Pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen jä­se­ni­nä pää­sim­me vii­me vii­kol­la ta­paa­maan Po­lii­si­hal­lin­non ja KRP:n ylin­tä joh­toa. Po­lii­siy­li­joh­ta­ja Sep­po Ko­leh­mai­sen suu­rim­pa­na huo­le­nai­hee­na oli al­le 15-vuo­ti­ai­den vä­ki­val­lan­te­ko­jen val­ta­va li­sään­ty­mi­nen. Suo­mi ei enää ole sama Suo­mi, kuin se on ol­lut. Jär­jes­täy­ty­nyt ri­kol­li­suus on so­lut­tau­tu­nut yh­teis­kun­taam­me pyr­kien hor­jut­ta­maan de­mok­ra­ti­aa ja kan­sal­lis­ta eheyt­tä, jol­la olem­me sel­vin­neet läpi har­maan ki­ven ja so­dan. Val­ta­kun­nan ta­sol­la täs­tä pa­hin esi­merk­ki on jen­gi­ri­kol­li­suus, jota po­la­ri­saa­tio ja syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tys ruok­ki­vat.

Po­lii­sin mu­kaan 5 pro­sent­tia te­kee noin 50 pro­sent­tia kai­kis­ta ri­kok­sis­ta ja ne, jot­ka voi­vat huo­nos­ti, voi­vat to­del­la huo­nos­ti. Oli­si siis tär­ke­ää saa­da fo­kus no­pe­as­ti tä­hän vii­teen pro­sent­tiin, et­tei­vät he syr­jäy­tyi­si to­taa­li­ses­ti. Tä­män vii­den pro­sen­tin osal­ta po­lii­sin toi­met ovat po­lii­siy­li­joh­ta­ja Ko­leh­mai­sen mie­les­tä vain laas­ta­ria. Juu­ri­syyt ovat sy­vem­mäl­lä, ku­ten syn­ty­vyy­den vä­he­ne­mi­ses­sä, maa­han­muu­ton li­sään­ty­mi­ses­sä, vä­es­tö­ra­ken­teen muu­tok­ses­sa ja tek­no­lo­gi­an val­lan­ku­mouk­ses­sa.

Verk­ko­ri­kol­li­suus ja sek­su­aa­li­ri­kol­li­suus tu­le­vat kas­va­maan en­ti­ses­tään. Noin 70 pro­sent­tia pe­tos­ri­kol­li­suu­des­ta teh­dään ne­tis­sä, sil­lä yh­teis­kun­ta on riip­pu­vai­nen tie­dos­ta. Tie­to on KRP:n ri­ko­sy­li­ko­mis­sa­rio Tero Muur­ma­nin mu­kaan ri­kol­li­sil­le kuin öl­jy, raa­ka-ai­ne. Ri­kol­li­set ovat sii­nä la­jis­sa ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä. Heil­lä ei ole ju­ri­di­sia ra­joi­tuk­sia, ei työ­ai­kaa, ei­kä mo­raa­li­sia sään­tö­jä. Li­säk­si ri­kol­li­sil­la on pal­ve­lun­tar­jo­a­ji­naan tie­to­jär­jes­tel­mien huip­puo­saa­jia. Mo­net tie­to­hyök­käyk­sien koh­teek­si jou­tu­neet yri­tyk­set ei­vät an­na teh­dä ri­ko­sil­moi­tus­ta mai­ne­ris­kin vuok­si. Sii­tä aja­tuk­ses­ta pi­täi­si pääs­tä eroon, sil­lä ri­kos ei ole kos­kaan koh­teen hä­peä. Tär­kein­tä on, et­tä te­ki­jät saa­daan kiin­ni, jot­ta uh­re­ja ei tule li­sää.

Suo­ma­lai­set luot­ta­vat edel­leen po­lii­siin vi­ra­no­mai­se­na, vaik­ka Suo­mes­sa on vain yk­si po­lii­si noin 700 hen­ki­löä koh­ti. Po­lii­sin, tul­lin ja ra­ja­var­ti­os­ton yh­teis­työ on eri­no­mais­ta ja tur­val­li­suusk­rii­si on tii­vis­tä­nyt sitä en­ti­ses­tään. Muu­al­la Eu­roo­pas­sa po­lii­se­ja on yk­si noin 300 hen­ki­löä koh­ti. Po­lii­si on si­säi­sen tur­val­li­suu­den pää­vas­tuul­li­nen vi­ra­no­mai­nen.