Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa tä­nään kes­ki­viik­ko­na ja jat­kuu 28. maa­lis­kuu­ta saak­ka. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 2. huh­ti­kuu­ta, jol­loin ää­nes­tää voi Puu­ma­lan kun­nan­ta­lol­la. Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­koi­na ovat Puu­ma­lan kun­nan­ta­lo, Kes­kus­tie 14 ja Hu­ris­sa­lon ky­lä­ta­lo, Hu­ris­sa­lon­tie 175.

Vaa­li­mark­ki­noin­nis­sa on ai­na se on­gel­ma, et­tä suo­raa pu­het­ta on vai­kea kuul­la. Ta­lous­tie­teen pro­fes­so­ri Jou­ko Vil­mu­nen kri­ti­soi­kin maa­nan­tain Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa puo­lu­ei­ta sii­tä, et­tä mi­ten kun­kin puo­lu­een aja­mat leik­kauk­set käy­tän­nös­sä koh­dis­tui­si­vat kan­sa­lais­ten elä­mään. Moni ää­nes­tä­jä oli­si kiin­nos­tu­nut tie­tä­mään konk­reet­ti­sis­ta asi­ois­ta.

Kat­teet­to­mat lu­pauk­set ei­vät ole us­kot­ta­via, ei­vät­kä joh­da mi­hin­kään hy­vään, jos niil­tä puut­tuu poh­ja. Em­me siis saa vaa­li­tais­tos­sa pro­fes­so­rin mie­les­tä sel­vil­le, mitä puo­lu­eet ja eh­dok­kaat ha­lu­a­vat tar­kal­leen teh­dä, jot­ta vel­kaan­tu­va val­ti­on­ta­lous saa­daan ta­sa­pai­noon kah­den seu­raa­van vaa­li­kau­den ai­ka­na.

Ää­nes­tä­ji­nä mei­dän on hyvä muis­taa, et­tä sekä vaa­li­ko­pin si­säl­lä et­tä ul­ko­puo­lel­la, osa­puol­ten on teh­tä­vä va­lin­to­ja. Kaik­kea ei voi saa­da. Jos ha­lu­aa to­del­la tie­tää puo­lu­ei­den ja eh­dok­kai­den aja­tuk­sis­ta, on teh­tä­vä huo­lel­lis­ta taus­ta­työ­tä. Nyt kan­nat­taa siis lu­kea verk­ko­si­vuil­ta puo­lu­ei­den vaa­li­oh­jel­mia ja tu­tus­tua nii­den ar­voi­hin. On hyvä käy­dä ju­tut­ta­mas­sa eh­dok­kai­ta gril­li­mak­ka­ran var­jol­la ja tes­ta­ta eh­dok­kai­den mie­li­pi­tei­den yh­te­ne­väi­syyt­tä omiin aja­tuk­siin vaa­li­ko­neil­la. Vas­ta sit­ten tie­dät, ketä ää­nes­tät.

Ota siis sel­vää, älä pel­käs­tään huu­te­le Hui­kon tai Kuit­ti­sen baa­ris­sa, ku­ten yk­si nuo­ri puu­ma­la­lai­nen ää­nes­tä­jä etu­si­vun vaa­li­ky­se­lys­sä huo­maut­ti.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja