Puu­ma­las­sa 10.6.2022 pi­de­tyn Ve­si­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jien vies­ti on ju­han­nuk­sen viet­tä­jil­le sel­keä.

– Ol­la sel­vin päin ja pe­las­tus­lii­vit pääl­lä, sa­noo SAV Yacht­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Vil­le Sar­vi.

– Kork­ki kiin­ni, lii­vit pääl­le, polt­to­ai­net­ta tank­kiin ja tolk­ku mu­kaan lii­ken­teen, lu­et­te­lee Mik­ke­lin Jär­vi­pe­las­ta­jat ry:n Har­ri Ker­ke­lä.

https://www.yo­u­tu­be.com/watch?v=o1ye­cimT­t­VI

Suo­men Ui­ma­o­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton (SUH) en­nak­ko­ti­las­to­jen mu­kaan Suo­mes­sa huk­kuu ju­han­nuk­se­na kes­ki­mää­rin seit­se­män ih­mis­tä (2010–2021).

– Ju­han­nus­ta vie­te­tään näil­lä nä­ky­min hel­tei­ses­sä sääs­sä. Mo­net suun­taa­vat mö­kil­le ja ve­sis­tö­jen ää­reen juh­li­maan. Kol­men H:n tap­pa­va yh­dis­tel­mä: hel­le, hu­ma­la ja huo­li­mat­to­muus on tie­dos­tet­ta­va, jot­ta huk­ku­mi­sil­ta väl­tyt­täi­siin, sa­noo SUH:n vies­tin­tä­a­si­an­tun­ti­ja Niko Nie­mi­nen.

Nie­mi­nen muis­tut­taa li­säk­si tois­tem­me pe­rään kat­so­mi­ses­ta ja pe­las­tus­lii­vien käy­tös­tä.

– Ran­nal­la pu­li­koi­via lap­sia tu­lee val­voa lä­hel­tä. Ai­kuis­ten on hyvä so­pia vuo­rot, jol­loin on sel­vää, kuka kul­loin­kin val­voo lap­sia. Huk­ku­mi­nen ta­pah­tuu hil­jaa ja no­pe­as­ti, sa­noo Nie­mi­nen.

– Pu­ke­kaa pe­las­tus­lii­vit. On­net­to­muus­ti­lan­tees­sa ei nii­den pääl­le lait­ta­mi­seen ole enää ai­kaa, sa­noo Nie­mi­nen.