Jo­ka­vuo­ti­set ve­ro­tie­to­jen pal­jas­tus­päi­vät ovat osal­le ih­mi­siä vuo­den ko­ho­koh­ta. Osa meis­tä ko­kee kiu­sal­li­se­na ja tur­ha­na syy­nä­tä sil­mä ko­va­na, mitä naa­pu­ri tai työ­ka­ve­ri tie­naa. Toi­saal­ta ih­mis­miel­tä oh­jaa luon­tai­nen ute­li­ai­suus ja se suo­ta­koon. Usein asi­al­la on kui­ten­kin ta­pa­na kään­tyä it­seä vas­taan, jos sel­kä­piis­sä tun­tuu ka­teu­den pis­tos, kun ka­ve­rin ra­ha­pus­si näyt­täi­si pul­lis­te­le­van enem­män kuin oma.

Vii­me vuo­den ve­ro­ti­las­tois­sa Ete­lä-Sa­vos­sa kuu­den­nel­le si­jal­le nou­si myös puu­ma­la­lai­sen yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja. Tämä on hie­no asia. Olem­me yl­pei­tä ja toi­vom­me, et­tä nou­si­joi­ta on tu­le­vi­na vuo­si­na li­sää, vaik­ka ajat ovat an­ke­at ja jo­kai­sen ve­ro­eu­ron eteen jou­tuu te­ke­mään pit­kää päi­vää.

Puu­ma­la-leh­ti ei pe­ri­aat­teel­li­ses­ti ole jul­kais­sut jut­tu­ja ve­ro­tie­dois­ta, sil­lä pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la ih­mi­set tun­tu­vat tie­tä­vän muu­ten­kin enem­män kuin yk­si­lö it­se asi­ois­taan. Enem­män­kin voi­tai­siin kes­kus­tel­la sii­tä, mi­ten ve­ro­eu­ro­ja käy­te­tään. Me­ne­vät­kö ve­ro­ra­hat sii­hen, mi­hin toi­vom­me?

Moni sa­noo mak­sa­van­sa mie­lel­lään ve­ro­ja, jot­ta säi­lyt­täi­sim­me hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­tam­me, mut­ta on­ko se koko to­tuus? Mitä enem­män an­sait­set, sitä enem­män mak­sat. On­ko se työ­hön kan­nus­ta­vaa ve­ro­po­li­tiik­kaa? Ny­kyi­nen hal­li­tus päät­ti las­kea ve­ro­tus­ta, mut­ta täs­sä ti­lan­tees­sa, kun hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hat ei­vät muu­ten­kaan rii­tä, so­pii ky­syä, oli­ko se hyvä pää­tös?

Jul­ki­set ve­ro­tie­dot ei­vät ker­ro kaik­kea hen­ki­löi­den to­del­li­sis­ta tu­lois­ta. Kos­ka tu­lo­ve­ro­tuk­sen tie­dot on sää­det­ty lais­sa jul­ki­sik­si, omia tie­to­jaan ei voi kui­ten­kaan pois­taa jul­ki­sis­ta tie­dois­ta.

Ve­ro­hal­lin­to ei vie tie­to­ja verk­koon va­paas­ti näh­tä­vil­le, sil­lä tie­dot ovat hen­ki­lö­tie­to­ja, mut­ta nii­tä pää­see kat­so­maan säh­köi­ses­ti Ve­ro­hal­lin­non toi­mi­pis­teis­sä asi­a­kas­tie­to­ko­neil­ta. Nii­tä voi myös pyy­tää pu­he­li­mit­se pal­ve­lu­nu­me­ros­ta 029 497 002. Tämä tie­dok­si, jos joku on pa­hoit­ta­nut mie­len­sä ky­seis­ten uu­tis­ten puut­tu­mi­ses­ta pai­kal­lis­leh­des­tä.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja