Kun­nan­hal­li­tus päät­ti maa­nan­tai­na hy­väk­syä työn­te­ki­jöil­leen työ­hy­vin­voin­tiin liit­ty­viä etuuk­sia. Jy­my­jut­tu­na pää­tök­sis­sä ko­mei­li edis­tyk­sel­li­nen työ­suh­de­pyö­rä­e­tu. Sii­nä pork­ka­na­na on työ­mat­koi­hin käy­tet­tä­vä lii­kun­ta­suo­ri­tus, joka pa­ran­taa kun­toa, miel­tä ja ko­ko­nais­val­tais­ta hy­vin­voin­tia, kun lii­kun­ta tu­lee suo­ri­tet­tua jo mat­kal­la töi­hin ja siel­tä ko­tiin. Työn­te­ki­jöil­tä jää vä­liin poh­ti­mi­nen, jak­san­ko läh­teä len­kil­le vä­sy­nee­nä, teh­ty­ä­ni en­sin ruu­an ja sii­vot­tu­a­ni ko­din. Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa mie­li ja sie­lu le­pää­vät, pol­kies­sa kau­niis­sa jär­vi­mai­se­mis­sa, ai­na­kin par­haim­pi­na ai­koi­na vuo­des­ta. Lo­pul­ta sää ja olo­suh­teet­kin ovat pu­keu­tu­mi­sa­sia. Pi­sim­mät työ­mat­kat tus­kin kui­ten­kaan to­teu­tu­vat pyö­räil­len ai­na­kaan mar­ras­kuus­sa.

Mar­ras­kuu on oi­keu­te­tus­ti oi­kea mie­len­ter­vey­den mar­ras­kuu. Mie­len­ter­veys­viik­koa vie­te­tään val­ta­kun­nal­li­ses­ti vii­kol­la 47. Puu­ma­las­sa tuo viik­ko pol­kais­taan käyn­tiin it­se­mur­hal­le vai­mon­sa me­net­tä­neen Mik­ko Ala­ta­lon kon­ser­til­la, joka osuu sat­tu­mal­ta it­se­mur­han teh­nei­den muis­to­päi­väl­le 19. mar­ras­kuu­ta. Kynt­ti­löi­tä on hyvä sy­tyt­tää ilok­si ja va­lok­si muul­loin­kin. Lie­kis­sä on toi­voa ja läm­pöä, joka an­taa voi­maa pi­mey­den kes­kel­lä.

On tär­ke­ää, et­tä työ­hy­vin­voin­tiin kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta kai­kil­la työ­pai­koil­la. Pie­net­kin eleet, mak­sut­to­mat kah­vit, lii­kun­ta- tai lou­nas­se­te­lit ovat työ­nan­ta­jal­ta kä­de­no­jen­nus: olet meil­le tär­keä. Puu­ma­lan kun­nan työn­te­ki­jöi­den kes­ki-ikä on 51,19 ja 40 pro­sent­tia työn­te­ki­jöis­tä on yli 55-vuo­ti­ai­ta. On en­tis­tä tär­ke­äm­pää pi­tää huol­ta ikään­ty­vien työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­ses­ta. Ikä­ra­sis­mi on his­to­ri­aa ja maa­il­mas­sa val­lit­see työ­voi­ma­pu­la. Osaa­vis­ta hen­ki­löis­tä käy­dään ki­saa niin maal­la kuin kau­pun­gis­sa. Eten­kään maa­seu­dul­la asuk­kaat ei­vät tule nuor­tu­maan.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja