Tii­na Judén

Ale­xan­der Stubb on va­lit­tu seu­raa­vak­si Suo­men ta­sa­val­lan pre­si­den­tik­si. Hän joh­ti ti­lan­net­ta jo en­nak­ko­ään­ten las­ken­nan jäl­keen, kun sai en­nak­ko­ää­nis­tä 52,7 pro­sent­tia ja Pek­ka Haa­vis­to 47,3 pro­sent­tia. Kam­pan­jas­saan Stubb on ko­ros­ta­nut te­ke­vän­sä avoin­ta, tur­val­lis­ta ja kan­sain­vä­lis­tä Suo­mea.

En­nus­tep­ro­sent­tie­ro 51,4–48,6 oli tiu­kin mitä suo­ran kan­san­vaa­lin toi­sel­la kier­rok­sel­la pre­si­den­tin­vaa­leis­sa on Suo­mes­sa näh­ty. Lo­pul­li­nen ää­nes­tys­tu­los oli 51,6 pro­sent­tia Stu­bil­le ja 48,4 pro­sent­tia Haa­vis­tol­le. Stubb sai 1 575 211 ään­tä ja Haa­vis­to 1 476 548 ään­tä.

Puu­ma­lan ää­nes­tysp­ro­sent­ti toi­sel­la vaa­li­kier­rok­sel­la oli 71,2 pro­sent­tia. En­nak­koon puu­ma­la­lai­sis­ta ää­nes­ti 53,3 pro­sent­tia ja vaa­li­päi­vä­nä 17,9 pro­sent­tia. Puu­ma­las­sa Stubb sai 62,6 pro­sent­tia ää­nis­tä ja Haa­vis­to 37,4 pro­sent­tia. Lap­pi ja Hel­sin­ki oli­vat eni­ten Haa­vis­ton kan­nal­la.

– Ym­mär­rän vas­tuun, joka ta­sa­val­lan pre­si­den­tin teh­tä­vään kuu­luu ja pää­teh­tä­vä on rau­han yl­lä­pi­tä­mi­nen. Sen lu­paan, Stubb sa­noi Ylen suo­ras­sa tv-lä­he­tyk­ses­sä.

Pre­si­den­tin vir­kaa­nas­tu­jai­sia vie­te­tään 1.maa­lis­kuu­ta.

Ul­ko­mai­sen me­di­an haas­tat­te­lus­sa Stubb esiin­tyi hy­vin it­se­var­ma­na ja kie­li­tai­toi­se­na ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­ja­na.

Po­li­tii­kan pa­ris­sa Stubb nou­si­kin en­sin tun­ne­tuk­si Eu­roo­pan uni­o­nin ja ko­mis­si­on asi­an­tun­ti­ja­na sekä Suo­men py­sy­vä­nä edus­ta­ja­na Eu­roo­pan uni­o­nis­sa. Vuon­na 2008 Stubb va­lit­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa kan­sa­ne­dus­ta­jak­si ja hän on toi­mi­nut myös Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa.

Vuon­na 2014 Stubb nou­si Suo­men pää­mi­nis­te­rik­si kes­ken hal­li­tus­kau­den. Hä­nen pää­mi­nis­te­ri­kau­ten­sa kes­ti vuo­den 2015 lop­puun as­ti. Kan­sal­li­sen Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja hän toi­mi vuo­si­na 2014–2016. Kan­sa­ne­dus­ta­ja­na hän toi­mi vuo­si­na 2011–2017. Hän on toi­mi­nut myös val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­nä (2015–2016), ul­ko­maan­kaup­pa- ja eu­roop­pa­mi­nis­te­ri­nä (2011–2014), ul­ko­mi­nis­te­ri­nä (2008–2011) ja eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko­na (2004–2008). Hän on kir­joit­ta­nut usei­ta kir­jo­ja ja toi­mi­nut lu­en­noit­si­ja­na ja kon­sult­ti­na.

Stubb tun­ne­taan ener­gi­se­nä ja ka­ris­maat­ti­se­na po­lii­tik­ko­na, jol­la on vah­vat nä­ke­myk­set niin ta­lous- ja ul­ko­po­li­tii­kas­ta kuin ur­hei­lus­ta ja hy­vin­voin­nis­ta­kin. Hän on ol­lut avoin kan­nat­ta­ja eu­roop­pa­lai­sel­le in­teg­raa­ti­ol­le ja on pyr­ki­nyt edis­tä­mään Suo­men ase­maa kan­sain­vä­li­sel­lä aree­nal­la.Stubb on myös tun­net­tu ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­taan, eri­tyi­ses­ti tri­ath­lo­nis­ta. Stubb on nai­mi­sis­sa Su­zan­ne In­nes-Stub­bin kans­sa ja hä­nel­lä on kak­si las­ta.Vii­mek­si hän on toi­mi­nut pro­fes­so­ri­na Yli­o­pis­tol­li­ses­sa Eu­roop­pa-ins­ti­tuu­tis­sa.