Pa­dot mur­tu­vat ja ke­hit­ty­vien mai­den tu­kia ha­lu­taan lei­ka­ta. Ke­hi­tys­maa­yh­teis­työ­tä tar­vit­tai­siin kui­ten­kin nyt ene­män kuin kos­kaan, sil­lä Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta vai­keut­taa vil­jan ja raa­ka-ai­nei­den kul­je­tuk­sia ja nos­taa mark­ki­na­hin­to­ja. Olem­me myös glo­baa­lis­ti en­tis­tä riip­pu­vai­sem­pia toi­sis­tam­me, jo­ten sil­mien sul­ke­mi­nen ja si­sään­päin kään­ty­mi­nen ei au­ta. Eläm­me kaik­ki täs­sä sa­mas­sa maa­il­mas­sa.

Suo­mi on si­tou­tu­nut ke­hi­tys­po­li­tii­kas­saan­kin tiet­tyi­hin ar­voi­hin. Nii­den edis­tä­mi­nen myös ke­hi­tys­mais­sa on kaik­kien etu. Näi­tä ar­vo­ja ovat de­mok­ra­tia, ih­mi­soi­keu­det, leh­dis­tön­va­paus ja tasa-ar­vo sekä us­ko hy­vään. Maa­il­mas­sa on vie­lä pal­jon val­ti­oi­ta, jot­ka ei­vät jaa näi­tä ar­vo­ja ja sik­si ke­hi­tys­mai­den jät­tä­mi­nen sel­lais­ten mai­den ar­moil­le oli­si paha vir­he.

Yleen­sä vai­ke­at ajat ovat saa­neet ih­mi­siä yh­dis­ty­mään, ke­rää­mään voi­mi­aan ja an­ta­maan omas­taan. Vaik­ka kaik­ki on nyt kal­lis­ta ja ra­ho­jen riit­tä­mi­nen on tiu­kil­la meil­lä suo­ma­lai­sil­la­kin, on hyvä muis­taa, et­tä koko maa­il­ma on sa­mas­sa ti­lan­tees­sa. Ruu­an hin­ta on kal­lis­ta muu­al­la­kin. Il­mas­ton­muu­tos vai­keut­taa kui­vuu­del­la, kuu­muu­del­la ja luon­non­mul­lis­tuk­sil­la mei­dän kaik­kien elä­mää. Nau­ti­taan siis jo­kai­ses­ta het­kes­tä, joka meil­le on an­net­tu ja an­ne­taan omas­tam­me muil­le­kin luon­to ja ym­pä­ris­tö huo­mi­oi­den.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja