Tii­na Judén

Ete­lä-Sa­von alu­e­hal­li­tus ää­nes­ti ter­veys­pal­ve­lu­jen so­peu­tuk­sen ko­ko­luo­kas­ta maa­nan­tai­na. San­ni Saa­ri (kesk) esit­ti Tero Juu­tin (sit), Han­nu Kar­vi­sen (kesk) ja Kir­si Vi­su­sen (ps) kan­nat­ta­ma­na, et­tä ter­veys­pal­ve­lu­jen ta­voi­tet­ta pie­nen­ne­tään 10 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Ää­nes­tyk­ses­sä oli es­teel­li­syyk­sien to­te­a­mi­sen jäl­keen mu­ka­na vii­si hal­li­tuk­sen var­si­nais­ta jä­sen­tä ja kuu­si va­ra­jä­sen­tä. Hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan pää­tö­se­si­tys jäi voi­maan Ää­nin 6–5.

Konk­reet­ti­set sääs­tö­toi­men­pi­teet on tar­koi­tus tuo­da alu­e­val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si syys­kuun ko­kouk­seen.

– Eloi­sa­lai­set voi­vat men­nä rau­hal­li­sin mie­lin ke­sä­lo­mil­le. Vas­ta syys­kuun jäl­keen siis tie­däm­me var­mas­ti, mil­lai­sia toi­men­pi­tei­tä on käy­tän­nös­sä tu­los­sa. Pi­däm­me hen­ki­lös­tön tie­tys­ti täs­tä kai­kes­ta hy­vin ajan ta­sal­la, sa­noo hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja San­te­ri Sep­pä­lä.

Uu­det so­peu­tus­toi­met, yh­teen­sä 25 mil­joo­naa eu­roa vuo­del­le 2025 ja 20,7 mil­joo­naa eu­roa vuo­del­le (2026,) esi­te­tään koh­den­net­ta­vak­si toi­mi­a­loit­tain seu­raa­vas­ti: so­si­aa­li­pal­ve­luis­ta vä­hen­ne­tään en­si vuon­na 2,2 mil­joo­naa (3,5), ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta 1,16 mil­joo­naa (4) ja ter­veys­pal­ve­luis­ta 13,36 (8,3) mil­joo­naa. Pe­las­tus- ja tur­val­li­suus­pal­ve­luis­ta vä­hen­ne­tään 2,7 mil­joo­naa (0) ja kon­ser­ni­pal­ve­luis­ta 5,58 mil­joo­naa (4,9). (Su­luis­sa ole­vat ovat vuo­den 2026 suun­ni­tel­tu­ja sääs­tö­jä).

– Isoin osa sääs­töis­tä ai­o­taan täl­lä ker­taa teh­dä ter­veys­pal­ve­lui­hin. Se on toi­mi­a­lois­ta suu­rin, noin 40 pro­sent­tia Eloi­san ta­lou­des­ta ja siel­tä on kon­sult­ti­ar­vi­ois­sa löy­det­ty myös eni­ten so­peu­tet­ta­vaa, Sep­pä­lä ker­too.

Kon­ser­ni­pal­ve­luis­sa huo­mat­ta­va osuus sääs­tö­ta­voit­tees­ta muo­dos­tuu eri toi­mi­a­lo­jen käy­tös­sä ole­vien ti­lo­jen vuok­ra­kus­tan­nuk­siin ta­voi­tel­ta­vas­ta kus­tan­nus­ta­son las­kus­ta. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een vuok­raa­mia toi­mi­ti­lo­ja kos­ke­vat lin­jauk­set tu­le­vat alu­e­val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si oma­na asi­a­koh­ta­naan alu­e­hal­li­tuk­sen 27.5.2024 te­ke­män pää­tök­sen poh­jal­ta.