Edus­kun­ta­vaa­lien lop­pu­ki­ri on al­ka­nut ja en­nak­koon pää­see ää­nes­tä­mään jo kah­den vii­kon pääs­tä, niin ul­ko­suo­ma­lai­set kuin kan­ta­suo­ma­lai­set­kin. Ko­ti­ää­nes­tyk­seen pi­tää il­moit­tau­tua vii­meis­tään 21. maa­lis­kuu­ta eli juu­ri en­nen en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen al­ka­mis­ta. Tämä oi­keus kos­kee hen­ki­löi­tä, joi­den kyky liik­kua ja toi­mia on sii­nä mää­rin ra­joit­tu­nut, et­tei tämä pää­se ää­nes­tys­paik­kaan il­man koh­tuut­to­mia vai­keuk­sia. Var­si­nai­nen ja juh­lal­li­nen vaa­li­päi­vä on huh­ti­kuun en­sim­mäi­nen sun­nun­tai, siis viik­koa en­nen pää­si­äis­tä. Puu­ma­las­sa­kin on ti­he­ne­vään tah­tiin eh­dok­kai­den jär­jes­tä­miä ti­lai­suuk­sia niin gril­li­mak­ka­ran kuin pa­nee­li­kes­kus­te­lu­jen muo­dos­sa, jo­ten nii­hin kan­nat­taa osal­lis­tua.

Is­tu­van hal­li­tuk­sen toi­mis­ta eni­ten kri­tiik­kiä on saa­nut jat­ku­va ve­la­not­to. Vii­me maa­nan­tai­na jul­kais­tu val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön jul­kai­se­ma die­et­tieh­do­tus eli koh­teet, jois­ta voi­tai­siin lei­ka­ta, ei­vät kui­ten­kaan saa­neet yh­tä­kään suu­rim­mis­ta puo­lu­eis­ta in­nos­tu­maan. Ol­laan­kin siis kuu­ma pe­ru­na suus­sa, kun pi­täi­si al­kaa teh­dä pää­tök­siä sii­tä, mis­tä lei­ka­taan. Ti­lan­ne, jos­sa kor­kea ruu­an hin­ta, ener­gi­an hin­ta ja lai­nan­ko­rot ovat vä­hen­tä­neet ih­mis­ten os­to­voi­maa ja joi­den­kin osal­ta jopa aja­neet ih­mi­siä ta­lou­del­li­seen ah­din­koon, on vai­kea läh­teä sa­no­maan, et­tä tä­nään ko­ro­tam­me en­sin ruu­an ja sit­ten lääk­kei­den hin­taa. VM:n eh­dot­ta­maa ar­von­li­sä­ve­ron alen­net­tu­jen kan­to­jen ki­ris­tä­mis­tä il­moit­ta­vat vas­tus­ta­van­sa niin Sdp, pe­rus­suo­ma­lai­set, ko­koo­mus, kes­kus­ta, vih­re­ät kuin va­sem­mis­to­liit­to­kin.

Yh­tään sen hou­kut­te­le­vim­mil­ta ei­vät kuu­los­ta puo­lu­ei­den sil­mis­sä VM:n eh­dot­ta­mat työ­e­läk­kei­siin ja mui­hin so­si­aa­lie­tuuk­siin teh­tä­vät in­dek­si­leik­kauk­set, sääs­töt kou­lu­tuk­ses­ta tai kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­jär­jes­tö­jen val­ti­o­na­vus­tus­ten leik­kaa­mi­set. Näin vaa­lien al­la näi­tä eh­do­tet­tu­ja so­peu­tus­toi­mia ei kan­na­ta käy­tän­nös­sä mi­kään puo­lue. Op­po­si­ti­os­ta on ai­na help­po huu­del­la, mut­ta sääs­tö­pää­tös­ten te­ke­mi­nen on­kin se ki­pe­äm­pi paik­ka. "Mitä lai­te­taan?" oli kym­me­ni­sen vuot­ta van­han Pu­tous-hah­mon, li­ha­mes­ta­rin ty­tär Piia Pot­kan (Ele­na Lee­ve) tois­ta­ma mant­ra.

Jos siis ol­laan sitä miel­tä, et­tä nyt on vel­kaan­nut­tu lii­kaa, niin jään odot­ta­maan, mitä lei­ka­taan? Puo­lu­eet ol­kaa hy­vät. Pa­ras voit­ta­koon. Lei­ka­taan­ko vai lai­te­taan­ko li­sää? Nyt on kah­des­ta kol­meen viik­koon ai­kaa va­kuut­taa kan­sa­lai­set hy­vis­tä pää­tök­sis­tä, sil­lä pel­kät pu­heet ei­vät au­ta, oli sit­ten ky­sees­sä asia kuin asia. Tämä kos­kee myös ää­nes­tä­jiä. Jos ei osal­lis­tu, kes­kus­te­le ja ää­nes­tä, ei pidä va­lit­taa.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja