Tii­na Judén

Saa­ris­ton sär­pi­met ma­ku­kier­ros Puu­ma­las­sa pi­lo­toi­daan en­sim­mäis­tä ker­taa lau­an­tai­na 28. lo­ka­kuu­ta. Mu­ka­na on elin­kei­no­ke­hit­tä­jä Mir­ja­mi Lai­ti­sen koor­di­noi­ma­na nel­jä pai­kal­lis­ta ra­vin­to­la-alan yri­tys­tä, jot­ka ovat Ok­ko­lan Lo­ma­mö­kit & Ra­vin­to­la Nii­ni­puu, Pis­to­hiek­ka Re­sort, Puu­ma­lan Poi­ju ja Sa­han­lah­ti Re­sort. Ma­ku­kier­rok­sen kai­kis­sa koh­teis­sa on tar­jol­la eri­lai­nen 7 eu­ron mais­te­lu­an­nos sekä muu­ta oh­jel­maa, myyn­tiä ja kult­tuu­ri­pe­rin­töä.

– Ky­sees­sä on Ete­lä-Sa­von maa­kun­ta­lii­ton Tas­te Sai­maa -hank­keen ra­hoit­ta­ma jut­tu, jo­hon Puu­ma­la ha­keu­tui mu­kaan omal­la reit­ti­ko­kei­lul­laan, sa­noo Lai­ti­nen.

Ta­pah­tu­mas­ta on tar­koi­tus teh­dä vuo­sit­tain tois­tu­va ta­pah­tu­ma. Ajan­koh­taa sää­de­tään kui­ten­kin sen ver­ran, et­tä jat­kos­sa se jär­jes­te­tään syys­lo­ma­viik­ko­jen tai­tos­koh­das­sa. Nyt tu­le­va lau­an­tai on syys­lo­mien pää­tös­vii­kon­lop­pu.

– Olem­me ke­hit­tä­neet ni­men Saa­ris­ton sär­pi­met yh­des­sä yrit­tä­jien kans­sa. Nimi ku­vas­taa savo-kar­ja­la­lais­ta vaa­ti­mat­to­muut­ta. Sa­no­taan, et­tä täs­sä on pien­tä sär­vin­tä, vaik­ka oli­si pi­to­pöy­tä pys­tys­sä, Lai­ti­nen li­sää.

Lai­ti­nen sa­noo, et­tä yrit­tä­jät suun­nit­te­le­vat ta­pah­tu­maa eteen­päin in­nol­la.

– Tämä on hie­no idea, jo­hon voi liit­tyä mui­ta­kin yri­tyk­siä. Jat­kos­sa Puu­ma­lan ma­ku­kier­ros jär­jes­te­tään ai­na syk­syl­lä.

Ta­voit­tee­na on tuo­da esiin, et­tä lä­hi­ruo­ka mais­tuu. Li­säk­si ta­pah­tu­mal­la py­ri­tään jat­ka­maan se­son­kia, li­sää­mään ym­pä­ri­vuo­ti­suut­ta sekä vah­vis­ta­maan ra­vin­to­la­y­ri­tys­ten yh­teis­työ­tä.

Ok­ko­lan van­has­sa hir­si­tu­vas­sa on lau­an­tai­na ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus lei­poa emän­nän kans­sa kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Täs­sä on ti­lai­suus op­pia uu­si tai­to sekä saa­da tie­tää, mitä tar­koit­taa ai­to pe­rin­tei­nen tuo­te (APT).

Te­ke­mi­sen li­säk­si pii­ra­kat syö­dään yh­des­sä ja pe­rin­tei­ses­ti mu­na­voin kans­sa. Tar­vik­keet ja es­sut ovat val­mii­na ta­lon puo­les­ta.

Pis­to­hiek­ka Re­sor­tin mais­te­lu­an­nok­set ovat ta­pah­tu­ma­päi­vä­nä Pis­to­hie­kan lei­pä – Ta­lon ruis­lei­pää, Ka­la­kon­tin muik­kua, Puu­ma­lan kyl­mä­sa­vu­loh­ta, sit­ruu­na­mous­sea ja Rasinran­nan ka­nan­mu­naa. Mus­tik­ka­rät­tä­nää ja va­nil­ja­jää­te­löä.

Puu­ma­lan sa­ta­mas­sa Eden­re­din vuo­den 2023 par­hai­den lou­nas­paik­ko­jen val­ta­kun­nal­li­ses­sa ää­nes­tyk­ses­sä toi­sek­si ää­nes­tet­ty Poi­ju on myös mu­ka­na ma­ku­kier­rok­ses­sa tar­jo­a­mal­la kik­kai­le­ma­ton­ta, tuo­reis­ta raa­ka-ai­neis­ta val­mis­tet­tua ruo­kaa. Lau­an­tai­na on mah­dol­li­suus mais­tel­la Hie­ta­lan vel­jes­ten työs­tä­miä suu­pa­lo­ja.

Tar­jol­la on pa­ri­loi­tua Poi­jun omaa bri­os­si­säm­py­lää, Puu­ma­lan kyl­mä­sa­vu­lo­hi tar­ta­ria, pik­ke­löi­tyä Sai­maan muik­kua, pi­par­juu­ri cream fresh­ciä ja fri­tee­rat­tu­ja kap­rik­sia. Ma­ke­a­na pa­la­na on bri­os­si­säm­py­län pääl­lä tim­ja­mil­la maus­tet­tua suo­la­ki­nus­ki mous­sea, puo­luk­kaa ja ra­pe­aa paah­det­tua ki­nus­ki­päh­ki­nä­kek­siä.

Sa­han­lah­den Ar­te­saa­ni­ra­vin­to­la Kos­ki­vah­din syk­syn bist­ro­me­nun suo­si­tuin an­nos on ol­lut Puu­ma­lan kir­jo­lo­hel­la täy­te­tyt sult­si­nat. Me­hu­kas suu­pa­la on nyt mais­te­lu­kier­rok­sen yh­dis­tel­mä pe­rin­tei­tä, kä­si­työ­tä ja raik­kaut­ta. Mais­te­lun kyl­keen voi ot­taa la­sil­li­sen kup­li­vaa ja kier­tää Sa­han­lah­den pi­ha­pii­riin si­joi­tet­tu Sal­mi Ar-kier­ros, joka ker­too pu­he­li­men apil­la his­to­ri­an ha­vi­naa. Ta­ri­naa ajas­ta, jol­loin oli tu­ki­nuit­ta­jia, sau­na­tont­tu­ja ja kal­man vä­keä.