Tii­na Judén

Kan­sal­lis­pe­lim­me pe­sä­pal­lo täyt­tää tänä vuon­na 100 vuot­ta. Sen kun­ni­ak­si Puu­ma­lan Viri ja Pe­sä­pal­lo­liit­to jär­jes­tä­vät Julk­kis­pe­sä­pal­lo-ot­te­lun Puu­ma­lan pe­sä­pal­lo­ken­täl­lä lau­an­tai­na 16. hei­nä­kuu­ta.

Mu­ka­na pit­käs­sä ja pii­nal­li­ses­sa pe­lis­sä ovat Puu­ma­lan ke­sä­a­suk­kaat: näyt­te­li­jä Aku Hir­vi­nie­mi ja tv-juon­ta­ja Son­ja Kai­las­saa­ri, näyt­te­li­jä Jar­mo Mä­ki­nen, luo­va joh­ta­ja Tuo­mas Sum­ma­nen, näyt­te­li­jä ja Hat­sa­pu­riy­rit­tä­jä Vil­le Haa­pa­sa­lo, Ete­lä-Sa­von hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja San­te­ri Sep­pä­lä, WWF Suo­men pää­sih­tee­ri Lii­sa Roh­we­der, va­sem­mis­ton kan­sa­ne­dus­ta­ja Ai­no-Kai­sa Pe­ko­nen, val­men­ta­ja ja en­ti­nen mä­ki­hyp­pää­jä Mika Ko­jon­kos­ki, lau­la­ja Mat­ti Es­ko, ka­pel­li­mes­ta­ri Ari Ra­si­lai­nen, näyt­te­li­jä Tiia Lous­te, jon­ka puo­les­ta pe­laa poi­ka Vil­le Tir­ro­nen ja WWF:n Suo­men suo­je­lu­joh­ta­ja Jari Luuk­ko­nen, jon­ka po­jat Niit­ti Luuk­ko­nen ja Jaak­ko Luuk­ko­nen pe­laa­vat.

Aku Hir­vi­nie­mel­lä on sekä hy­viä, et­tä huo­no­ja ko­ke­muk­sia kan­sal­lis­pe­lis­täm­me pe­sä­pal­los­ta, jota pe­lat­tiin eten­kin ylä­kou­lus­sa tou­ko­kuun vii­mei­si­nä viik­koi­na. Sitä toki odo­tet­tiin, sil­lä se tar­koit­ti myös ke­sä­lo­man lä­hes­ty­mis­tä. En­sin hän muis­te­lee, et­tä la­jis­ta oli­si pel­käs­tään huo­no­ja muis­to­ja, mut­ta sit­ten mie­leen tu­lee myös miel­tä ko­hot­ta­nei­ta ta­pauk­sia.

– Oli­han se trau­maat­tis­ta ol­la pe­sä­pal­loi­li­ja­na Rii­hi­mä­el­lä, kun naa­pu­ri­jouk­kue Hy­vin­kään Tah­ko on niin an­si­oi­tu­nut la­jis­sa. Tyk­kä­sin osal­lis­tua RPL:n ke­sä­lei­reil­le, kun siel­lä sai pe­sä­pal­lo­pas­sin ja tun­si kuu­lu­van­sa jo­hon­kin, hän ker­too.

Sit­ten ta­ri­na joh­taa sii­hen vä­hän huo­nom­paan ko­ke­muk­seen erääs­sä har­joi­tus­pe­lis­sä.

– Toi­min luk­ka­ri­na ja syö­tin vää­rän. Me­nin sit­ten nap­paa­maan sen pal­lon en­nen kuin se eh­ti maa­han ja unoh­din, et­tä ka­ve­ri saat­taa lyö­dä. Sain ko­van is­kun kä­tee­ni, to­te­sin, et­tei se pa­has­ti mur­tu­nut, jo­ten pal­lot­te­lin ta­ka­ken­täl­lä ja sain vie­lä pal­lon pää­hä­ni. Sii­hen lop­pui vä­häk­si ai­kaa pe­sä­pal­lou­ra­ni, Hir­vi­nie­mi to­te­aa.

Ylä­kou­lus­sa la­jiin tuli kui­ten­kin uut­ta ki­pi­nää. Hir­vi­nie­mi koki iloa ja rie­mua la­jiin uu­des­taan.

– Lii­kun­nan opet­ta­ja epäi­li ky­ky­jä­ni, ei­kä näh­nyt mi­nua mi­nään lii­kun­nan ih­me­lap­se­na, Hir­vi­nie­mi muis­te­lee.

Sit­ten Akun lyön­ti­vuo­rol­le tuli ajo­läh­tö, vai­kein mah­dol­li­nen pe­li­ti­lan­ne pe­sä­pal­los­sa. Täs­sä oli Akun paik­ka näyt­tää.

– Ajo­läh­dös­sä pää­tin, et­tä nyt näy­tän, mis­tä kana ku­see. Va­hin­gos­sa löin pomp­pu­pal­lon jol­lain ih­me kier­teel­lä. Muis­tan ai­na ne ”jump­pa­jus­sin” sa­nat: ”Hir­vi­nie­mi löi ajo­läh­dös­sä pa­jat­son tyh­jäk­si”.

Hir­vi­nie­mi ko­kee, et­tä pe­sä­pal­lol­la oli hä­nel­le sekä mo­ti­vaa­ti­o­ta las­ke­va, pel­koa tuot­ta­va ja lo­pul­ta myös it­se­tun­toa nos­tat­ta­va vai­ku­tus.

Nyt he ovat ko­ro­na-ai­ka­na käy­neet puo­li­son­sa Son­ja Kai­las­saa­ren kans­sa sa­mal­la ken­täl­lä Akun kah­den tyt­tä­ren ja mäy­rä­koi­ran kans­sa ko­pit­te­le­mas­sa.

– Pe­sä­pal­lo on hie­no laji, ei­kä sitä pe­la­ta mis­sään muu­al­la kuin Suo­mes­sa. Olen miet­ti­nyt sitä ko­me­di­ae­lo­ku­va­na. Mi­ten oli­si Suo­mi-ko­me­dia pe­sä­pal­los­ta? Teh­täi­siin sama ase­tel­ma kuin jenk­ki­lef­fois­sa Su­per Bow­lis­ta tai Ba­se­bal­lis­ta. Oli­si su­per­täh­det, joi­ta kan­sa heh­kut­taa.

Hir­vi­nie­mi muis­tut­taa, et­tä la­jin ke­hit­tä­jä on Lau­ri ”Tah­ko” Pih­ka­la, sama mies, joka toi hiih­to­lo­man kou­lui­hin.

– Pe­lil­lä näh­dään siis ole­van so­ti­laal­li­nen taus­ta ja pyhä isän­maal­li­nen tar­koi­tus. Tar­koi­tus oli opet­taa nuo­ret mie­het syök­sy­mään ja pi­tä­mään kun­toa yl­lä. Pe­li­hän on so­ta­tar­koi­tuk­seen ke­hi­tel­ty, jot­ta nuo­ret po­jat osai­si­vat heit­tää gra­naat­tia, Hir­vi­nie­mi muis­tut­taa.

Al­ku­vuo­si­na pe­sä­pal­loa le­vi­tet­tiin­kin eri­tyi­ses­ti suo­je­lus­kun­ta­jär­jes­tö­jen kaut­ta, joi­den toi­min­nas­sa Pih­ka­la oli ol­lut mu­ka­na tii­viis­ti. Suo­je­lus­kun­ta­jär­jes­töil­le pe­sä­pal­loa myy­tiin so­taan val­men­ta­va­na pe­li­nä kuo­le­mi­si­neen ja haa­voit­tu­mi­si­neen. Osit­tain kyse oli kui­ten­kin mai­non­ta­kei­nos­ta. Suo­je­lus­kun­tien osuus on kui­ten­kin jää­nyt mo­nien mie­leen.

Sit­ten pi­tää vie­lä ky­syä, pe­lot­taa­ko Puu­ma­lan Viri julk­kis­jouk­ku­et­ta vas­tuk­se­na?

– Sei­nä­jo­el­la vuon­na 2011 Här­mä-elo­ku­vaa ku­va­tes­sa, pää­dyim­me erää­seen vä­hän pi­dem­mäk­si ve­ny­nee­seen il­lan viet­toon, joka al­koi sii­tä, kun Sei­nä­jo­en Mai­la­jus­sit sat­tui­vat ole­maan sa­mas­sa pöy­däs­sä. Ha­vah­duim­me sii­hen, et­tä pe­la­sim­me vie­lä aa­mu­vii­den ai­kaan hei­dän kans­saan pe­sä­pal­loa aree­nal­la. Hen­ki­lö­va­hin­goil­ta ei sääs­tyt­ty. Sen ko­ke­muk­sen jäl­keen ei pe­lo­ta, Hir­vi­nie­mi sa­noo.

Hir­vi­nie­mi us­koo, et­tä pe­lis­tä tu­lee pit­kä ja pii­nal­li­nen. Julk­kis­jouk­ku­een vah­vuuk­sik­si hän lu­ki­si avo­puo­li­son­sa Son­ja Kai­las­saa­ren, sil­lä hän on kai­kis­sa ko­kei­le­mat­ta jää­neis­sä la­jeis­sa luon­non­lah­jak­kuus.

– Sitä ta­sa­pai­not­taa sit­ten se, et­tä minä olen hyvä näyt­te­le­mään sitä, et­tä osaan pe­sä­pal­loa. Gol­faa­mas­sa käy­des­sä­kin se meni ai­ka hy­vin sii­hen näh­den, et­ten mi­tään osaa.

Pe­sä­pal­lo-ot­te­lu pe­la­taan ot­te­lua jär­jes­tä­vän Puu­ma­lan Vi­rin Heik­ki Vir­ran mu­kaan har­ras­te­pe­sis­sään­nöil­lä, kak­si vuo­ro­pa­ria ja tar­vit­ta­es­sa voi­daan pe­la­ta ko­tiu­tus­lyön­ti­ki­sa, jos pa­rem­muus ei muu­ten sel­viä.

Jäl­ki­pe­lit jär­jes­te­tään sa­ta­mas­sa. Pe­sä­pal­lo­lii­tol­ta ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­vat Mona Hup­li-Ko­ti­ran­ta ja Pir­jo Mä­ke­lä.

Ta­pah­tu­ma­vii­kon­lop­pu­na oh­jel­maa on koko per­heel­le, sil­lä Simo Tai­ku­ri esiin­tyy Ur­hei­lu­hal­lin ym­pä­ris­tös­sä ja lap­sil­le vi­ri­te­tään pomp­pu­lin­na ja muu­ta viih­dy­ket­tä.

Vir­tu­aa­li­seen vie­ras­kir­jaan voi jul­kais­ta si­säl­töä 100-vuo­ti­aas­ta pe­sä­pal­los­ta so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ai­he­tun­nis­teel­la #pe­sis100.