen ei unoh­ta­nut Puu­ma­la-mark­ki­noin­tia pa­nee­lis­sa­kaan.

– Kun olet kan­sa­ne­dus­ta­ja, voit eh­kä muut­taa Puu­ma­laan. Ve­rop­ro­sent­ti on niin hyvä, let­kaut­ti Vii­a­lai­nen.

Ylei­sös­tä joku muis­te­lee vie­lä kym­me­nen vuot­ta van­ho­ja asi­oi­ta ja huik­kaa, et­tä ”Se oli yh­den ää­nen va­ras­sa, et­tä ei men­ty Mik­ke­liin.”

– Joh­ta­mi­sel­la on vä­liä. Löy­tyi kun­nan­joh­ta­ja, joka osa­si lu­ku­ja, ke­hai­see Vii­a­lai­nen vie­res­sä is­tu­vaa pa­ne­lis­tia, en­tis­tä kun­nan­joh­ta­jaa ja ny­kyis­tä Imat­ran kau­pun­gin­joh­ta­jaa Ma­ti­as Hil­de­niä.

Hil­den muis­te­lee, et­tä jo tuol­loin pää­tök­sen­te­os­sa val­lit­si hyvä hen­ki, ei­vät­kä puo­lu­e­ra­jat häi­rin­neet kun­nal­lis­po­li­tiik­kaa.

– Eri­tyi­ses­ti han­ka­las­sa ti­lan­tees­sa pi­tää ot­taa suun­ta ylös­päin, Hil­den to­te­aa.

Imat­ral­la suun­taa pi­tää vie­lä het­ken ha­kea nyt, kun itä­ra­ja on pi­me­ä­nä.

Nii­na Kuu­va ei myös­kään pidä suur­kun­ta-aja­tuk­ses­ta, joka joh­tai­si alu­een näi­vet­ty­mi­seen ja pois­tai­si asuk­kai­den oman ak­tii­vi­suu­den.

Hän muis­tut­taa, et­tä pie­net­kin muut­to­voi­tot ovat tär­kei­tä.

– Kes­kus­tie 10 kaup­pa­kes­kus ja vas­taa­vat ke­hi­tys­toi­met ei­vät ole yk­sin kun­nan pää­tös­val­las­sa, vaan tar­vi­taan ak­tii­vi­suut­ta ul­ko­puo­lel­ta. Yrit­tä­jil­tä se vaa­tii us­koa hy­vin teh­tyi­hin asi­oi­hin ja tu­le­vai­suu­teen. Näin ra­ken­ne­taan luot­ta­mus­ta, Kuu­va sa­noo.

Hil­den pi­tää Itä-Suo­men haas­tei­ta yh­tei­si­nä, vaik­ka Kuo­pio ja Jo­en­suu ke­hit­ty­vät hy­väl­lä vauh­dil­la, sa­moin kuin Lap­peen­ran­ta LUT-yli­o­pis­ton va­na­ve­des­sä.

– Muu­ten vä­es­tö­ti­lan­ne on eri­tyi­sen poik­ke­a­va. Mitä vi­sio konk­reet­ti­ses­ti tar­koit­taa val­ti­on hal­lin­nos­sa? Mitä Imat­ral­la ta­pah­tui, kun raja meni kiin­ni. Kau­pal­li­ses­ti se oli jär­ky­tys, kun tu­ris­mia ei ole ol­len­kaan.

– Kau­ko­läm­mös­tä puo­let teh­dään nyt kui­ten­kin puul­la. Stora En­son kans­sa on hyvä han­ke suun­nit­teil­la. Kau­kaan huk­ka­läm­pö kat­tai­si puo­let kau­ko­läm­pö­tar­pees­ta, Hil­den lu­et­te­lee.

Hän pe­rää kui­ten­kin eri­tyis­koh­te­lua, jota ei val­ti­ol­ta saa­tu, vaik­ka Imat­ra on ai­noi­ta alu­ei­ta, joka kär­sii to­del­la pal­jon Ve­nä­jän Uk­rai­naan suun­taa­man hyök­käys­so­dan ai­heut­ta­mas­ta ti­lan­tees­ta.

– Ei ra­haa voi sä­keil­lä kai­voon kan­taa, mut­ta toi­von, et­tä tun­nis­tet­tai­siin tämä eri­tyi­sa­se­ma.

Vii­a­lai­nen toi­voo, et­tä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa muis­tet­tai­siin myös yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä Itä-Suo­mes­sa.

– Vaik­ka edus­tan eri ur­hei­lu­seu­raa, pi­täi­si yh­tei­sö­ve­ro ot­taa yri­tyk­sil­tä pois, mut­ta kes­kus­te­lu täs­tä on vai­et­tu. Ra­haa löy­tyy hui­miin jut­tui­hin, ku­ten raja-ai­taan ja mui­hin, mut­ta mi­ten yri­tyk­set sai­si­vat edel­ly­tyk­siä, Vii­a­lai­nen ky­syy.

Pa­ne­lis­tit to­te­a­vat, et­tä ti­lan­ne on raju is­ku koko itä­ra­jan tie­nool­la. Met­sä­no­mis­ta­jat kiit­tä­vät puun hin­nan nou­sus­ta, mut­ta se ei rii­tä, kun hii­li­nie­lua pi­täi­si kas­vat­taa.

– Puun ja nie­lun vä­lis­sä ol­laan. Tu­ris­min me­ne­tys­tä ei voi­da kor­va­ta mil­lään ei­kä kos­kaan, Vii­a­lai­nen to­te­si.

En­ti­se­nä Ete­lä-Sa­von Yrit­tä­jien alu­e­joh­ta­ja­na Nii­na Kuu­va nos­ti kes­kus­te­luun yri­tyk­set, jot­ka odot­ta­vat ja odot­ta­vat tu­ki­ra­ho­ja, joi­ta ei nyt Ely-kes­kuk­sen Eu­ra ja Hyr­rä-jär­jes­tel­mien toi­mi­mat­to­muu­den vuok­si tule.

– Niis­tä tu­lee ke­hit­tä­mis­kui­lu­ja ja hank­keet sei­laa­vat pai­kal­laan, Kuu­va pa­hoit­te­lee.

Hän muis­tut­taa myös Puu­ma­lan pois­tu­vas­ta työ­voi­mas­ta, joka vä­he­nee koko ajan elä­köi­ty­mi­sen vuok­si. Eri­tyi­sen huo­no ti­lan­ne tu­lee ole­maan sote-puo­lel­la.

– Em­me voi pai­ka­ta tätä omal­la työ­voi­mal­la. Se ei rii­tä yri­tys­ten tu­le­vai­suu­den tar­pee­seen. Väis­tä­mä­tön to­si­a­sia on, et­tä mei­dän pi­tää ta­voi­tel­la myös maa­han­muut­ta­jia ja ul­ko­mais­ta työ­voi­maa.

Puu­ma­las­sa on ke­säi­sin noin 100 va­paa­ta kau­si­työ­paik­kaa.

Hil­den ko­ros­taa, et­tä met­sä­te­ol­li­suus on val­ta­va työl­lis­tä­jä Puu­ma­las­sa ja koko Suo­mes­sa.

– Huo­lis­sa­ni seu­raan, saa­ko nii­tä pui­ta kaa­taa. Sii­nä sa­ha­taan omaa ok­saa. Täs­sä han­ka­las­sa ta­lou­del­li­ses­sa ti­lan­tees­sa asi­oi­ta ei pidä enää han­ka­loit­taa.

Hil­den ha­lu­ai­si pa­laut­taa mie­leen Ur­ho Kek­ko­sen ul­ko­mi­nis­te­ri­ai­ka­naan 1952 te­ke­män pamf­le­tin: On­ko maal­lam­me valt­tia vau­ras­tua?

– Vah­va po­liit­ti­nen tah­to on ai­ka­naan ke­hit­tä­nyt Itä-Suo­mea, nyt tar­vit­tai­siin vä­hän sa­maa.

Mat­ti Vii­a­lai­nen to­te­aa, et­tä sa­vo­lai­set ovat Suo­men vaa­ti­mat­to­min hei­mo, vaik­ka sii­hen ei oli­si ai­het­ta. Ei­vät­kä he myös­kään puhu toi­sil­le pa­haa omis­taan.

– Täs­tä on hyvä esi­merk­ki se, et­tä Luuk­ko­sen Erk­ki sa­noi jos­kus ai­ka­naan, et­tei keh­dan­nut ker­toa ole­van­sa Puu­ma­las­ta, Hil­den li­sää.

En­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­e­ja­koa käy­ty Sai­maan maa­kun­ta -kes­kus­te­lu nou­see myös pa­nee­liin, mut­ta pa­ne­lis­tit ei­vät jak­sa asi­aa suu­rem­min poh­tia nyt, kun kun­tien ai­to it­se­hal­lin­to vah­vis­tuu ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eet kan­ta­vat vas­tuun hy­vin­voin­nis­ta ni­men­sä mu­kaan.

– Mik­ke­lin len­to­kent­tä on oma lu­kun­sa, joka ku­vas­taa, et­tä jo­kai­nen tou­hu­aa omas­ta nä­kö­kul­mas­taan. Jos joku kat­soi­si Eu­roo­pas­ta Sai­maan saa­vu­tet­ta­vuut­ta Sai­maan maa­kun­ta oli­si voi­ma­va­ra, sa­noo Ma­ti­as Hil­den.

Nii­na Kuu­va puo­lus­taa enem­män Ete­lä-Sa­von maa­kun­taa, sil­lä val­vot­ta­vien asi­oi­den nä­kö­kul­mas­ta hän ei löy­tä­nyt vah­vo­ja yh­tei­siä int­res­se­jä Ete­lä-Kar­ja­lan puo­lel­le.

– Isois­sa saa­vu­tet­ta­vuus­ky­sy­myk­sis­sä meil­lä on eri suun­ta, Kuu­va sa­noo.

Kuu­van mie­les­tä Itä-Suo­men Uni­o­nis­sa yli­o­pis­ton mu­ka­na ole­mis­ta ja liik­ku­mi­sen rat­kai­su­ja pi­tää aja­tel­la, ku­ten kor­vaa­via polt­to­ai­nei­ta­kin. Jär­ke­vä jär­jes­tel­mä­kään ei tule on­nis­tu­maan, jos sii­nä ei ole yli­o­pis­to­maa­il­ma mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä.

Myös kes­kus­te­lu leik­kauk­sis­ta on han­ka­laa, sil­lä Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön eh­dot­ta­mat pe­rus­väy­lä­leik­kauk­set 300 mil­joo­naa eu­roa ei­vät tun­nu hy­väl­tä Ete­lä-Sa­vos­sa ei­vät­kä Puu­ma­las­sa, kun iso osa teis­tä ei ole ke­hut­ta­vas­sa kun­nos­sa.

Eh­do­kas Hon­ka­maa to­te­aa, et­tä leik­kaus­työ ei tule herk­kua ole­maan. Vii­a­lai­nen muis­tut­taa, et­tä mo­nia asi­oi­ta voi­daan teh­dä myös pai­kal­li­sil­la omil­la toi­mil­la. Po­lit­tii­nen voi­ma vaa­tii ys­tä­viä ja liit­to­lai­sia, ei­kä oli­si huo­no asia, jos joku mi­nis­te­reis­tä oli­si Ete­lä-Sa­vos­ta.

Lo­puk­si kes­kus­te­lu vie­dään met­sään. Kun­nan­joh­ta­jan mie­les­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa on Puu­ma­laa­kin isom­mat hak­kuut.

– Mie­les­tä­ni hak­kuut ovat tääl­lä koh­tuu kes­tä­väl­lä ta­sol­la. Ai­na­kin kun­nan met­siä on hoi­det­tu suun­ni­tel­mien mu­kaan il­man yli­lyön­te­jä. Toi­nen puo­li ovat kui­ten­kin auk­ko­hak­kuut, jot­ka nä­ky­vät niin hy­vin. Mai­se­ma­ku­van ja kun­ta­ku­van nä­kö­kul­mas­ta saa ol­la va­ruil­laan suu­ren puun ky­syn­nän osal­ta, et­tei mai­se­mat ole ha­kat­tu­ja, Kuu­va to­te­aa.

Vii­a­lai­sen mie­les­tä yrit­tä­jät käyt­tä­vät lii­an suu­ria ko­nei­ta har­ven­nus­hak­kuis­sa. Suur­ten yh­ti­öi­den pi­täi­si hä­nen mie­les­tään mak­saa pa­rem­min kor­juus­ta yrit­tä­jil­le. Met­sä­no­mis­ta­jil­le tar­vit­tai­siin li­sää va­lis­tus­ta.

Ta­pio Hon­ka­maa piti Mo­tin do­ku­men­tin lait­to­mis­ta hak­kuis­ta te­ke­mää tu­lo­kul­maa hiuk­sia nos­tat­ta­va­na ele­ment­ti­nä, ku­ten koko oh­jel­maa.

Hem­mo Au­vi­nen osal­lis­tui met­sä­kes­kus­te­luun ikän­sä met­sä­työs­tä an­si­on­sa hank­ki­nee­na.

– Ai­ka­naan puun piti an­taa kas­vaa 70 vuot­ta, jot­ta sai teh­dä auk­koa. Yh­ti­öt kat­soi­vat, et­tä puu­ta tar­vi­taan ja nyt sitä saa na­tis­taa jo 50-vuo­ti­aa­na. It­se ovat met­säyh­ti­öt tär­vel­leet hom­man sii­hen mal­liin. Jä­re­ä­tä puu­ta ei tule, kun se ei ker­kiä kas­vaa, Au­vi­nen to­te­aa.