Ra­ken­nu­sa­la työl­lis­tää Suo­mes­sa noin 250 000 hen­keä ja Puu­ma­las­sa­kin ar­vi­ol­ta 100 hen­ki­löä. Suu­ria ra­ken­nu­sa­lan yri­tyk­siä tääl­lä ei enää ole, mut­ta toi­mi­a­la­y­ri­tyk­set työl­lis­tä­vät kes­ki­mää­rin 1,5 hen­ki­löä.

Ko­ro­na, Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan ja sii­tä seu­ran­nut so­ta­ta­lous­ti­la Eu­roo­pas­sa ovat vai­kut­ta­neet ala­mä­keen, jol­le ei näy pis­tet­tä. Kii­tok­set tai ki­rouk­set voi lä­het­tää itään.

Kar­ja­lan Ra­ken­nus ja Maa­laus Oy on Puu­ma­las­sa pa­him­pi­na la­ma­vuo­si­na 1991 pe­rus­tet­tu ra­ken­nus­lii­ke, joka on rei­lun 30 vuo­den ai­ka­na ra­ken­ta­nut val­ta­vas­ti uu­dis­ra­ken­nuk­sia ja teh­nyt mit­ta­via pe­rus­kor­jauk­sia. Nyt al­ka­nut taan­tu­ma pa­kot­ti ra­ken­nus­liik­keen ha­keu­tu­maan kon­kurs­siin.

Vii­me vuon­na 2022 Ka­ra­ma Oy:n ti­li­kau­den tu­los pai­nui mii­nuk­sil­le -773 000 eu­roon. Lii­ke­vaih­to oli kui­ten­kin vie­lä vii­me vuon­na yli yh­dek­sän mil­joo­naa eu­roa.

Kuo­rek­sen­nie­men loma-asun­not, Ant­to­lan­ho­vin de­sign­hu­vi­lat, Imat­ran Ukon­nie­men sta­di­on, Nais­vuo­ren ui­ma­hal­lin pe­rus­kor­jaus sekä ko­hu­tun ve­nä­läis­mil­jar­döö­ri Igor Ke­sa­e­vin hu­vi­la Puu­ma­lan Ko­ta­saa­res­sa ovat vain muu­ta­mia esi­merk­ke­jä yri­tyk­sen re­fe­rens­seis­tä.

Ra­ken­nus­lu­vat ovat tip­pu­neet val­ta­kun­nal­li­ses­ti kol­man­nek­sen ja kon­kurs­sit li­sään­ty­neet sa­maan tah­tiin kol­man­nek­sen.

Puu­ma­las­sa esi­mer­kik­si va­paa-aja­na­sun­to­jen ra­ken­nus­lu­pia myön­net­tiin vuon­na 2021 vie­lä 39 ja vuon­na 2022 21 lu­paa. Tänä vuon­na nii­tä myön­net­tiin vain 11. Asuin­ra­ken­ta­mi­nen on ol­lut taan­tu­vaa jo pit­kään ja va­ki­tui­sen asun­non ra­ken­nus­lu­pia myön­net­tiin tänä vuon­na vain kol­me, vii­me vuon­na kak­si ja vuon­na 2021 kol­me. Sau­no­ja Puu­ma­las­sa ra­ken­net­tiin sen si­jaan tänä vuon­na 22, vuon­na 2022 27 sau­naa ja vuon­na 2021 42 löy­lyt­te­ly­paik­kaa.

On­nek­si Asun­to-osa­keyh­tiö Puu­ma­lan Hel­mi to­teut­taa uu­dis­ra­ken­nus­hank­keen yh­teis­työs­sä Kes­ko Oy:n kans­sa. Nyt vain va­raa­maan vie­lä lo­put­kin asun­not upe­an Sai­maan ran­nal­ta, jos­sa kaik­ki pal­ve­lut ovat ki­ven­hei­ton pääs­sä. Mis­sä muu­al­la pää­see 50 met­rin etäi­syy­del­lä kaup­paan, ui­maan, ra­vin­to­laan ja Al­koon?

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja