Vii­me vii­kol­la saa­tu­jen uu­sien Kan­sal­li­sen Me­di­a­tut­ki­muk­sen KMT 2023 tu­los­ten mu­kaan voim­me iloi­ta yh­des­sä Tei­dän lu­ki­joi­dem­me kans­sa. Puu­ma­la-leh­den lu­ki­ja­mää­rä on kas­va­nut 13,9 pro­sent­tia vii­me vuo­des­ta. Nyt ko­ko­nais­lu­ki­ja­mää­rä on noin 5400 hen­ki­löä. Täs­tä ylei­sös­täm­me pai­net­tua leh­teä lu­kee noin 4100 hen­ki­löä, jos­ta 400 hen­ki­löä lu­kee sekä pai­net­tua, et­tä di­gi­leh­teä. Ai­no­as­taan di­gi­leh­te­nä si­säl­tö­jäm­me lu­kee jo noin 1300 hen­ki­löä ja pel­käs­tään pai­net­tu­na noin 3700 hen­ki­löä.

Ko­ko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nu­me­ron lu­ki­ja­mää­rä li­sät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon ai­ka­na leh­den eri di­gi­taa­li­sia ver­si­oi­ta lu­ke­nei­den net­to­mää­räl­lä. Me­di­aAu­dit­Fin­land Oy:n tut­ki­muk­seen vas­taa­ja voi ol­la mu­ka­na vain ker­ran. Luku on las­ket­tu sa­mal­la pe­ri­aat­teel­la kai­kil­le leh­dil­le riip­pu­mat­ta leh­den il­mes­ty­mis­ti­hey­des­tä. Suu­rin osa Suo­men leh­dis­tä käyt­tää KMT:tä mit­ta­ri­naan lu­ki­ja­mää­ris­sä. Sik­si se on hy­vin ver­tai­lu­kel­poi­nen.

Ver­ra­taan­pa siis lu­ki­ja­mää­rää vaik­ka­pa Kan­gas­nie­men, Jo­rois­ten ja Ju­van tu­lok­siin. Kan­gas­nie­mel­lä on 5135 asu­kas­ta, Puu­ma­las­sa 2107. Kan­gas­nie­men Kun­nal­lis­leh­del­lä ko­ko­nais­lu­ki­ja­mää­rä on 6000 (-10,5 % vii­me vuo­des­ta), meil­lä 5400, vaik­ka Kan­gas­nie­men asu­kas­mää­rä on yli kak­sin­ker­tai­nen. Mo­lem­mat ovat myös vilk­kai­ta ke­sä­a­su­kas­kun­tia. Jo­rois­ten leh­den ko­ko­nais­ta­voit­ta­vuus on 3900 (-14 %), vaik­ka asu­kas­mää­rä on noin 4500 hen­ki­löä. Ju­van leh­den ko­ko­nais­lu­ki­ja­mää­rä sen si­jaan on 9400 (+7,1 %), vä­ki­lu­ku noin 5700 asu­kas­ta eli lä­hes kol­min­ker­tai­nen Puu­ma­laan ver­rat­tu­na.

Puu­ma­la-leh­den kun­ta­peit­to on 80 %, Kan­gas­nie­men Kun­nal­lis­leh­den 71,4%, Jo­rois­ten leh­den 68,4% ja Ju­van kun­ta­peit­to 100 %. Kaik­ki kol­me ver­tai­lu­leh­teä kuu­lu­vat Me­di­a­kon­ser­ni Kes­ki­suo­ma­lai­seen. Puu­ma­la-leh­ti on Puu­ma­la-Seu­ran kus­tan­ta­ma it­se­näi­nen leh­ti.

Ta­voit­tee­nam­me on toki 100-pro­sent­ti­nen kun­ta­peit­to ja li­sää uu­sia lu­ki­joi­ta va­paa-aja­na­suk­kais­tam­me.

Syk­syn leh­tien pu­toil­les­sa mi­kään ei ole niin mu­ka­vaa kuin lu­ke­mi­nen. Ko­ti­kun­nan tai ke­sä­paik­ka­kun­nan leh­teä kan­nat­taa siis seu­ra­ta koko vuo­den. Kii­tos kai­kil­le ti­laa­jil­le ja ir­to­nu­me­roi­den os­ta­jil­le!

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja