YK:n kan­sai­nä­lis­tä tyt­tö­jen­päi­vää vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na 11. lo­ka­kuu­ta. YK:n pää­sih­tee­ri Antó­nio Gu­ter­res sa­noo, et­tä "Nai­set ja ty­töt voi­vat joh­dat­taa mei­dät oi­keu­den­mu­kai­sem­paan maa­il­maan. Vah­vis­te­taan tyt­tö­jen ään­tä ja py­ri­tään yh­des­sä ra­ken­ta­maan maa­il­maa, jos­sa jo­kai­nen tyt­tö voi joh­taa ja me­nes­tyä". Tämä ei ole it­ses­tään sel­vyys kaik­ki­al­la, vaik­ka meil­lä Suo­mes­sa ty­töt ja nai­set saa­vat har­ras­taa jal­ka­pal­loa, joh­taa yri­tyk­siä ja teh­dä lä­hes kaik­kea, mitä ha­lu­a­vat. In­ves­toin­ti kaik­kien tyt­tö­jen oi­keuk­siin, on in­ves­toin­ti maa­il­man hy­vin­voin­tiin.

Edel­leen yk­si vii­des­tä ty­tös­tä maa­il­mas­sa ei saa pe­rus­kou­lu­tus­ta ja nel­jä kym­me­nes­tä ty­tös­tä ei saa lu­kio- tai muu­ta toi­sen as­teen kou­lu­tus­ta. Edel­leen noin 90 pro­sent­tia tei­ni-ikäi­sis­tä ty­töis­tä ja nuo­ris­ta nai­sis­ta ei ke­hit­ty­vis­sä mais­sa käy­tä in­ter­net­tiä, vaik­ka sa­ma­ni­käi­set po­jat käyt­tä­vät sitä kak­si ker­taa enem­män. Noin 110 mil­joo­naa tyt­töä on seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na vaa­ras­sa jou­tua lap­si­a­vi­o­liit­toi­hin. Kaik­ki­al­la maa­il­ma ei siis vie­lä­kään ole rei­lu paik­ka ty­töil­le.

Myös Suo­mes­sa tar­vi­taan edel­leen nol­la­to­le­rans­sia sek­su­aa­li­seen häi­rin­tään ja tyt­töi­hin koh­dis­tu­vaan vä­ki­val­taan. Li­säk­si nyky-yh­teis­kun­nas­sa ty­töt pai­ni­vat mie­len­ter­vey­son­gel­mien ja eri­lais­ten riip­pu­vuuk­sien kans­sa sii­nä mis­sä po­jat­kin.

Iseil­le voi­sin an­taa tyt­tö­jen­päi­vän kun­ni­ak­si yh­den yleis­luon­toi­sen, mut­ta tär­ke­än vin­kin: Usein tyt­tä­res­tä tu­lee avoin, me­nes­ty­vä ja it­seen­sä luot­ta­va, jos oma isä nos­taa hä­net ja­lus­tal­le ja ra­kas­taa eh­doit­ta. Sil­loin kas­va­van nai­sen ei tar­vit­se kos­kaan et­siä hy­väk­syn­tää mies­ten kaut­ta.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja