Es­so­ten alu­eel­la ko­ro­naa sai­ras­ta­vien hoi­don tar­ve on kas­vus­sa. Maa­nan­tai­aa­mu­na 25.7. sai­raa­la­hoi­dos­sa oli 15 ko­ro­naa sai­ras­ta­vaa po­ti­las­ta. Te­ho­hoi­dos­sa ei ole ko­ro­na­po­ti­lai­ta. Hoi­dos­sa ole­vien mää­rä on nyt kor­keim­mal­la tou­ko­kuun puo­li­vä­lin jäl­keen.

Myös var­mis­tet­tu­jen ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä jat­kaa nou­su­aan. Vii­me vii­kol­la Es­so­ten ko­ro­na­tes­teis­sä to­det­tiin 440 tar­tun­taa. Se on 82 enem­män kuin edel­tä­neel­lä vii­kol­la.

– Ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­rä on konk­reet­ti­nen mit­ta­ri ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­sel­le, eri­tyi­ses­ti osas­toil­la. Myös hen­ki­lös­tö­äm­me on taas enem­män pois­sa ko­ro­nan vuok­si, pan­de­mi­a­pääl­lik­kö Hans Gärdst­röm to­te­aa.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten nel­jän­sien an­nos­ten ja­ke­lu laa­je­ni Es­so­ten alu­eel­la jäl­leen tä­nään (25.7.). Nyt myös 18–69-vuo­ti­aat lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat voi­vat saa­da nel­jän­nen an­nok­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta. Myös kaik­ki 70 vuot­ta täyt­tä­neet voi­vat va­ra­ta ajan nel­jän­teen ro­ko­tuk­seen.

– Ha­luk­kuus ot­taa nel­jäs ro­ko­tus on nyt kor­ke­al­la. Py­rim­me li­sää­mään ro­ko­tu­sai­ko­ja ar­ki­päi­vil­le ja jat­ka­maan myös vii­kon­lop­pu­ro­ko­tuk­sia, Gärdst­röm ker­too.

Vii­me vii­kon­lo­pun ai­ka­na Mik­ke­lin kes­kus­sai­raa­lal­la jär­jes­tet­tiin ro­ko­tus­ti­lai­suus, jos­sa an­net­tiin 800 ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta. Elo­kuun alus­ta al­ka­en nel­jän­sien an­nos­ten ja­ke­lu laa­je­nee vie­lä kaik­kiin 60 vuot­ta täyt­tä­nei­siin.

Kaik­ki ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat täl­lä het­kel­lä ajan­va­raus­ten ta­ka­na. Ajan voi va­ra­ta Es­so­ten net­ti­si­vuil­ta www.es­so­te.fi/ko­ro­na­ro­ko­tus tai soit­ta­mal­la Es­so­ten ko­ro­na­neu­von­taan 040 676 4100 (ar­ki­sin 8–15). Pu­he­lin­pal­ve­luun koh­dis­tuu täl­lä het­kel­lä pal­jon soit­to­ja, mikä pi­den­tää jo­no­tu­sai­kaa.