Jos­kus tu­lee tun­ne, et­tä jos Puu­ma­las­sa pu­huu vih­reis­tä ar­vois­ta, saa hel­pos­ti po­liit­ti­ses­ti vih­re­än lei­man. Mie­les­tä­ni il­mas­ton­muu­tos, luon­non hy­vin­voin­ti ja fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta luo­pu­mi­nen tai nii­den käy­tön vä­hen­tä­mi­nen ei pi­täi­si ol­la mi­ten­kään si­dok­sis­sa po­li­tiik­kaan. Pait­si sil­tä osin, et­tä sii­tä pi­täi­si pal­ki­ta ih­mi­siä vä­hen­tä­mäl­lä ve­ro­tus­ta tai te­ke­mäl­lä se muu­ten vain ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vak­si ku­lut­ta­jil­le ja yri­tyk­sil­le.

Yleen­sä ot­ta­en ih­mi­nen on ta­lou­del­li­nen eläin, joka poh­tii mo­net asi­at ai­na en­sin ra­has­sa. Sik­si on hyvä huo­ma­ta, et­tä esi­mer­kik­si säh­kö­au­ton käy­tös­sä sääs­tää tu­han­sia eu­ro­ja vuo­des­sa. Täs­tä voit lu­kea jut­tua mök­ki­läi­sen ko­ke­muk­sis­ta ja Ete­lä-Savo mo­ni­paik­kai­sen asu­mi­sen edel­lä­kä­vi­jäk­si 2019–2021 -hank­keen web-se­mi­naa­ris­ta.

Moot­to­ri-leh­den vii­me jou­lu­kuus­sa te­ke­mä Volks­wa­gen ID.4:n ja Volks­wa­gen Pas­sat TDI:n pa­ri­ver­tai­lu to­dis­ti, et­tä mitä enem­män ajaa, sitä edul­li­sem­mak­si säh­kö­au­to tu­lee esi­mer­kik­si die­se­lau­toon ver­rat­tu­na.

Ver­tai­lun tu­lok­set ovat sel­vät: säh­kö­au­tol­la aja­mi­nen on to­del­la pal­jon die­se­lau­toa edul­li­sem­paa. Sääs­töä syn­tyy jo kymp­pi­ton­nin vuo­des­sa aja­val­le usei­ta sa­to­ja eu­ro­ja, vaik­ka käy­tet­täi­siin kal­lein­ta säh­kön ja hal­vin­ta die­se­lin hin­taa, ja ero kas­vaa to­del­la hui­mak­si, kun au­toil­la aje­taan pal­jon. Esi­mer­kik­si 30 000 ki­lo­met­riä aja­van sääs­tö voi kau­pun­ki­a­jos­sa ol­la jopa 5 000 eu­roa ja maan­tiel­lä­kin yli 3 000 eu­roa vuo­des­sa!

Ajo­kus­tan­nuk­set siis oh­jaa­vat säh­kö­au­ton pa­riin. Vaik­ka pi­dem­mil­lä maan­tie­mat­koil­la säh­kö­au­toi­li­jan ai­kaa tuh­raan­tuu pi­ka­la­tau­sa­se­mil­la, die­se­lin ly­hy­em­piä tank­kauk­sia ja sitä seu­raa­vaa ajan­sääs­töä al­kaa ol­la ta­lou­del­li­ses­ti haas­ta­vaa pe­rus­tel­la.

On mu­ka­va, et­tä Kes­ko­kin poh­tii säh­kö­au­ton la­taus­pis­tei­den si­joit­ta­mis­ta uu­den kaup­pa­ra­ken­nuk­sen pi­haan.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja