Tii­na Judén

Omais­hoi­ta­ja­liit­to viet­tää huh­ti­kuus­sa Voi­maa kult­tuu­ris­ta -tee­ma­kuu­kaut­ta. Omais­hoi­ta­ja­liit­to ja sen pai­kal­li­syh­dis­tyk­set kan­nus­ta­vat omais­hoi­ta­jia ko­kei­le­maan, mil­lais­ta hy­vin­voin­tia kult­tuu­ri voi tuo­da elä­mään.

Omais­hoi­ta­jil­la on usein vai­keuk­sia ir­rot­tau­tua hoi­va­teh­tä­väs­tään. Omais­hoi­to­yh­tei­sö muis­tut­taa, et­tä ly­hy­et­kin hen­gäh­dys­tau­ot kult­tuu­rin pa­ris­sa ovat mer­ki­tyk­sel­li­siä. Kult­tuu­rie­lä­myk­set vir­kis­tä­vät, pa­ran­ta­vat mie­li­a­laa ja tuo­vat loh­du­tus­ta. Tai­de vä­hen­tää ah­dis­tus­ta, ma­sen­nus­ta ja stres­siä. Elä­mä tun­tuu elä­mi­sen ar­voi­sel­ta, kun sii­nä on juh­la­het­kiä.

Oma ai­ka ja har­ras­tuk­set, vaik­ka­pa maa­laa­mi­nen tai mu­si­soin­ti, voi­vat aut­taa kä­sit­te­le­mään omais­hoi­don he­rät­tä­miä tun­tei­ta. Up­pou­tu­mi­nen kir­jaan tai mu­sii­kin kuun­te­lu ovat hy­viä kei­no­ja ren­tou­tua. Pie­nil­lä päi­vit­täi­sil­lä te­oil­la ja va­lin­noil­la on suu­ri vai­ku­tus jak­sa­mi­seen.

Voi­maa kult­tuu­ris­ta -tee­ma­kuu­kau­si an­taa vink­ke­jä, mi­ten kult­tuu­ris­ta voi naut­tia ko­to­na, mut­ta roh­kai­see myös läh­te­mään ko­toa pois tai­teen pa­riin.

Liit­to on teh­nyt tu­los­tet­ta­van Tai­de­pas­sin, jo­hon voi mer­ki­tä ko­kei­le­mi­aan kult­tuu­rin muo­to­ja sekä nii­den vai­ku­tuk­sia. Kult­tuu­ri­haas­tee­seen osal­lis­tu­nei­den kes­ken ar­vo­taan Mu­se­o­kort­ti, jol­la voi vie­rail­la kult­tuu­ri­koh­teis­sa ym­pä­ri Suo­mea.

Voi­maa kult­tuu­ris­ta -kuu­kau­den ai­ka­na Omais­hoi­ta­ja­lii­ton jä­se­nyh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät pai­kal­li­sia ta­pah­tu­mia, ku­ten tai­de­pa­jo­ja ja näyt­te­lyi­tä.

Tee­ma­kuu­kau­den val­ta­kun­nal­li­siin ta­pah­tu­miin kuu­luu Ilk­ka Vai­ni­on sa­noit­ta­man Omais­hoi­ta­jien lau­lun jul­kis­tus 5. huh­ti­kuu­ta. Lau­lun jul­kis­tus sekä haas­tat­te­lu lau­lun te­ke­mi­ses­tä lä­he­te­tään suo­ra­na Vai­ni­on Hel­sin­gin Vii­kis­sä si­jait­se­val­ta stu­di­ol­ta.

Sa­noit­ta­ja-mu­siik­ki­tuot­ta­ja Ilk­ka Vai­nio ker­too, et­tä lau­lu on hä­nel­le eri­tyi­nen, sil­lä hän on ol­lut vel­jen­sä omais­hoi­ta­ja vuo­des­ta 1986. Vai­nio käyt­ti lau­lun sa­noi­tuk­sen pe­rus­ta­na omais­hoi­ta­jil­ta ke­rät­ty­jä teks­te­jä heil­le voi­maa tuot­ta­vis­ta asi­ois­ta, mut­ta teki teks­tin omais­hoi­det­ta­van nä­kö­kul­mas­ta.

Tie­toa tee­ma­kuu­kau­des­ta on koot­tu Omais­hoi­ta­ja­lii­ton verk­ko­si­vuil­le osoit­tee­seen omais­hoi­ta­jat.fi/hy­vin­voin­nin-tee­ma­kuu­kau­si.

Tee­ma esiin­tyy Omais­hoi­ta­ja­lii­ton so­me­ka­na­vil­la ai­he­tun­nis­teel­la #voi­maa­kult­tuu­ris­ta.