Itä-Suo­men maa­kun­tien lii­tot ja nii­den maa­kun­ta­joh­ta­jien mu­ka­na myös Ete­lä-Sa­von maa­kun­ta­lii­ton maa­kun­ta­joh­ta­ja Pent­ti Mä­ki­nen on ot­ta­nut Alek­sis Ki­ven päi­vä­nä kan­taa pai­kal­lis­leh­tien toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten puo­les­ta. Kan­na­no­ton mu­kaan pai­kal­lis­leh­det ovat ar­vok­kai­ta de­mok­ra­ti­an to­teut­ta­jia, ei­kä nii­den toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä tule hei­ken­tää enem­pää.

Pos­ti­la­kia on tar­koi­tus muut­taa si­ten, et­tä vuo­den 2023 alus­ta siir­ryt­täi­siin kol­mi­päi­väi­seen pos­tin ja­ke­luun ja ke­räi­lyyn. Sa­mal­la otet­tai­siin käyt­töön mää­rä­ai­kai­nen ja­ke­lu­tu­ki, joka koh­dis­tuu sa­no­ma­leh­tien vii­si­päi­väi­seen ja­ke­luun har­vaan asu­tuil­la alu­eil­la.

Hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä ja­ke­lu­tu­en pii­ris­sä oli­si kui­ten­kin vain vä­hin­tään kol­me ker­taa vii­kos­sa il­mes­ty­vien sa­no­ma­leh­tien ja­ke­lu. Tämä aset­taa jo muu­ten­kin haas­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa ole­vat 1- ja 2-päi­väi­set pai­kal­lis­leh­det ja kau­pun­ki­leh­det epä­ta­sa-ar­voi­seen ase­maan.

Lain­sää­dän­nöl­lis­ten suun­ni­tel­mien li­säk­si har­voin il­mes­ty­vien pai­kal­lis- ja kau­pun­ki­leh­tien nä­ky­miä var­jos­taa Pos­tin 1.1.2023 voi­maan­tu­le­vat tuo­te­muu­tok­set sekä niin sa­not­tuun vuo­ro­päi­vä­ja­ke­luun vai­heit­tai­nen siir­ty­mi­nen. Pos­ti on ja­ke­lu­tu­keen ve­do­ten il­moit­tau­tu­nut ot­ta­van­sa käyt­töön pe­rus­ja­ke­lus­sa ja­et­ta­vil­le leh­dil­le alu­e­hin­noit­te­lun, jos­sa Suo­mi ja­e­taan kol­meen hin­ta­vyö­hyk­kee­seen (A, B, C) ja­ke­lu­kus­tan­nus­ten mu­kaan. Suu­rin osa pai­kal­lis­leh­dis­tä il­mes­tyy kal­leim­mal­la C-alu­eel­la. Vuo­ro­päi­vä­ja­ke­lu puo­les­taan voi vii­väs­tyt­tää leh­den il­mes­ty­mis­tä eten­kin etä­ti­laa­jil­le use­am­mal­la päi­väl­lä. Maa­kun­ta­joh­ta­jat huo­maut­ta­vat, et­tä Pos­ti on val­ti­on omis­ta­ma yri­tys. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä Pos­tin on kan­net­ta­va yh­teis­kun­ta­vas­tuun­sa koko maas­sa. Nyt se te­kee päin­vas­toin nos­ta­mal­la ja­ke­lu­kus­tan­nuk­sia edel­lä­mai­nit­tu­jen hei­ken­nys­ten li­säk­si nel­jän­nes­vuo­sit­tain 6-8 pro­sen­til­la ker­ral­laan.

Täs­sä ajas­sa, kun ener­gi­an­hin­nat pomp­sah­ta­vat pil­viin ja elä­mi­sen ku­lut kas­va­vat meil­lä kai­kil­la, ha­lu­an muis­tut­taa, et­tä olem­me kaik­ki sa­mas­sa ve­nees­sä, niin yrit­tä­jät, yri­tyk­set kuin yk­si­tyi­set ih­mi­set. Olen saa­nut tä­män vuo­den ai­ka­na pai­no­ta­lol­ta jo kak­si hin­nan­ko­ro­tus­ta, jois­ta en­sim­mäi­nen tuli ke­säl­lä ja toi­nen vii­me vii­kol­la. Mo­lem­mis­sa pai­no­kus­tan­nuk­set nou­si­vat 8-10%. Pe­rus­te­lut oli­vat, et­tä pa­pe­rin hin­ta on nyt nous­sut sata pro­sent­tia vuo­den ta­kai­ses­ta. So­pi­muk­ses­sa tämä on For­ce ma­jeur -ti­lan­ne.

Mei­dän kaik­kien tu­lee sääs­tää, mut­ta oi­keis­sa asi­ois­sa. Vä­hen­ne­tään säh­kön­ku­lu­tus­ta, pu­do­te­taan huo­nei­den läm­pö­ti­laa, läm­mi­te­tään vaih­to­eh­toi­sil­la kei­noil­la, ku­ten puil­la, il­ma­läm­pö­pum­puil­la ja vil­la­su­kil­la. Mut­ta ei tin­gi­tä si­vis­tyk­ses­tä, sil­lä se on pi­tä­nyt mei­dät suo­ma­lai­set ai­na pin­nal­la. Va­paa tie­don­vä­li­tys, va­paa me­dia, tie­dus­te­lu­toi­min­ta ja va­rau­tu­mi­nen höys­tet­ty­nä oi­keu­den­tun­nol­la kan­ta­vat mei­tä vai­kei­na­kin ai­koi­na.