Puu­ma­la on saa­ris­to­kun­ta, jol­la on noin 3 000 ran­ta­ki­lo­met­riä ja yli 700 saar­ta. Sik­si vii­me vii­kon­lop­pu­na vie­te­tyt Ran­ta­kek­ke­rit so­pi­vat ke­sän ta­pah­tu­miin kuin var­paat hiek­kaan. La­jis­saan en­sim­mäi­siä Ran­ta­kek­ke­rei­tä pääs­tiin juh­li­maan su­ven su­loi­sim­pa­na het­ke­nä, jo­ten uu­si ai­kuis­ten fes­ti­vaa­li ei oli­si voi­nut pa­rem­min on­nis­tua. Vä­en­pal­jou­des­ta pää­tel­len mil­jöö, ruo­ka ja mu­siik­ki oli­vat juu­ri sitä, mitä ai­kui­nen vä­es­tö ha­lu­si, so­pi­van in­tii­mis­sä kon­sep­tis­sa. Vii­kon­lo­pun DJ Ha­ral­din dis­co-mu­siik­ki sai var­pai­siin vi­pi­nää ja sii­tä tu­li­kin mie­leen, et­tä voi­si­ko dis­co löy­tää sil­loin täl­löin tien­sä myös tans­si­la­voil­le? Kai­kil­le kun ei hump­pa mais­tu.

Tans­si­maan pää­see Puu­ma­lan ke­säs­sä lä­hes joka viik­ko ja täl­lä­kin vii­kol­la Pis­to­hie­kan tans­si­la­va täyt­tyy iloi­sis­ta tans­sin har­ras­ta­jis­ta Yö­lin­nun tah­dis­sa. Moni toi­voo li­sää tans­se­ja myös Hu­ris­sa­loon Ruo­ko­tai­pa­leen la­val­le ja lop­pu­ke­säs­tä siel­lä­kin tans­sit­taa ai­na­kin Ava­lon Ruo­ko­tai­pa­leen maa­mies­seu­ran 110-vuo­tis­juh­lan kun­ni­ak­si sekä elo­kuun il­las­sa Amo­ra­da & Tom­mi Sep­pä­nen.

Kah­den vii­kon pääs­tä Puu­ma­las­sa jy­ti­se­vät myös Puu­ma­lan mai­net­ta kas­vat­te­neet pe­rin­tei­set Sil­ta­kem­ma­kat, joi­den oh­jel­mis­tos­ta löy­tyy jo­kai­sel­le jo­ta­kin. Odo­te­tuim­pa­na eh­kä maa­il­mal­la­kin tun­net­tu vih­re­ä­hi­hai­nen cha cha -mies, Kää­ri­jä. Jo muu­ta­ma­na vuon­na kou­lun hiek­ka­ken­täl­lä jär­jes­tet­ty fes­ti­vaa­li on kas­va­nut ja saa­vut­ta­nut en­nä­ty­sy­lei­sön­sä fes­ti­vaa­li­pai­kan muu­tut­tua sa­ta­mas­ta ny­kyi­sel­le pai­kal­leen.

Ta­pah­tu­mat, kult­tuu­ri ja uu­det kir­ja­li­jat, ku­ten tä­män­kin leh­den etu­si­vul­la esi­tel­lään, luo­vat ai­na uu­dis­tu­vaa Puu­ma­laa, joka kiin­nos­taa kesä ke­sän jäl­keen enem­män myös en­si­ker­taa tääl­lä vie­rai­le­via. Lop­pu­ke­sään kuu­lu­vat vie­lä kir­jal­li­suu­den ys­tä­vien ta­pah­tu­ma Kir­ja­kem­ma­kat kir­kon­ky­läl­lä ja Kus­tom kult­tuu­rin ra­kas­ta­jien hur­ja Ha­y­ri­de Jam­bo­ree #3 Pis­to­hie­kal­la.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja