Han­na-Mari Tyr­väi­nen

Rei­lu kol­man­nes suo­ma­lai­sis­ta ko­kee ole­van­sa iden­ti­tee­til­tään sekä kau­pun­ki­lai­nen et­tä maa­lai­nen, jo­ten van­ha­nai­kai­nen vas­tak­kai­na­set­te­lu ”Stadi vs. Lan­de” jou­taa lie­nee heit­tää ro­mu­kop­paan.

Ci­ty­maa­lai­suus il­mi­ö­nä kas­vaa edel­leen, vaik­ka maal­le­muut­to ja mo­ni­paik­kai­suus ovat ol­leet tren­de­jä jo vuo­sia. Vii­mei­sin maal­le­muut­to­vil­li­tys syn­tyi ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­kaan. Ci­ty­maa­lai­nen tar­koit­taa kau­pun­ki­lai­sia, jot­ka ha­lu­a­vat elää maa­seu­dul­la kes­kel­lä luon­toa, mut­ta pi­tää sa­mal­la kiin­ni kau­pun­kie­lä­mäs­tä.

Kau­pun­ki­lai­suu­den ja kau­em­pa­na kas­vu­kes­kuk­sis­ta asu­mi­sen voi yh­dis­tää. Eten­kin, jos on­nen tyys­si­ja si­jait­see no­pei­den va­lo­kui­tu­kaa­pe­lei­den pääs­sä, joka mah­dol­lis­taa myös etä­työs­ken­te­lyn.

Ci­ty­maa­lai­suus ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, et­tä pi­täi­si omis­taa asun­not maal­la ja kau­pun­gis­sa ja vuo­ro­tel­la nii­den vä­lil­lä. Sii­hen riit­tää halu iloi­ta mo­lem­pien paik­ko­jen par­hais­ta puo­lis­ta it­sel­leen so­pi­val­la ta­val­la. Kau­pun­ki­lai­sia hou­kut­te­lee maa­seu­dul­le luon­non ja rau­han li­säk­si edul­li­sem­pi ja laa­duk­kaam­pi asu­mi­nen, jot­ka ovat myös Puu­ma­las­sa ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä.

An­ne Lam­pi­sen kir­joit­ta­ma Ci­tyih­mi­set lan­del­la -kir­ja sa­noit­taa ci­ty­maa­lai­suu­sil­mi­ön. Kir­jas­sa on kah­den­tois­ta ci­ty­maa­lai­sek­si it­sen­sä tun­te­van ker­to­muk­set ”lan­dei­lus­ta”. Suu­rim­mal­la osal­la elä­mi­sen pai­no­pis­te on enem­män kau­pun­geis­sa kuin maal­la, ja maa­seu­dun pii­lo­pirt­ti edus­taa heil­le pää­a­si­as­sa mök­kei­lyä ja etä­työ­lo­mai­lua, mut­ta kir­jas­sa kuul­laan myös maal­ta kau­pun­kiin muut­ta­nut­ta ja maa­seu­dun pa­luu­muut­ta­jaa.

– Hen­ki­löi­den in­nos­tus maal­la olei­luun kum­pu­aa enim­mäk­seen lep­poi­san elä­mi­sen mal­lin mah­dol­li­suu­des­ta ja it­sen­sä to­teut­ta­mi­sen tar­pees­ta. Muu­ten maal­le ei ha­keu­dut­tai­si. Mo­net ar­vot, ku­ten eko­lo­gi­suus, oma­vai­suus ja yh­tei­söl­li­syys to­teu­tu­vat pa­rem­min maa­seu­dul­la kuin kau­pun­gis­sa, sa­noo Lam­pi­nen.

Ci­ty­maa­lai­nen pi­tää it­se­ään poik­keuk­set­ta hy­vin etuo­i­keu­tet­tu­na. Elä­mys­ha­kui­nen nau­tis­ke­li­ja viet­tää maal­la kii­ree­tön­tä laa­tu­ai­kaa yk­sin tai lä­heis­ten kans­sa, ei­kä tui­jot­te­le kel­loa. Maal­la on otol­li­set olo­suh­teet ai­toi­hin koh­taa­mi­siin, pit­kiin il­toi­hin, sau­na- ja uin­ti­ses­si­oi­hin.

– Ci­ty­maa­lai­suus on en­nen kaik­kea iden­ti­teet­ti ja ci­ty­maa­lai­nen per­soo­na, usein isol­la P:llä. Maal­la ol­les­saan­kaan hän ei luo­vu ku­lu­tus­tot­tu­muk­sis­taan, vaan os­taa pal­ve­lui­ta au­liis­ti ja ku­lut­taa nuu­kai­le­mat­ta. Ha­lu­tes­saan hän osaa ol­la käy­tök­sel­tään maa­lai­sem­pi kuin maa­lai­nen, sel­vit­tää Lam­pi­nen.

Puu­ma­las­ta kir­jas­sa ovat mu­ka­na yrit­tä­jä­vel­jek­set Jere ja Jes­se Hie­ta­la. Lä­hes koko elä­män­sä pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asu­neet Hie­ta­lat mök­kei­li­vät vuo­sia Puu­ma­las­sa, kun­nes he ker­ran lo­mal­laan huo­ma­si­vat tyh­jil­lään ol­leen ra­vin­to­la­kiin­teis­tön ja päät­ti­vät pe­rus­taa sii­hen Puu­ma­lan Poi­ju -ruo­ka­ra­vin­to­lan. Mo­lem­mat muut­ti­vat per­hei­neen Puu­ma­laan, mut­ta Jere asuu ny­kyi­sin Mik­ke­lis­sä vai­mon­sa työn vuok­si.

– Pi­däm­me maa­lai­suu­des­ta, Sai­maan mai­se­mis­ta ja mök­kei­lys­tä. Lois­ta­va paik­ka to­teut­taa yrit­tä­jyyt­tä ja sa­mal­la asua ja lo­mail­la. Kau­pun­gil­la ja Ete­lä-Suo­mes­sa on mu­ka­va käy­dä pi­dem­mil­lä va­pail­la moik­kaa­mas­sa per­het­tä, ys­tä­viä, van­ho­ja työ­ka­ve­rei­ta ja viet­tä­mäs­sä va­paa-ai­kaa, he sa­no­vat.

Kir­jas­sa esi­tel­lään myös Puu­ma­lan mal­lia. Kun­nan­joh­ta­ja Nii­na Kuu­va ja muut­to­a­gent­ti Sei­ja Pak­su ker­to­vat uut­ta asu­kas­po­ten­ti­aa­lia kiin­nos­ta­vis­ta ve­to­voi­ma­te­ki­jöis­tä ja pal­ve­luis­ta. Kir­jas­sa mai­ni­taan muun mu­as­sa Puu­ma­la ko­dik­si -han­ke ja vuo­den 2024 ke­sä­työ­kam­pan­ja, jol­la hou­ku­tel­laan se­ni­o­ri­mök­kei­li­jöi­tä ke­sä­töi­hin Puu­ma­laan. Kun­ta­mark­ki­noin­ti on avai­na­se­mas­sa, kos­ka sen avul­la voi­daan vies­tit­tää po­si­tii­vi­ses­ta fii­lik­ses­tä.

Pak­sun mu­kaan kir­ja an­taa vah­vis­tus­ta sel­lai­sel­le, joka miet­tii eri­lai­sia asu­mi­sen vaih­to­eh­to­eh­to­ja ja har­kit­see muut­toa pie­nel­le paik­ka­kun­nal­le.

– Kir­jas­sa on elä­viä ta­ri­noi­ta ar­jen su­ju­mi­ses­ta ja yh­tei­söl­li­syy­den ko­ke­mi­ses­ta. Kir­ja osoit­taa, et­tä kaik­ki Puu­ma­las­sa asi­an eteen teh­ty kiin­nos­taa. Kun­ta pyr­kii ke­hit­tä­mään asi­oi­ta vah­val­la ot­teel­la. Taus­tal­la on hyvä suun­nit­te­lu­työ ja sil­loin tu­los­ten myön­tei­nen vai­kut­ta­vuus on suu­ri, sa­noo Pak­su.

Tur­val­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta pie­ni maa­seu­tu­kun­ta saat­taa ol­la hy­vä­kin vaih­to­eh­to suu­rel­le met­ro­po­lil­le.

– Täl­lai­nen yh­tei­sö sel­viy­tyy pa­rem­min kai­kis­ta krii­seis­tä. Tääl­lä on vaih­to­eh­to­ja läm­mi­tyk­seen, ver­kos­to ja ih­mi­set lä­hel­lä toi­si­aan sekä enem­män oma­va­rai­suut­ta, to­te­aa Pak­su.

Puu­ma­lan Poi­jus­sa jär­jes­te­tään 15.6. Ci­tyih­mi­set lan­del­la -kir­jan esit­te­ly- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus. Ti­lai­suu­des­sa ovat mu­ka­na kir­jai­li­ja An­ne Lam­pi­nen ja ci­ty­maa­lais­ryh­mä. Ta­pah­tu­maan tu­lee myyn­tiin ci­ty­maa­laisp­lat­te­ri. Kir­jaa myy­dään Poi­jus­sa ja kun­nan­ta­lol­la.