Tii­na Judén

Puu­ma­la-leh­ti jär­jes­tää yh­teis­työs­sä Puu­ma­lan alu­e­seu­ra­kun­nan kans­sa Toi­ve­lau­luil­lan kes­ki­viik­ko­na 8. tou­ko­kuu­ta klo 18 Puu­ma­lan kir­kos­sa. Toi­ve­lau­luil­taa var­ten lu­ki­jat voi­vat lä­het­tää omia toi­ve­lau­lu­jaan ja ker­toa ta­ri­nan sii­tä, mik­si ky­sei­nen vir­si tai lau­lu on it­sel­le niin ra­kas. Ta­ri­nat ker­ro­taan Eu­roop­pa-päi­vän ja he­la­tors­tain aat­to­na jär­jes­tet­tä­väs­sä Toi­ve­lau­luil­las­sa, jos­sa kant­to­ri soit­taa toi­ve­lau­lu­ja kir­kos­sa ja ylei­sö lau­laa nii­tä yh­teis­lau­lui­na. Il­lan juoh­taa pää­toi­mit­ta­ja Tii­na Judén. Oli­si­ko ky­sees­sä siis pai­kal­li­nen Elä­mä­ni bii­si -ti­lai­suus?

Toi­ve­lau­lut ta­ri­noi­neen on lä­he­tet­tä­vä leh­del­le vii­meis­tään kuu­kaut­ta en­nen toi­ve­lau­lu­ti­lai­suut­ta eli 8. huh­ti­kuu­ta ot­si­kol­la TOI­VE­LAU­LUIL­TA joko säh­kö­pos­til­la toi­mi­tus@puu­ma­la­leh­ti.fi tai pos­tit­se Puu­ma­la-leh­ti, Här­kö­sen­tie 7, 52200 Puu­ma­la. Kant­to­ri Sal­la Pa­lo­kan­gas ja Puu­ma­la-leh­den toi­mi­tus lu­kee läpi toi­veet tun­tei­neen ja ta­ri­noi­neen ja va­lit­see niis­tä par­haat ja so­ve­li­aim­mat lau­let­ta­vak­si yh­des­sä toi­veil­las­sa. Lau­luis­ta ja nii­den ta­ri­nois­ta teh­dään myös leh­ti­jut­tu­ja Puu­ma­la-leh­den 70-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si.

On­ko kir­kos­sa esi­tet­tä­vil­lä toi­veil­la mi­tään ra­jaa. Mitä voi­daan lau­laa yh­teis­lau­lui­na kir­kos­sa? Kant­to­rin on pys­tyt­tä­vä soit­ta­maan kap­pa­leet, jo­ten nii­den har­joit­te­luun ei voi käyt­tää ylet­tö­mäs­ti ai­kaa.

Kirk­ko­ti­las­sa ei voi lau­laa ihan mitä vain, vaik­ka ra­jat ovat ny­ky­ään löys­ty­neet. Har­kin­taa käy­te­tään kai­kis­sa seu­ra­kun­nis­sa eri ta­voin.

Niin­pä toi­ve­lau­lu­jen va­lin­nas­sa­kin käy­te­tään ter­vet­tä har­kin­taa. Puu­ma­la-leh­ti toi­voo kui­ten­kin, et­tä mu­kaan läh­tee toi­vei­neen kai­ken ikäi­set puu­ma­la­lai­set ja va­paa-aja­na­suk­kaat.