Tii­na Pu­put­ti

Ke­sä­työ an­taa mi­nul­le työ­ko­ke­mus­ta ja se tuot­taa ra­haa. Li­säk­si on te­ke­mis­tä, tii­vis­tää Kah­vi­la Kuit­ti­sen ke­sä­työn­te­ki­jä Ron­ja Ra­hi­kai­nen.

Hä­nen työ­hön­sä kuu­lu­vat asi­a­kas­pal­ve­lu, pöy­tien puh­taa­na pi­tä­mi­nen, tis­kaus ja lei­po­mi­nen. Ke­sä­työ­läi­nen pi­tää eni­ten asi­ak­kai­den koh­taa­mi­ses­ta.

–  Kas­sal­la on ki­voin­ta. Tyk­kään ju­tel­la ih­mis­ten kans­sa, ker­too Ron­ja suo­sik­ki­hom­mas­taan. Kah­vi­las­sa käy pal­jon va­ki­oa­si­ak­kai­ta ja kuu­lu­mi­set vaih­de­taan kas­sal­la puo­lin ja toi­sin, Ron­ja ker­too.

Ron­ja­kin pää­tyi kah­vi­la­työn­te­ki­jäk­si juu­ri tis­kin toi­sel­ta puo­lel­ta.

–  Per­heem­me käy pal­jon kah­vil­la Kuit­ti­ses­sa ja erää­nä päi­vä­nä mi­nua pyy­det­tiin tän­ne töi­hin, Ron­ja ker­too. Hä­nel­le oli it­ses­tään sel­vää ot­taa työ vas­taan. Työ­ko­ke­muk­sen ja pal­kan li­säk­si it­se te­ke­mi­nen on tär­ke­ää. Per­he asuu tal­vet Imat­ral­la ja ke­sät mö­kil­lä Puu­ma­las­sa. Kaik­ki ka­ve­rit ovat ko­ti­kau­pun­gis­sa ja Ron­ja on sitä miel­tä, et­tä pelk­kä mö­kil­lä ole­mi­nen koko ke­sän oli­si tyl­sää. Työ ih­mis­ten pa­ris­sa on hy­vää vaih­te­lua mök­kei­lyyn.

Uin­ti kuu­luu Ron­jan ke­sään va­paa­päi­vi­nä. Li­säk­si ka­ve­rit käy­vät hä­nen luo­naan ky­läs­sä. Suu­rin osa näis­tä ys­tä­vis­tä on ke­sä­töis­sä Imat­ral­la. Nuo­ret ovat pu­hu­neet kes­ke­nään töis­tä ja sii­tä, mi­hin he ai­ko­vat käyt­tää palk­kan­sa. Ron­ja it­se ai­koo sääs­tää osan, os­taa uu­den pu­he­li­men ja vaat­tei­ta. Hän ker­too ka­ve­rei­den­sa sääs­tä­vän mm. ajo­kort­tiin, au­toon ja omil­leen muut­ta­mi­seen.

Ron­jal­la on kak­si vuot­ta nuo­rem­pi veli Ras­mus, jota iso­sis­ko ai­koo kan­nus­taa ke­sä­töi­hin.

–  Ke­sä­työs­sä saa työ­ko­ke­mus­ta ja ta­ju­aa it­se oi­ke­as­ti, et­tä ra­han eteen on teh­tä­vä töi­tä.