Tur­haan ei ole kek­sit­ty van­haa sa­non­taa: "Voi­maa kuin pie­nes­sä ky­läs­sä". Sil­lä vie­lä lop­pu­ke­sän heh­kus­sa­kin tuo voi­ma näyt­täy­tyy Puu­ma­las­sa elin­voi­mai­se­na ja vah­va­na. On help­po löy­tää sen pe­rim­mäi­nen sy­ty­ke, joka on eh­dot­to­mas­ti luon­to ja ym­pä­ris­tö. Pel­käs­tään ym­pä­ris­tö ei kui­ten­kaan rii­tä ih­mi­sen ko­ko­nais­val­tai­seen hy­vin­voin­tiin. Moni hy­vin­voin­nin tär­keä ele­ment­ti läh­tee edel­leen per­heis­tä, ih­mis­suh­teis­ta ja olo­suh­teis­ta. Nii­tä voi­daan pa­ran­taa mo­nin ta­voin ak­tii­vis­ten ja elä­män­myön­teis­ten ih­mis­ten yh­teis­työl­lä.

Täs­sä Elin­voi­maa-tee­mai­ses­sa va­paa-aja­na­suk­kail­le­kin ja­et­ta­vas­sa tee­ma­nu­me­ros­sa esiin tu­le­via hy­vin­voin­tia li­sää­viä asi­oi­ta ovat muun mu­as­sa toi­mi­vat tie­to­lii­ken­neyh­tey­det, joi­ta vaa­di­taan tu­le­vai­suu­des­sa so­te­pal­ve­lui­den käyt­töön, pank­ki­a­si­oi­hin ja oi­ke­as­taan ihan kai­ken­lai­seen asi­oi­den hoi­toon, myös viih­teen ja liik­ku­van ku­van kat­se­luun. Pis­to­hie­kan alu­een edel­leen ke­hit­tä­mi­nen tuo ilo­ja niin va­ki­tui­sil­le asuk­kail­le kuin mat­kai­li­joil­le­kin. Ke­hit­ty­vän mat­kai­lun ohes­sa hyö­ty­vät yri­tyk­set sekä pai­kal­li­set asuk­kaat vi­rik­keel­li­sen ym­pä­ris­tön ja uu­sien koh­taa­mis­ten mer­keis­sä. Eri­tyi­ses­ti, kun suun­nit­te­lus­sa ote­taan huo­mi­oon luon­to ja ym­pä­ris­tö­a­si­at.

Lii­kun­ta ja mie­lek­käät har­ras­tuk­set ovat edel­leen mie­len pi­ris­tä­jiä sa­moin kuin kult­tuu­ri ja eri­lai­set ta­pah­tu­mat. Joil­le­kin mie­len voi­maa an­taa met­sä tai puu­tar­han­hoi­to. Myös yrit­tä­jyys tun­tuu ole­van Puu­ma­las­sa mo­nel­le in­to­hi­mo. Puu­ma­lan Yrit­tä­jät ry täyt­tää­kin tänä vuon­na 75 vuot­ta. On­nea yrit­tä­jät, olet­te eh­dot­to­mas­ti juh­lan­ne an­sain­neet. Muis­ta­kaa siis juh­lia yrit­tä­jyyt­tän­ne!

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja