Tä­män vii­kon leh­teen on sat­tu­mien ja koh­taa­mis­ten kaut­ta ka­saan­tu­nut pal­jon ul­ko­maa­lai­sis­ta ker­to­via jut­tu­ja. Puu­ma­la on hou­ku­tel­lut va­ki­tui­sik­si asuk­kaik­si uu­sia ku­mu­ja (kun­taan muut­ta­jia), ja jot­kut heis­tä ovat sa­mal­la myös ma­mu­ja (maa­han muut­ta­jia). Oman ka­la­jut­tun­sa ker­too si­vul­la kol­me pit­kä­ai­kai­nen ke­sä­a­su­kas René Lou­is. Si­vul­ta nel­jä voi lu­kea, mikä tuo Puu­ma­laan sveit­si­läis­mie­hen ni­mel­tä Franck Lon­gin ja si­vul­ta vii­si ta­ri­nan Ari Lii­ruk­ses­ta, joka muut­ti vuo­si sit­ten uk­kin­sa ton­til­le kir­kon­ky­läl­le.

Puu­ma­laan muut­taa elä­kei­käi­siä, mut­ta myös nuo­ria ja työs­sä käy­viä, ku­ten edel­lä mai­nit­tu sveit­si­läis­mies.

Pari viik­koa sit­ten Puu­ma­la sai myös en­sim­mäi­set uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set, jot­ka ovat aloit­ta­neet jo suo­men kie­len kurs­sin Puu­ma­las­sa. Suo­men kie­len kurs­sil­le voi­vat osal­lis­tua kaik­ki muut­kin ul­ko­maa­lai­set, ku­ten nyt ovat jo osal­lis­tu­neet­kin. Suo­men kiel­tä opis­ke­le­maan ko­koon­nu­taan kun­nan­ta­lon val­tuus­to­sa­liin tiis­tai­sin klo 17 ja per­jan­tai­sin klo 15. Kie­li on tär­keä avain kult­tuu­rien vä­lil­lä. Sik­si osoit­taa kun­ni­oi­tus­ta ja kiin­nos­tus­ta ope­tel­la maas­sa maan kie­li.

Vaik­ka syyt oman ko­din jät­tä­mi­seen ovat uk­rai­na­lai­sil­la ja sveit­si­läi­sil­lä hy­vin eri­lai­set, toi­set pa­ko­tet­tu­na ja toi­set va­paa­eh­toi­ses­ti, vaa­tii uu­teen ko­ti­maa­han ja ko­ti­kun­taan to­tut­te­lu pal­jon myös kan­ta­puu­ma­la­lai­sil­ta ja va­paa-ajan asuk­kail­ta. Me kaik­ki voim­me teh­dä Puu­ma­las­ta kult­tuu­ril­taan rik­kaan ja su­vait­se­van. Jopa niin, et­tei tar­vit­si­si enää eri­tel­lä, kuka on puu­ma­la­lai­nen, kuka mo­ni­paik­kai­nen ja kuka va­paa-aja­na­su­kas. Em­me­kö me kaik­ki ole kui­ten­kin sa­ma­nar­voi­sia? Ol­laan ih­mi­siä ih­mi­sel­le.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja