Mo­nes­ti toi­mit­ta­jan työ on haas­ta­vaa, sil­lä edes pe­rus­teh­tä­vä it­ses­sään ei ole help­po: Löy­tää asi­ayh­tey­teen lu­ki­jan kan­nal­ta mie­len­kiin­toi­nen nä­kö­kul­ma ja py­sy­tel­lä to­tuu­des­sa. Meil­lä on­kin Pai­kal­lis­leh­tien Pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sel­lä yh­tei­nen lau­lu. Se on "To­tuu­den hen­ki, joh­da sinä mei­tä". Se ka­jau­te­taan jos­kus yl­lät­tä­vis­sä­kin pai­kois­sa opin­to­ret­kien koh­teis­sa. To­tuus on­kin sit­ten jo hie­man laa­jem­pi kä­si­tys, sil­lä kuka sa­noo, mikä se to­tuus ai­na kus­sa­kin asi­as­sa on.

Jour­na­lis­ti on vas­tuus­sa en­nen kaik­kea lu­ki­joil­leen, kuu­li­joil­leen ja kat­se­li­joil­leen. Heil­lä on oi­keus saa­da tie­tää, mitä yh­teis­kun­nas­sa ta­pah­tuu. Tie­don­vä­li­tyk­sen si­säl­töä kos­ke­vat rat­kai­sut on teh­tä­vä jour­na­lis­ti­sin pe­rus­tein. Tätä pää­tös­val­taa ei saa mis­sään olois­sa luo­vut­taa toi­mi­tuk­sen ul­ko­puo­li­sil­le. Jour­na­lis­til­la on oi­keus ja vel­vol­li­suus tor­jua pai­nos­tus tai hou­kut­te­lu, jol­la yri­te­tään oh­ja­ta, es­tää tai ra­joit­taa tie­don­vä­li­tys­tä. Nämä oli­vat kol­me en­sim­mäis­tä jour­na­lis­tin oh­jet­ta, joi­ta on kaik­ki­aan 35.

Me sel­vi­täm­me fak­tat, jot­ka ovat kun­kin ti­lan­teen kan­nal­ta olen­nai­sim­mat. Täs­tä huo­li­mat­ta koh­taam­me vä­lil­lä mie­len­sä­pa­hoit­ta­jia. Sik­si ha­lu­an muis­tut­taa, et­tä leh­den teh­tä­vä ei ole miel­lyt­tää, vaan ker­toa asi­at niin kuin ne ovat. Se, et­tä joku sil­loin täl­löin pa­hoit­taa mie­len­sä, kuu­luu asi­aan. Tär­kein­tä on, et­tä py­sym­me to­tuu­des­sa ja ker­rom­me eri­lai­sia nä­kö­kul­mia mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­siin ai­hei­siin. Jo­kai­nen saa teh­dä omas­sa mie­les­sään ja sy­dä­mes­sään pää­tök­sen, mikä kul­loin­kin on to­tuus. Tämä on mie­les­tä­ni tii­vis­tet­ty­nä jour­na­lis­tien tär­kein teh­tä­vä.

Toi­vo­tan kai­kil­le hel­teis­tä hei­nä­kuu­ta ja hy­vää miel­tä!

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja