Tii­na Pu­put­ti

Phi­lip Lászlon va­lo­ku­va­näyt­te­lyn kut­su­vie­ra­sa­va­jai­sia vie­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na 29.6. Här­kö­sen Tai­de­ta­los­sa. Tai­tei­li­ja ker­toi ti­lai­suu­des­sa ku­vien­sa taus­tois­ta ja kiit­ti näyt­te­lyä tu­ke­nei­ta ta­ho­ja ja kaik­kia ih­mi­siä, jot­ka oli­vat aut­ta­neet hän­tä. Kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Kim­mo Hag­man ava­si läs­nä­o­li­joil­le Här­kö­sen ta­lon his­to­ri­aa. Hän ker­toi, kuin­ka ta­los­sa oli ai­koi­naan asu­nut yli kak­si­kym­men­tä ih­mis­tä. Sa­mal­la ra­ken­nus oli vä­li­ai­kais­ma­joi­tus­ti­la kai­kil­le niil­le, jot­ka tu­li­vat ky­läl­le hoi­ta­maan asi­oi­taan kau­em­paa ja tar­vit­si­vat yö­si­jan. Puu­ma­la-leh­den pää­toi­mit­ta­ja Tii­na Judén piti ava­jais­pu­heen ja ku­kit­ti va­lo­ku­vaa­ja Lászlon läm­pi­män ha­lauk­sen kera. Näyt­te­ly avau­tuu ylei­söl­le per­jan­tai­na 1. hei­nä­kuu­ta. Se on avoin­na tiis­tais­ta sun­nun­tai­hin klo 12 - 16.

https://www.yo­u­tu­be.com/watch?v=KE­DYA4Pn9b4

Phi­lip Lászlón va­lo­ku­va­näyt­te­ly avau­tuu Här­kö­sen Tai­de­ta­los­sa per­jan­tai­na. Ra­ken­nus avau­tuu nyt en­sim­mäis­tä ker­taa pit­kän tau­on jäl­keen tai­teen esit­te­ly­ti­la­na, ja tar­koi­tus on, et­tä näyt­te­ly­toi­min­ta jat­kuu. Tai­tei­li­ja on ot­ta­nut Kier­rä­tyk­sen kau­neus – Be­au­ty of Re­cyc­ling – va­lo­ku­va­näyt­te­lyn ku­vat kaa­to­pai­koil­la, ja ne sym­bo­loi­vat kaik­kea, mitä kier­rä­täm­me. Tä­män ajan­koh­tai­sen tee­man ää­rel­le László ha­lu­aa kat­so­jan py­säyt­tää. Näyt­te­ly on esil­lä tiis­tais­ta sun­nun­tai­hin 1.7. - 7.8. vä­li­sen ajan.

Näyt­te­lyn tee­man taus­tal­la on vuo­den 2008 lama. Se vah­vis­ti Lászlólle kä­si­tyk­sen sii­tä, et­tä myös ih­mi­siä kier­rä­te­tään. Hän ker­too ta­ri­nan, jos­ta koko pro­jek­ti sai al­kun­sa. Hän ta­pa­si vuon­na 2008 noin vii­si­kymp­pi­sen tut­ta­van­sa. Tämä ys­tä­vä oli juu­ri ir­ti­sa­not­tu säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä. Hän ky­syi Lászlólta, et­tä osaa­ko tämä yh­tään ku­vi­tel­la, mil­tä hä­nes­tä tun­tuu. Nai­sen vas­taus jäi soi­maan tai­tei­li­jan pää­hän, ja se oli al­ku­sy­säys ku­vausp­ro­jek­til­le.

–  Mi­nus­ta tun­tuu kuin mi­nut oli­si hei­tet­ty kaa­to­pai­kal­le, sa­noi nai­nen Lászlólle.

László ku­va­si pro­jek­tia lo­pul­ta vii­si vuot­ta. Hän aloit­ti työs­ken­te­lyn Äm­män­suon kaa­to­pai­kal­la, jos­sa hän kävi usein pro­jek­tin al­ku­vai­hees­sa. Sen li­säk­si hän on ku­van­nut muun mu­as­sa Van­taal­la ja Hei­no­las­sa. Hän ker­too, et­tei en­sim­mäi­sel­lä kaa­to­paik­ka­käyn­nil­lä oi­kein osan­nut sa­not­taa hen­ki­lö­kun­nal­le, mitä hän ku­vaa. Hän ajat­te­li sen kuu­los­ta­van has­sul­ta, vaik­ka tee­ma oli hä­nel­lä kirk­kaa­na mie­les­sä.

– Ha­lu­sin näyt­tää ku­vis­sa kau­neut­ta. En tar­koi­ta sil­lä län­si­mais­ta kau­neus­kä­si­tet­tä, jos­sa esi­mer­kik­si kau­nis nai­nen tai ko­mea mies on tie­tyn­lai­nen. Enem­män ajat­te­len kau­neu­den kä­sit­teen ydin­tä, mää­rit­te­lee László. Kau­neu­den li­säk­si tai­te­li­ja pu­huu ar­vos­ta. Asi­oil­la ja ih­mi­sil­lä on ar­vo, ja tätä ku­vat sym­bo­loi­vat. Ku­vaa­jan löy­tä­mät esi­neet kaa­to­pai­koil­ta näyt­tä­vät sen, et­tä sin­ne on hei­tet­ty asi­oi­ta, jot­ka ovat kau­nii­ta. Nii­den paik­ka ei ole hy­lät­ty­nä jät­tei­den jou­kos­sa.

Al­ku­sy­säys pro­jek­til­le oli yk­sit­täi­sen ih­mi­sen ta­ri­na. Ku­vat kui­ten­kin sym­bo­loi­vat kier­rä­tys­tä ylei­sel­lä ta­sol­la. Jo­kai­sel­la te­ok­sel­la on nimi, ja useim­mat niis­tä te­ki­jä on an­ta­nut töil­leen ku­va­not­to­het­kel­lä. Sil­loin hän on päät­tä­nyt myös ku­van lo­pul­li­sen ra­jauk­sen. Li­säk­si László on ot­ta­nut kaik­ki ku­vat si­ten, et­tei hän ole muut­ta­nut mi­tään ti­lan­tees­sa. Kaik­ki ku­vat ovat abst­rak­te­ja, ja ku­vaa­ja ker­too ai­na pi­tä­neen­sä ei-esit­tä­väs­tä ku­vail­mai­sus­ta. Li­säk­si hän mai­nit­see esi­ku­vak­seen va­lo­ku­vaa­ja Ernst Haa­sin, jon­ka ku­via hän on ihail­lut pik­ku­po­jas­ta läh­tien.

Tai­tei­li­ja nos­taa näyt­te­lys­tä esiin kak­si ku­vaa. P... It’s me -teos on lä­hi­ku­va öl­jy­tyn­ny­rin kyl­jes­tä. Sen voi­mak­kaat ja iloi­set vä­rit ovat te­ki­jän mie­leen. Li­säk­si yk­si­tyis­koh­ta ku­vas­sa on te­ki­jäl­le tär­keä.

– P on ni­me­ni al­ku­kir­jain, sik­si pi­dän täs­tä ku­vas­ta, tai­te­li­ja nau­raa.

Car­men on ai­noa kuva näyt­te­lys­sä, joka on ase­tel­tu ku­vaus­ti­lan­tees­sa. László on ot­ta­nut sen au­to­murs­kaa­mos­sa ja pää­koh­tee­na ku­vas­sa on tu­hot­tu au­ton osa. Ku­vaa var­ten työ­ko­ne py­säy­tet­tiin, jot­ta tai­tei­li­ja sai ha­lu­a­man­sa ku­van. Täs­sä ku­vas­sa te­ki­jää kieh­to­vat sen voi­mak­kaat vä­rit.

Kier­rä­tyk­sen kau­neus -va­lo­ku­va­näyt­te­ly on ol­lut ai­em­min esil­lä muun mu­as­sa Bar­ce­lo­nas­sa, Chat­ta­noo­gas­sa ja Vii­pu­ris­sa. Li­säk­si Kuu­san­kos­ki Oy on jul­kais­sut kol­me Lászlón ku­vit­ta­maa kir­jaa, jois­sa näi­tä ku­via on käy­tet­ty: A Sta­te­ment (2009), Be­au­ty of Re­cyc­ling (2011) ja The For­got­ten (2014).

Här­kö­sen talo avau­tuu nyt kai­kil­le en­sim­mäis­tä ker­taa Tai­de­ta­lo­na. Puu­ma­la-seu­ra, Puu­ma­la-leh­ti, Puu­ma­lan kun­ta ja Li­ons Club Puu­ma­la ovat tu­ke­neet han­ket­ta. Ta­voi­te on, et­tä näyt­te­ly­toi­min­ta jat­kuu. Nyt avau­tu­va näyt­te­ly so­pii hie­nos­ti näyt­te­lyk­si ti­laan, kos­ka sii­nä yh­dis­ty­vät kun­nan tär­ke­ät tee­mat: kult­tuu­ri ja kier­rä­tys. Ky­län van­hin talo ti­la­na an­taa ku­va­ko­ko­nai­suu­teen oman li­sän. Sen ik­ku­nat ja muut pin­nat hei­jas­te­le­vat kiil­tä­vä­pin­tai­sis­ta ku­vis­ta. Tau­luis­ta tu­lee lä­hes kol­miu­lot­tei­sia. Hei­jas­tuk­set muis­tut­ta­vat kat­so­jaa sii­tä, kuin­ka ai­koi­naan teh­tiin kes­tä­väk­si ja kier­rä­tet­tiin käyt­töön.

Va­lo­ku­vaa­ja Phi­lip László toi­vot­taa kaik­ki ter­ve­tul­leek­si kat­so­maan näyt­te­lyä ja heit­tää sa­mal­la il­maan tu­le­vai­suu­den nä­ky­män.

– Toi­von, et­tä täs­tä ke­hit­tyy sel­lai­nen ke­sä­näyt­te­ly­paik­ka, jo­hon ha­lu­taan tul­la kat­so­ji­na ja tai­tei­li­joi­na. Suo­mes­sa on usei­ta pie­niä paik­ka­kun­tia, joi­den ti­lat ja ta­pah­tu­mat ovat on­nis­tu­neet nou­se­maan val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vik­si. Täl­lai­sia ovat muun mu­as­sa Tai­de­kes­kus Sal­me­la Män­ty­har­jul­la ja Kuh­mon Ka­ma­ri­mu­siik­ki -ta­pah­tu­ma. Toi­von, et­tä Här­kö­sen Tai­de­ta­lo on tu­le­vai­suu­des­sa yk­si täl­lai­nen paik­ka, sa­noo László.

Kier­rä­tyk­sen kau­neus – Be­au­ty of Re­cyc­ling -va­lo­ku­va­näyt­te­ly esil­lä Här­kö­sen ta­los­sa 1.7 - 7.8. vä­li­sen ajan tiis­tais­ta sun­nun­tai­hin klo 12–16. Tai­de­ta­lon osoi­te on Här­kö­sen­tie 7.