Tii­na Judén

Huh­ti­kuus­sa 2022 jul­kis­tet­tu suun­ni­tel­ma Poh­jois-Sa­von Osuus­pan­kin ja Suur-Sa­von Osuus­pan­kin yh­dis­ty­mi­ses­tä ei to­teu­du. Suur-Sa­von Osuus­pan­kin edus­ta­jis­to päät­ti ko­kouk­ses­saan 18.8.2022 ää­nes­tyk­sen jäl­keen hy­lä­tä hal­li­tuk­sen yh­dis­ty­mi­se­si­tyk­sen ää­nin; 30 puo­les­ta – 19 vas­taan. Osuus­kun­ta­lain mu­kaan hy­väk­sy­mi­seen oli­si tar­vit­tu 2/3 ää­nis­tä.

Poh­jois-Sa­von Osuus­pan­kin edus­ta­jis­to oli yh­dis­ty­mi­sen kan­nal­la yk­si­mie­li­sel­lä pää­tök­sel­lä.

– Yh­dis­ty­mis­suun­ni­tel­man ta­voit­tee­na oli kah­den ta­sa­vah­van ja va­ka­va­rai­sen pan­kin yh­dis­ty­mi­nen. Ta­voit­tee­na oli luo­da en­tis­tä­kin vah­vem­pi pank­ki tu­ke­maan Sa­von elin­voi­mai­suut­ta. Omis­ta­ja-asi­ak­kai­den vaa­leis­sa va­lit­se­ma edus­ta­jis­to päät­ti täl­lä ker­taa kui­ten­kin toi­sin,sa­noo Suur-Sa­von Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Hi­ma­nen.

– Olim­me val­mii­ta ot­ta­maan ison stra­te­gi­sen as­ke­leen pank­kien yh­dis­tä­mi­sek­si. Us­koim­me, et­tä Sa­von Osuus­pank­ki oli­si tuo­nut hyö­ty­jä sekä asi­ak­kail­le, hen­ki­lös­töl­le et­tä koko Sa­von alu­eel­le, to­te­aa Poh­jois-Sa­von Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Sep­po Pääk­kö.

– Hank­keen pe­ruun­tu­mi­nen luon­nol­li­ses­ti har­mit­taa, sil­lä ajat­te­lim­me ai­dos­ti omis­ta­ja-asi­ak­kai­dem­me etua eh­dot­ta­es­sam­me yh­dis­ty­mis­tä. Nyt siir­räm­me kat­set­ta eteen­päin. Mo­lem­mis­sa pan­keis­sa jat­ke­taan hy­vää työ­tä asi­ak­kai­dem­me pal­ve­le­mi­sek­si, sa­no­vat pank­kien hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jat Mat­ti Nii­ra­nen ja Sep­po Kie­tä­väi­nen