Tii­na Pu­put­ti

Puu­ma­lan kun­to­ra­dan yk­si tun­ne­tuim­mis­ta hiih­tä­jis­tä on var­mas­ti Tyt­ti Kun­to­nen, joka hiih­ti vii­me vuon­na noin 2 200 ki­lo­met­riä. Täs­tä mää­räs­tä vain vii­mei­set ki­lo­met­rit hän si­va­koi jär­ven jääl­lä, kaik­ki muut met­rit hän hiih­ti joko va­paal­la tai pe­rin­tei­sel­lä tyy­lil­lä kun­to­ra­dal­la.

– Vii­me tal­ve­na is­ki himo hiih­tä­mi­seen. Kun oli saa­vut­ta­nut vaik­ka 1 500 ki­lo­met­riä, niin sit­ten miet­tii, et­tä eh­tii­kö 1 800. Ja jos eh­tii, niin eh­tii­kö vie­lä 2 000, nau­raa Kun­to­nen.

Tänä tal­ve­na Kun­to­nen ei ole las­ke­nut ki­lo­met­re­jä, kos­ka vii­me­tal­vi­nen hiih­tou­rak­ka kävi jo mel­kein työs­tä. Hä­nen mie­les­tään hiih­tä­mi­nen oli niin ki­vaa ja kun ha­lu­si nii­tä ki­lo­met­re­jä, niin ei malt­ta­nut läh­teä pois la­dul­ta. Tänä vuon­na on ol­lut hel­pom­pi lo­pet­taa.

– En tie­dä vie­lä, kat­son­ko ki­lo­met­rit kau­den päät­teek­si. Jos vaik­ka al­kaa är­syt­tää, et­tei tul­lut­kaan se 2 000 ki­lo­met­riä täy­teen, nau­raa Kun­to­nen.

– Luul­ta­vas­ti se ei tule täy­teen, kun tänä vuon­na hiih­to­kau­si ei ole ol­lut niin pit­kä kuin vuo­si sit­ten, hän jat­kaa.

Kun­to­nen on hiih­tä­nyt lap­ses­ta läh­tien. Tei­ni­vuo­si­na har­ras­tus jäi, mut­ta sit­ten rei­lu pa­ri­kymp­pi­se­nä hän suun­ta­si jäl­leen la­dul­le. Nyt Kun­to­nen hiih­tää 4 – 6 ker­taa vii­kos­sa. It­sen­sä haas­ta­mi­nen tar­koit­taa hä­nel­le sitä, et­tä ai­na voi kat­soa, et­tä me­ni­kö kier­ros yh­tä mi­nuut­tia tai edes kym­men­tä se­kun­tia no­pe­am­paa, tai me­ni­kö täl­lä ker­ral­la vii­teen kier­rok­seen vä­hem­män ai­kaa kuin edel­li­sel­lä ker­ral­la. Kun­to­sel­la on mo­lem­mat suk­si­pa­rit koko ajan au­tos­sa, ja hiih­tä­mään hän läh­tee ai­na heti työ­päi­vän jäl­keen.

– Työ­päi­vän jäl­keen hiih­dän 20 – 25 ki­lo­met­riä. Vii­kon­lop­pu­na saat­taa men­nä kol­me­kym­men­tä ki­lo­met­riä, jos on hyvä keli, Kun­to­nen ker­too.

Hiih­to­ta­pan­sa hi­mo­hiih­tä­jä va­lit­see päi­vä­koh­tai­ses­ti, ja se pe­rus­tuu sää­ti­laan. Lau­hal­la ke­lil­lä pe­rin­tei­sen suk­sien voi­te­lu on han­ka­lam­paa, ja sik­si Kun­to­nen

va­lit­see­kin useim­mi­ten va­paan tyy­lin suk­set al­leen. Kun pak­kas­ta on riit­tä­väs­ti, si­va­koi Kun­to­nen pe­rin­tei­sel­lä tyy­lil­lä. Tä­hän vai­kut­taa myös tun­ne sii­tä, et­tä pe­rin­tei­sel­lä tyy­lil­lä läm­pö py­syy yl­lä pa­rem­min. Muu­ten­kin tal­vi­nen pak­kas­sää vie­hät­tää kun­to­ra­dan vii­let­tä­jää, vaik­ka vii­si­tois­ta as­tet­ta on hiih­tä­mi­sen pak­kas­ra­ja­na.

– Tyk­kään tal­ves­ta. On niin kau­nis­ta, kun on lu­mi­set puut ja au­rin­ko pais­taa, tun­nel­moi Kun­to­nen.

Täl­lä ker­taa Kun­to­nen on saa­nut seu­raa la­dul­le. Hä­nen serk­kun­sa Mil­la Här­kö­nen on saa­pu­nut viet­tä­mään hiih­to­lo­maa en­ti­seen ko­ti­ky­lään­sä. Här­kö­nen hiih­tää pal­jon ko­to­naan Es­poos­sa, ja Puu­ma­las­sa ol­les­sa ser­kuk­set käy­vät usein yh­des­sä la­dul­la. Här­kö­nen iloit­see seu­ras­ta, kos­ka useim­mi­ten hän hiih­tää yk­sin. Täl­lä ker­taa nai­set luis­te­li­vat kah­den­kym­me­nen ki­lo­met­rin mat­kan ja meno oli luis­ta­vaa.

Latuja:

-Kir­kon­ky­län kun­to­ra­ta 6,5 km va­lais­tu, vai­kea

-Kuk­keis­ten lenk­ki 6 km, vai­kea -Sa­han­lah­ti-Sär­ki­lah­ti jää­la­tu, 6 km, help­po -Nais­ten­ve­si 9,5km (läh­tö lä­hel­tä Norp­pa­laa­vua Kai­van­nos­ta)

-Lo­hi­lah­ti (latu läh­tee Ma­ja­kan/Nes­teen ylä­puo­lel­la ole­vien ri­vi­ta­lo­jen edes­tä)

-Lie­vis­kä, Re­po­sen­nie­mi-Lie­vis­kä­jär­vi

-Hu­ris­sa­lon pu­ru­ra­ta ja pel­to, la­dut 3,7 km (va­lais­tua la­tua 2,5 km, kes­ki­vai­kea)

-Lin­tu­sa­lo-Kaup­pi­la (5 km) ja Lin­tu­sa­lo-Hie­ta­lah­ti (3 km) Läh­tö Nes­to­rin­ran­nas­ta.

-Kais­la­jär­vi (Kais­la­jär­ven Kuok­ka ry:n aja­mat la­dut Ju­van puo­lel­la lä­hel­lä Puu­ma­laa)

Läh­de Puu­ma­lan kun­ta ja Pus­ka­ra­dio Puu­ma­la