Tii­na Pu­put­ti

Asi­a­kas­pal­ve­lu in­nos­taa Hu­ris­sa­lon Sa­len myy­mä­lä­pääl­lik­köä Jor­ma Tik­kaa, joka juh­lis­ti ke­sä­kuun en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä 50-vuo­tis­ta työ­u­raan­sa. Kaik­ki läh­ti liik­keel­le sat­tu­mal­ta, kun nuo­ri kou­lu­lai­nen pyy­det­tiin ke­sä­töi­hin kaup­paan. Sil­le tiel­le hän jäi. Tänä päi­vä­nä Ti­kan työ­hön kuu­luu pal­jon hal­lin­nol­li­sia asi­oi­ta, jot­ka on teh­tä­vä ta­ka­huo­nees­sa yk­sin.

Jor­ma Tik­ka kan­taa myy­jä Sis­ko Ti­kan kans­sa ka­kun ulos odot­ta­maan asi­ak­kai­ta. Kuin­kas muu­ten asi­a­kas­pal­ve­lun yk­kö­sek­si nos­ta­va myy­mä­lä­pääl­lik­kö juh­li­si­kaan merk­ki­päi­vään­sä. Yk­si kur­vaa au­tol­laan pi­haan, kät­te­lee Ti­kan, hän nos­taa pu­hees­saan esiin sen, kuin­ka nyt so­me­ai­ka­na myy­mä­lä­pääl­lik­kö on al­ka­nut toi­mia maa­il­man­kan­sa­lai­sen ta­voin. Toi­nen muis­te­lee Ti­kan en­sim­mäis­tä työ­paik­kaa, kun mais­te­lee kak­kua. Au­rin­ko pais­taa juh­la­päi­vän kun­ni­ak­si.

– Ei tun­nu mis­sään, to­te­aa päi­vän­san­ka­ri ja nau­raa iloi­ses­ti pääl­le.

– Sat­tu­mien kaut­ta tämä on vain men­nyt näin.

https://www.yo­u­tu­be.com/watch?v=hxYBwht­ZA_A

Jor­ma Tik­ka ei kui­ten­kaan ole odo­tel­lut sat­tu­mia. Hän ker­too ai­na toi­mi­neen­sa. Täs­tä esi­merk­ki­nä hän mai­nit­see ide­an, jon­ka hän sai New Yor­kis­sa. Kau­pun­ki, joka ei kos­kaan nuku, sai kaup­pi­aan ajat­te­le­maan, mi­ten se on­nis­tuu Hu­ris­sa­los­sa. Ju­han­nuk­sen 24h au­ki­o­lo on tä­män ide­an tu­los. Sa­maan hen­gen­ve­toon hän jat­kaa, kuin­ka au­ki­o­lo­ai­ko­jen pi­den­tä­mi­nen työl­lis­tää nyt use­am­pia ih­mi­siä.

Ide­a­rik­kaan to­teut­ta­jan toi­min­taan kuu­luu myös konk­reet­ti­nen ”laa­ti­kon ul­ko­puo­li­nen” -ajat­te­lu. Kun kau­pan ne­li­öt jäi­vät pie­nik­si, Tik­ka laa­jen­si toi­min­taa pi­hal­le. Nyt ul­ko­na ovat muun mu­as­sa kuk­ka­kaup­pa, pul­lo­jen pa­lau­tus ja te­ras­si.

– Mitä voim­me teh­dä pa­rem­min? Tämä on ky­sy­mys, jota Jor­ma Tik­ka miet­tii päi­vit­täin. Syk­sy ja tal­vi ovat sy­väl­li­sem­män poh­ti­mi­sen ai­kaa, kun Hu­ris­sa­lo hil­je­nee ke­sän jäl­keen. Näi­nä ai­koi­na syn­ty­vät New Yor­kin kal­tai­set ide­at. Mitä voim­me teh­dä pa­rem­min -ky­sy­mys ei unoh­du myy­mä­lä­pääl­li­köl­tä ke­säl­lä­kään, ja ai­na on asi­ak­kail­le tar­jol­la jo­tain uut­ta. Myös täl­le ke­säl­le on uu­tuuk­sia tu­los­sa, mut­ta nii­tä Tik­ka ei vie­lä pal­jas­ta. Ke­vään ta­paus oli, kun Hu­ris­sa­lon Sale aloit­ti Al­kon nou­to­pis­tee­nä.

Asi­a­kas­pal­ve­lun ja ide­oin­nin li­säk­si Jor­ma Tik­ka sa­noo it­sel­leen tär­ke­äk­si asi­ak­si ke­sä­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­nin.

– Kun en­sin rek­ry­toin, pe­reh­dyn ja sit­ten näen, kuin­ka hel­mis­tä hi­ou­tuu ti­mant­te­ja. Tämä työ nä­kyy en­sin Hu­ris­sa­lon asi­a­kas­pal­ve­lus­sa ja sii­tä eteen­päin jat­ka­nei­den nuor­ten ura­po­luis­sa. Ti­kan kas­va­tus­työ on saa­nut myös konk­reet­tis­ta pa­lau­tet­ta: Hu­ris­sa­lon Sale on voit­ta­nut yk­kös­pal­kin­non S-ryh­män val­ta­kun­nal­li­ses­sa asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä 15 ker­taa pe­räk­käin. Kun seu­raa­vak­si Osuus­kaup­pa Suur-Sa­von de­le­gaa­tio on­nit­te­lee päi­vän­san­ka­ria, saa­daan Ti­kan ti­mant­tien hi­on­nas­ta toi­nen­kin esi­merk­ki. Pir­kan­maan mar­ket­kau­pan toi­mi­a­la­joh­ta­ja Mirk­ka Sai­kan­mä­ki ha­laa läm­pi­mäs­ti myy­mä­lä­pääl­lik­köä ja sa­mal­la muis­tel­laan men­nei­tä. Mu­ka­na on on­nit­te­li­jois­sa on myös Mik­ke­lin Pris­man ny­kyi­nen kt- ja kas­sa­pääl­lik­kö Tuo­mo Ra­si­mus, joka pi­tää en­nä­tys­tä Hu­ris­sa­lon ke­sä­työn­te­ki­jä­nä. Hä­nel­lä on ta­ka­naan kaik­ki­aan 8 se­son­kia. Juh­lat jat­ku­vat pu­hein ja ku­ki­tuk­sin.