Itä-Suo­mi ei ole jää­nyt tu­leen ma­kaa­maan, jos joku on näin luul­lut. Itä-Suo­mi Uni­on ry:n yh­teys­tie­dot joh­ta­vat Puu­ma­laan ja Lin­tu­sa­loon. Uni­o­nin asi­a­mie­he­nä toi­mii maa­kun­ta­neu­vos Mat­ti Vii­a­lai­nen, mut­ta kuin­ka moni tie­si koko Uni­o­nin ole­mas­sa­o­los­ta?

Ko­van luo­kan asi­an­tun­ti­jois­ta koo­tus­sa Itä-Suo­mi Uni­o­ni ry:n hal­li­tuk­ses­sa is­tuu Kes­kon pää­joh­ta­ja Mik­ko He­lan­der, Bro­man Yh­ti­öi­den hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Har­ri Bro­man, Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my Sai­maa -hank­keen han­ke­joh­ta­ja Sari Kaa­si­nen, kir­jai­li­ja Sir­pa Käh­kö­nen, en­ti­nen Suo­men Pan­kin pää­joh­ta­ja ja ny­kyi­nen IFRS Trus­tee­sin pu­heen­joh­ta­ja Erk­ki Lii­ka­nen, kan­sa­ne­dus­ta­ja Anu Veh­vi­läi­nen ja vii­mei­se­nä mut­ta ei vä­häi­sim­pä­nä LUT yli­o­pis­ton reh­to­ri Juha-Mat­ti Sak­sa.

Voim­me­ko siis nos­taa uu­den kaup­pa­kes­kuk­sen har­ja­kai­sis­sa hat­tua Uni­o­nil­le? On­ko Uni­o­ni ja sen hal­li­tuk­ses­sa is­tu­va He­lan­der ol­lut vauh­dit­ta­mas­sa Kes­kon suur­ta in­ves­toin­tia Puu­ma­laan? Hy­viä asi­oi­ta kaik­ki, jos näin on. Hie­man kui­ten­kin mie­ti­tyt­tää hil­jai­suus, jos­sa Itä-Suo­men Uni­o­ni on toi­mi­nut. Me­di­as­ta ei löy­dy juu­ri hiis­kah­dus­ta­kaan ky­sei­ses­tä ison­luo­kan toi­mi­jas­ta, jol­la on vah­vat yh­tey­det tu­le­vai­suu­sor­ga­ni­saa­tio Sit­raan. In­ter­ne­tin ih­meel­li­ses­tä maa­il­mas­ta löy­tyy ai­no­as­taan yk­si jut­tu Uni­o­nis­ta ja se on Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­des­ta, mak­su­muu­rin ta­kaa. Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu kui­ten­kin jo vuon­na 2021.

Mi­ten asia liit­tyy Eu­roo­pan Uni­o­niin, muu­ten kuin et­tä sil­lä on sama lop­pu­soin­tu? Ai­na­kin val­ti­o­neu­vos­ton Eu­roop­pa-po­li­tii­kan ti­lan­ne­ku­vas­ta löy­tyy koh­ta, jos­sa ker­ro­taan seu­raa­vaa: Maa­ta­lou­den ja maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen ra­hoi­tuk­sen taso tur­va­taan. Myös alu­e­ke­hi­tys­ra­hoi­tuk­sen taso ja har­vaan asu­tun Itä- ja Poh­jois-Suo­men eri­tyi­sa­se­ma tur­va­taan. TKI eli tut­ki­mus-, ke­hi­tys- ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­taan pa­nos­ta­mi­nen on Suo­mel­le tär­ke­ää.

Tär­ke­ää oli­si myös ker­toa näis­tä asi­ois­ta avoi­mes­ti kan­sa­lai­sil­le. Sii­nä teh­tä­väs­sä on hyvä pi­tää me­dia mu­ka­na.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja