Seu­ra­kun­ta jär­jes­tää per­jan­tai­na 17. ke­sä­kuu­ta klo 17 seu­ra­kun­nan ke­sä­ko­dil­la Sär­ki­ran­nas­sa nais­ten ran­ta­sau­nail­lan. Ta­pah­tu­maan ovat ter­ve­tul­lei­ta ihan kaik­ki nai­set, sau­nan läm­mit­tä­vät eläk­keel­lä ole­va pas­to­ri Hei­di Wa­tia sekä var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja Ma­rit­ta Pul­li­ai­nen. Seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa yh­te­nä pe­ri­aat­tee­na on ta­voit­taa uu­sia ja jo mu­ka­na ole­via ih­mi­siä.

– Tar­koi­tus on ava­ta ma­ta­lan­kyn­nyk­sen koh­taa­mis­ta. Sär­ki­ran­nas­sa ran­ta­sau­na on eh­kä kol­men met­rin pääs­sä Sai­maas­ta. Ai­em­min sau­nail­to­ja on jär­jes­tet­ty sään­nöl­li­ses­ti, mut­ta ko­ro­na-ai­ka­na nii­tä ei ole ol­lut ja nyt nii­tä on pal­jon ky­sel­ty, sa­noo pas­to­ri Hei­di Wa­tia.

Hän pai­not­taa, et­tä sau­nail­ta on hy­vin ma­ta­lan­kyn­nyk­sen jut­tu. Ran­ta­sau­nal­le voi tul­la sau­no­maan ja seu­ra­kun­ta tar­jo­aa myös kah­vit, teet ja me­hut. Hen­ke­vät kes­kus­te­lut­kin kuu­lu­vat asi­aan, mut­ta il­lal­le ei ole var­si­nais­ta oh­jel­maa.

– Oh­jel­mas­sa on vaan va­paa­ta sau­no­mis­ta ja ui­mis­ta ja mui­den ih­mis­ten taa­paa­mis­ta. Tämä on var­si­nai­nen Il­ta-au­rin­gon paik­ka.Joku ker­ta voi­daan sy­tyt­tää nuo­tio ja pais­taa mak­ka­raa tai let­tu­ja­kin, hän li­sää.

Il­lan tar­koi­tuk­se­na on myös miet­tiä, minä vii­kon­päi­vä­nä sau­nail­ta­toi­min­taa nai­sil­le oli­si hyvä jat­kaa. Per­jan­tai­sin ke­sä­ko­dil­la on pal­jon muu­ta toi­min­taa ke­sän ede­tes­sä. Jat­kos­sa sau­nail­ta oli­si tar­koi­tus jär­jes­tää joka toi­nen viik­ko.

– It­se olen sau­naih­mi­siä ja sik­si kyt­key­ty­nyt tä­hän. Pap­pi on pap­pi, vaik­ka jää eläk­keel­le­kin. Ju­han­nus­päi­vä­nä toi­mi­tan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen ja ol­len va­ki­tui­nen si­jai­nen Puu­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa. Yh­des­sä sau­no­mi­nen on hy­vin suo­ma­lai­nen jut­tu, vaik­ka maa­il­mal­la sitä pi­de­tään vä­hin­tään­kin ou­to­na.

Wa­tia sa­noo, et­tä sau­no­es­sa ih­mi­set ovat sa­mal­la ta­sol­la ja kes­kus­te­lu­ja voi­daan käy­dä hy­vin­kin avoi­mes­ti sil­mäs­tä sil­mään.

Huom! Tä­män vii­kon leh­des­sä on ol­lut vää­rät kir­kol­li­set il­moi­tuk­set. Toi­mi­tus pa­hoit­te­lee ja sik­si jul­kai­sem­me oi­ke­at kir­kol­li­set il­moi­tuk­set täs­sä.

PUU­MA­LAN SEU­RA­KUN­NAN KIR­KOL­LI­SET IL­MOI­TUK­SET 15.06.2022

Kirk­ko­her­ran­vi­ras­to ja ta­lous­toi­mis­to, avoin­na p. (015) 775 3300 ma ja ke klo 10–13, säh­kö­pos­til­la puu­ma­la.seu­ra­kun­ta@evl.fi.  

Seu­ra­kun­ta ne­tis­sä: www.puu­ma­lan­seu­ra­kun­ta.fi, Fa­ce­book.com/puu­ma­lan­seu­ra­kun­ta

Vir­ka­to­dis­tus­pal­ve­lut, Kou­vo­lan alu­e­kes­kus­re­kis­te­ri: Pal­ve­lu­ai­ka ma-to klo 9–12 p. 040 195 2599

Pal­ve­le­va pu­he­lin päi­vys­tää su-to klo 18–01, pe ja la klo 18–03 p. 0400 221 180.  

Ne­tis­sä: www.kir­kon­kes­kus­te­lu­a­pua.fi 

Kes­ki­viik­koi­sin

Klo 10–12 Pa­pin päi­vys­tys kirk­ko­her­ran­vi­ras­tos­sa ja pu­he­li­mes­sa 050 4019561. Kes­ki­viik­ko­na 15.6. pa­pin ta­voit­taa nu­me­ros­ta 0400 800576.

Maa­nan­tai­sin

Klo 9.30 Pa­ras­ta en­nen -elin­tar­vik­kei­den ja­ke­lu.

Klo 10–12 Di­a­ko­ni­an päi­vys­tys

Pe 17.6. klo 17 Sär­ki­ran­nas­sa nais­ten ran­ta­sau­na ja kah­vit sekä ke­sän suun­nit­te­lua. Hei­di Wa­tia ja Ma­rit­ta Pul­li­ai­nen.

Su 19.6. klo 10. Kon­fir­maa­ti­o­mes­su kir­kos­sa; Vuo­ris­to-Wa­tia, Mat­ti­la.

Ke 22.6. klo 12 päi­vä­mu­siik­ki kir­kos­sa. Vii­ri­lin­nut, va­paa pää­sy.

La 25.6. klo 10 sa­na­pal­ve­lus kir­kos­sa; Wa­tia.

Su 26.6. klo 10 mes­su Lam­min­nie­mes­sä; Vuo­ris­to-Wa­tia, Wa­tia.

Elä­män­kaa­ri:

Kas­tet­tu: Vil­jo Toi­vo Ee­me­li Löp­pö­nen, San­te­ri Ee­lis Ta­pio Hä­mä­läi­nen

Kuol­lut: Ai­li Eli­na Mul­li o.s Hut­tu­nen 89 v. Kon­ti­las­ta