Ot­si­kon lail­la voi­si­vat Mat­ti ja Tep­po tul­la Puu­ma­lan hoo­deil­le lau­la­maan omaa hit­ti­ään. Sen ver­ran pal­jon ta­pah­tuu täs­sä ko­ko­aan suu­rem­mas­sa pie­nes­sä ky­läs­sä. Luot­si­a­se­man upe­aan ran­ta­mil­jöö­seen suun­ni­tel­laan jo yrit­tä­jien avul­la ke­hit­tä­mis­toi­mia, mi­kä­li val­tuus­to an­taa tä­hän vii­kon pääs­tä lu­van. Pis­to­hie­kan lai­tu­rin ra­ken­ta­mi­nen al­kaa ja Kes­kus­tie 10 kort­te­li 3:n ra­kan­nus­lu­pa saa mitä to­den­nä­köi­sem­min vih­re­ää va­loa lä­hes tätä pää­kir­joi­tus­ta kir­joit­ta­es­sa­ni, tek­ni­sen lau­ta­kun­nan il­lal­la pi­det­tä­väs­sä ko­kouk­ses­sa. Kes­kon kaup­pap­ro­jek­ti ja Puu­ma­lan Hel­mi Oy:n asuin- ja lii­ke­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen al­kaa.

Yrit­tä­mi­sen hen­ki on ol­lut Puu­ma­las­sa ai­na vah­vaa ja sii­tä ker­too muun mu­as­sa Au­to­yh­ty­mä Här­kö­nen Oy:n va­lin­ta Vuo­den 2023 kul­je­tu­sy­ri­tyk­sek­si. Met­sä­a­lan Kul­je­tu­sy­rit­t­jät ry:n va­lin­taan Här­kö­set suh­tau­tu­vat kui­ten­kin puu­ma­la­lai­sel­la vaa­ti­mat­to­muu­del­la to­de­ten, et­tä huo­mi­o­no­soi­tus tun­tuu hy­väl­tä, mut­ta on­han täs­sä pi­tä­jäs­sä mui­ta­kin. Sekä isä, et­tä poi­ka ja­kai­si­vat tun­nus­tus­ta nöy­räs­ti koko ky­län yrit­tä­jä­kun­nal­le.

Meno on siis hyvä, kuin jäi­den ko­li­na Sai­maal­la, sit­ten kun läh­tee, niin kyl­lä läh­tee! Mal­ta­lais­nuor­ten vie­rai­lu Puu­ma­las­sa muis­tut­ti mei­tä kui­ten­kin sii­tä to­si­a­si­as­ta, et­tä tu­le­vi­na vuo­si­na tu­lem­me tar­vit­se­maan ul­ko­maa­lai­sia joka sek­to­ril­la. Vä­es­tön­muu­tok­sen en­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan luon­nol­li­nen vä­es­tön­muu­tos eli syn­ty­nei­den ja kuol­lei­den ero­tus Puu­ma­las­sa oli en­sim­mäis­ten kah­den kuu­kau­den ai­ka­na -2, mut­ta ko­ko­nais­muu­tos jää 4 plus­san puo­lel­le. Huit­ti­sen kau­pun­ki on kek­si­nyt tä­hän ko­kei­lun. Laut­ta­ky­län lu­kio tuo vuo­sit­tain opis­ke­li­joi­ta ym­pä­ri maa­il­maa lä­hes joka man­te­reel­ta, jot­ta kau­pun­ki voi­si säi­lyt­tää oman lu­ki­on. Täl­lä ta­val­la kas­va­te­taan myös tu­le­vaa työ­voi­maa mo­ti­voi­tu­neis­ta nuo­ris­ta, jois­ta iso osa ha­lu­aa kou­lut­tau­tua ja asua Suo­mes­sa jat­kos­sa­kin. Myös mal­ta­lai­set nuo­ri­so­vaih­don vie­raat ra­kas­tui­vat Puu­ma­lan rau­haan ja luon­toon.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja